Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa przeddyplomowa Radiografia Szpitalny Oddział Ratunkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-PrzawRSOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa przeddyplomowa Radiografia Szpitalny Oddział Ratunkowy
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Halina Mizgalska-Traczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania badań z zakresu rentgenodiagnostyki SOR

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W11 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej , zasad prowadzenia dokumentacji, zakres obowiązków i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej1;

• K_W12- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej1 tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, angiografów, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznej oraz aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej w okulistyce1;

• K_W13- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych kośćca , klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych : przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych, zasad wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej1;

• K_W15- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą znajomości anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

• K_W46 - w zakresie swoich kompetencji posiada wiedzę szczegółową dotyczącą rozpoznawania struktur anatomicznych w różnych badaniach obrazowych: na zdjęciach rentgenowskich, obrazach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz w badaniach ultrasonograficznych1;

• K_W47 - posiada wiedzę dotyczącą obrazu struktur anatomicznych prawidłowych w badaniach radiologicznych w różnych projekcjach oraz ich zmian w zależności od ułożenia pacjenta;

• K_W48 – ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów;

Umiejętności:

• K_U01- potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim;

• K_U02 - potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia;

• K_U03 - potrafi skutecznie komunikować się z pacjentami, współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia;

• K_U04 - potrafi zaplanować i wykonywać zgodnie ze wskazaniami lekarskimi procedury diagnostyczne i terapeutyczne1 z zastosowaniem promieniowania jonizującego, niejonizującego oraz ultradźwięków1;

• K_U05 - potrafi zdefiniować problem diagnostyczny i dostosować postępowanie diagnostyczne do indywidualnego problemu pacjenta;

• K_U06- potrafi obsługiwać aparaturę radiologiczną przeznaczoną do radiografii konwencjonalnej i tomograficznej, procedur fluoroskopowych i naczyniowych, badan stomatologicznych, mammografii i galaktografii, densytometrii rentgenowskiej, tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego1;

• K_U10- posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U11 - potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im;

• K_U14- posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznej1;

• K_U17 - potrafi wskazać cechy stanowisk pracy i urządzeń (tzw. błędy ukryte) mogące utrudniać pracę personelu oraz mogące sprzyjać występowaniu błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych, potrafi korzystać z ergonomicznych list kontrolnych (check-lists);

• K_U23 - potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania1, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

• K_U25- potrafi rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia;

Kompetencje społeczne:

• K_K04- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K09- właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;

• K_K10 - potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii opisowej, topograficznej oraz radiologicznej. Wiedza z zakresu podstaw rentgenodiagnostyki. Podstawowa znajomość aparatury rentgenowskiej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności na wszystkich zajęciach oraz zaliczenia wykonywanych procedur z każdego dnia praktyki na podstawie wytycznych zawartych w Dzienniczku Kształcenia Praktycznego na kierunku Elektroradiologia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11 - odpowiedź ustna

K_W12- odpowiedź ustna

K_W13- odpowiedź ustna

K_W15- odpowiedź ustna

sprawdzian praktyczny

K_W46 - odpowiedź ustna

K_W47 - odpowiedź ustna

K_W48 – odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U01- odpowiedź ustna

sprawdzian praktyczny

K_U02 - sprawdzian praktyczny

K_U03 - sprawdzian praktyczny

K_U04 - odpowiedź ustna

sprawdzian praktyczny

K_U05 - sprawdzian praktyczny

K_U06- sprawdzian praktyczny

K_U10- odpowiedź ustna

sprawdzian praktyczny

K_U11 - sprawdzian praktyczny

K_U14- odpowiedź ustna

K_U17 - sprawdzian praktyczny

K_U23 - sprawdzian praktyczny

K_U25- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04- obserwacja nauczyciela, grupy

K_K06 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K09- obserwacja nauczyciela, grupy

K_K10 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K11 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K12 - obserwacja nauczyciela, grupy


Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć praktycznych studenci pod opieką osoby prowadzącej zajęcia będą uczestniczyć w samodzielnym wykonywaniu procedur z zakresu rentgenodiagnostyki SOR

Bilans punktów ECTS:

Praktyka zawodowa 30 h – 1 pkt ECTS

Pełny opis:

Tematyka praktyki zawodowej:

Nauka wykorzystania zdobytej teoretycznej wiedzy w warunkach rzeczywistych. Zdobycie praktyki zawodowej niezbędnej do pracy w zawodzie elektroradiologa.

Przygotowanie do rozpoczęcia zajęć praktycznych poprzez zapoznanie się:

• ze specyfiką pracowni

• regulaminem pracowni

• przepisami BHP

• ochrony przeciwpożarowej

• ochrony radiologicznej

Przygotowanie stanowiska pracy.

Zajęcia praktyczne polegające na wykonywaniu pod nadzorem prowadzącego badań diagnostycznych w pracowni RTG SOR.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Daniel B., Pruszyński B., Anatomia radiologiczna: Rtg, TK, MR, USG, SC., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Wicke L., Atlas anatomii radiologicznej, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

2. Schwarz D. Reisdorff E., Radiologia wypadkowa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

3. Hrynkiewicz A. Rokita E., Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.