Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe śródroczne: Rezonans Magnetyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-PrzawSRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe śródroczne: Rezonans Magnetyczny
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska
Prowadzący grup: Eliza Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności wykonywania badań z zakresu rezonansu magnetycznego

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W11-posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zasad prowadzenia dokumentacji, zakres obowiązków i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostyki1;

• K_W12- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej1 i diagnostyki obrazowej tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, angiografów, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznej oraz aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej w okulistyce1;

• K_W13- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych kośćca , klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych : przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, , badań naczyniowych, mammografii i innych, zasad wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej1;

• K_W15- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą znajomości anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

• K_W46 - w zakresie swoich kompetencji posiada wiedzę szczegółową dotyczącą rozpoznawania struktur anatomicznych w różnych badaniach obrazowych: na zdjęciach rentgenowskich, obrazach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz w badaniach ultrasonograficznych1;

• K_W48 – ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów

Umiejętności:

• K_U01- potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim;

• K_U02- potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia;

• K_U06- potrafi obsługiwać aparaturę radiologiczną przeznaczoną do radiografii konwencjonalnej i tomograficznej, procedur fluoroskopowych i naczyniowych, badan stomatologicznych, mammografii i galaktografii, densytometrii rentgenowskiej, tomografii komputerowej1 i jądrowego rezonansu magnetycznego;

• K_U10- posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U11 - potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im;

• K_U14- posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu radiologii1 i diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznej1;

• K_U23 - potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

• K_U25- potrafi rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia;

Kompetencje społeczne:

• K_K04- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K09- właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;

• K_K10 - potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

• K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii opisowej, topograficznej oraz radiologicznej. Wiedza z zakresu podstaw diagnostyki obrazowej. Podstawowa znajomość aparatury MR.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności na wszystkich zajęciach oraz zaliczenia wykonywanych procedur z każdego dnia praktyki na podstawie wytycznych zawartych w Dzienniczku Kształcenia Praktycznego na kierunku Elektroradiologia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11-odpowiedź ustna

K_W12- odpowiedź ustna

K_W13- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_W15- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_W46 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_W48 – odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U01- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U02- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U06- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U10- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U11 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U14- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U23 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U25- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04- obserwacja nauczyciela, grupy

K_K06 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K09- obserwacja nauczyciela, grupy

K_K10 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K11 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K12 - obserwacja nauczyciela, grupy


Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć praktycznych studenci pod opieką osoby prowadzącej zajęcia będą uczestniczyć w wykonywaniu procedur z zakresu rezonansu magnetycznego

Bilans punktów ECTS:

Praktyka zawodowa 60 godz.

Nakład pracy studenta- 60 godz. = 2 pkt. ECTS


Pełny opis:

Tematyka praktyki zawodowej:

Nauka wykorzystania zdobytej teoretycznej wiedzy w warunkach rzeczywistych. Zdobycie praktyki zawodowej niezbędnej do pracy w zawodzie elektroradiologa.

Przygotowanie do rozpoczęcia zajęć praktycznych poprzez zapoznanie się:

• ze specyfiką pracowni

• regulaminem pracowni

• przepisami BHP

• ochrony przeciwpożarowej

• ochrony radiologicznej

Przygotowanie stanowiska pracy.

Zajęcia praktyczne polegające na wykonywaniu pod nadzorem prowadzącego badań diagnostycznych w pracowni MR.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Daniel B. Pruszyński B., Anatomia radiologiczna: Rtg, TK, MR, USG, SC., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Wicke L., Atlas anatomii radiologicznej, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

2. Schwarz D. Reisdorff E., Radiologia wypadkowa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002

3. Kelly B. Bickle I. C., Walecki J. (red.) Diagnostyka obrazowa. Seria Crash Course, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2008.

4. Hrynkiewicz A. Rokita E., Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.