Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radiofarmakologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Rf2r Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiofarmakologia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dobrowolska-Bąk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawami farmakologii, radiofarmakologii, toksykologii izotopów radioaktywnych i radiofarmacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia radioizotopów w diagnostyce i terapii wraz z zasadami bezpieczeństwa przy ich stosowaniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W27 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radiofarmakologii, radiofarmaceutyki – rodzaje, techniki znakowania, zasady kontroli jakości*;

Umiejętności:

• K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U19 - posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji;

• K_U20 - potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K08 - rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, chemii i fizyki.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Sprawdzian końcowy jest ukierunkowany nie tylko na sprawdzenie wiedzy na poziomie znajomości faktów ale także na ocenę umiejętności krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów w obszarze radiofarmakologii. Sprawdzian zawiera 10 otwartych pytań. Za każdą odpowiedź student otrzymuje 0-2 punkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (12 punktów).

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Zaliczenie modułu wymaga uzyskania co najmniej 12 pkt z testu końcowego i obecność na zajęciach 70%.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W27 - zestaw pytań otwartych

prezentacja multimedialna wybranego zagadnienia

W zakresie umiejętności:

K_U15 - prezentacja multimedialna wybranego zagadnienia

K_U19 - prezentacja multimedialna wybranego zagadnienia

K_U20 - prezentacja multimedialna wybranego zagadnienia

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - samoocena

K_K08 - obserwacja

K_K09 - obserwacja


Metody dydaktyczne:

Prezentacje treści dydaktycznych, dyskusje ze studentami, praca indywidualna.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

E-learning 2 godz.

Wykłady 8 godz.

Seminaria 10 godz.

Nakład pracy studenta obejmuje:

Przygotowanie do zaliczenia (test): 10 godz.

Łączna liczba godzin pracy studenta: 30godz = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka e-learning:

1. Podstawy farmakologii i radiofarmakologii.

2. Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu radiofarmaceutyków

Tematyka wykładów:

1. Radioizotopy i radiotoksyczność.

2. Ważniejsze preparaty radiofarmaceutyczne.

3. Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce klinicznej.

4. Metody radioreceptorowe i radioimmunologiczne.

5. Metody scyntygraficzne – ogólna charakterystyka.

6. Terapia radioizotopowa - wybrane przykłady.

Tematyka seminariów:

Zwięzła prezentacja współczesnego stanu wiedzy z zakresu podstaw farmakologii, radiofarmakologii, toksykologii izotopów radioaktywnych i radiofarmacji. Omówienie znaczenia radioizotopów w diagnostyce i terapii oraz zasady bezpieczeństwa przy ich stosowaniu.

Informacje zostaną przekazane w formie prezentacji Power-Point.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rajtar-Cynke G. (red.) Farmakologia, PZWL, Warszawa, 2012

2. Janicki S., Fiebieg A., Sznitowska M. (red.) Farmacja stosowana. PZWL, Warszawa, 2003.

3. Deckart H., Cox P.H. (ed.) Principles of radiopharmacology. Springer Science + Business media. Ser. Developments in Nuclear Medicine, 1987.

4. Ehrlich R.A., Coakes D.M.: Postępowanie z pacjentem w procedurach radiologicznych. Elsevier Urban &Partner, Wrocłąw, 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Wskazane publikacje w czasopiśmie „Nukleonika”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.