Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe śródroczne: medycyna nuklearna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Pzsmn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe śródroczne: medycyna nuklearna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska
Prowadzący grup: Eliza Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności wykonywania badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W15- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą znajomości anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

• K_W22 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni radioizotopowej , zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego1, zasad prowadzenia dokumentacji; zna rolę i rozumie istotę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności elektroradiologa w zespole zakładu medycyny nuklearnej;

• K_W24 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady badań tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) i pozytonowej tomografii emisyjna (PET);

• K_W26 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady scyntygrafii statycznej i dynamicznej, bramkowania badań;

• K_W27 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radiofarmakologii, radiofarmaceutyki – rodzaje, techniki znakowania, zasady kontroli jakości;

• K_W28 - w zakresie swoich kompetencji zna i rozumie zasady radioizotopowych metod obrazowania narządów: układu wydzielania wewnętrznego, układu krążenia, pokarmowego, kostno-stawowego, CUN, moczowego i innych; obrazowanie zmian nowotworowych; obrazowanie molekularne; radiopeptydy; wskazania i przeciwwskazania, interpretacja badań;

• K_W30 - ma wiedzę szczegółową na temat zaleceń dla pacjentów i personelu przy diagnostyce i terapii radioizotopowej;

• K_W48 –ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów;

• K_W49 - posiada podstawy wiedzy do wykonywania badań i procedur terapeutycznych w radiologii, radioterapii1 medycynie nuklearnej oraz badań diagnostyki elektromedycznej1;

Umiejętności:

• K_U02- potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia;

• K_U05 - potrafi zdefiniować problem diagnostyczny i dostosować postępowanie diagnostyczne do indywidualnego problemu pacjenta;

• K_U08 - potrafi obsługiwać aparaturę medycyny nuklearnej: scyntygrafię narządową, scyntygrafię całego ciała, badania tomograficzne: SPECT i PET, badania aparatury hybrydowej SPECT/CT i PET/CT, badań jodochwytności; posiada znajomość podstaw radiofarmakologii oraz zasad wykonywania terapii radioizotopowej;

• K_U10- posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U11 - potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im;

• K_U25- potrafi rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia;

Kompetencje społeczne:

• K_K04- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K09- właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;

• K_K10 - potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

• K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii opisowej, topograficznej oraz radiologicznej. Wiedza z zakresu podstaw medycyny nuklearnej. Podstawowa znajomość aparatury z zakresu medycyny nuklearnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie wykonywanych procedur z każdego dnia praktyki na podstawie wytycznych zawartych w Dzienniczku Kształcenia Praktycznego dla kierunku Elektroradiologia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W15- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_W22 - odpowiedź ustna

K_W24 -odpowiedź ustna

K_W26 - odpowiedź ustna

K_W27 - odpowiedź ustna

K_W28 - odpowiedź ustna

K_W30 - odpowiedź ustna

K_W48 –odpowiedź ustna

K_W49 - odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U02- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U05 - odpowiedź ustna

K_U08 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U10- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U11 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U25- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04- obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena

K_K06 - obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena

K_K09- obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena

K_K10 - obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena

K_K11 - obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena

K_K12 - obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena


Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć praktycznych studenci pod opieką osoby prowadzącej zajęcia będą uczestniczyć w wykonywaniu procedur z zakresu medycyny nuklearnej

Bilans punktów ECTS:

Praktyka zawodowa 60 godz.

Nakład pracy studenta = 60 godz. = 2pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka praktyki zawodowej

Nauka wykorzystania zdobytej teoretycznej wiedzy w warunkach rzeczywistych. Zdobycie praktyki zawodowej niezbędnej do pracy w zawodzie elektroradiologa.

Przygotowanie do rozpoczęcia zajęć praktycznych poprzez zapoznanie się:

• ze specyfiką pracowni

• regulaminem pracowni

• przepisami BHP

• ochrony przeciwpożarowej

• ochrony radiologicznej

Przygotowanie stanowiska pracy.

Zajęcia praktyczne polegające na wykonywaniu pod nadzorem prowadzącego badań diagnostycznych w pracowni medycyny nuklearnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Daniel B., Pruszyński B., Anatomia radiologiczna: Rtg, TK, MR, USG, SC., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Wicke L., Atlas anatomii radiologicznej, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

2. Schwarz D. Reisdorff E., Radiologia wypadkowa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

3. Kelly B. Bickle I. C., Walecki J. (red.) Diagnostyka obrazowa, Seria Crash Course, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2008.

4. Hrynkiewicz A., Rokita E., Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.