Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z elektrofizjologii w schorzeniach serca i płuc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Repserpl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z elektrofizjologii w schorzeniach serca i płuc
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworek, Katarzyna Nawrot-Porąbka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrot-Porąbka, Joanna Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

utrwalenie wiedzy studenta na temat zjawisk elektrofizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, a także metod diagnostycznych na nich opartych, stosowanych w elektroradiologii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W01- zna prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz biologiczne mechanizmy ich funkcjonowania;

• K_W02- zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób, a także biologię genomu ludzkiego, mechanizmy rządzące utrzymaniem jego integralności oraz zjawiska prowadzące do jego uszkodzenia;

Umiejętności:

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

- obecności i aktywności w zajęciach,

- wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu – weryfikowanej przez odpytywanie ustne lub pisemne (w skali 0-2 pkt). Ocenie podlega poprawność merytoryczna wypowiedzi, obszerność i dokładność oraz przedstawienie stylistyczne i graficzne wybranych zagadnień.

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu: obowiązkowa obecność na zajęciach

Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 67% - dostateczny (dst); 68 – 75% - dość dobry (ddb); 76 – 85% - dobry (db); 86 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu określa regulamin wewnętrzny, który jest udostępniany każdemu studentowi i omawiany na pierwszych zajęciach ćwiczeniowych.

Termin zaliczenia i egzaminu zgodny z terminarzem ustalonym przez Rektora UJ


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W01 - odpowiedź ustna

K_W02 - zestawy pytań, sprawozdanie

W zakresie umiejętności:

K_U15 - pokaz czynności, inscenizacja, prezentacja multimedialna; testy jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - obserwacja

K_K02 – samoocena; ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, pogadanka, opis, objaśnienie i wyjaśnienie,

Metody aktywizujące: dyskusja

Metody eksponujące: film,


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Ćwiczenia laboratoryjne: 10h

Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć i zaliczenia: 15h

łącznie 25h = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Podstawy elektrofizjologii komórki, przekaźnictwo synaptyczne.

2. Właściwości elektryczne neuronów, kanały jonowe, sposoby blokowania kanałów, potencjał spoczynkowy i czynnościowy, przekazywanie potencjałów.

3. Pojęcie pobudliwości, rodzaje komórek pobudliwych, okres refrakcji względnej i bezwzględnej, krzywa pobudliwości.

4. Potencjał czynnościowy miocyta, kardiomiocyta, komórki bodźcotwórczej serca.

5. Podstawy elektrofizjologii serca, fizyczne podstawy elektrokardiografii.

6. Fizjologia układu oddechowego: mechanika oddychania, spirometria, krążenie płucne, wymiana gazowa, regulacja oddychania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jaworek J., Podstawy fizjologii medycznej, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Konturek S.J., Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012

2. Rosołowska-Huszcz D., Gromadzka-Ostrowska J., Ćwiczenia z fizjologii człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008

3. Hansen J. T., Koeppen B. M., Netter F. H., [red. wyd. Konturek SJ.], Atlas fizjologii człowieka, Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005

4. Lubiński W., Zielonka T.S., Gutkowski P., Badanie spirometryczne. Zasady wykonywania i interpretacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.