Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radiologia interwencyjna w neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Rin Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiologia interwencyjna w neurologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Paweł Brzegowy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z technikami stosowanymi w radiologii naczyniowo - zabiegowej w neurologii oraz z zasadami wykonywania badań. Zapoznanie się ze wskazaniami do wykonywania badań z zakresu radiologii interwencyjnej w neurologii.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W16- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zastosowań klinicznych i podstaw technicznych radiologii interwencyjnej;

Umiejętności:

• K_U01- potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim;

• K_U05- potrafi zdefiniować problem diagnostyczny i dostosować postępowanie diagnostyczne do indywidualnego problemu pacjenta;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K03- posiada umiejętność działania warunkach niepewności i stresu;

• K_K09- właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;

• K_K10- potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii opisowej, topograficznej oraz radiologicznej. Wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii. Wiedza z zakresu podstaw diagnostyki obrazowej. Podstawowa znajomość aparatury rentgenowskiej używanej w radiologii interwencyjnej. Podstawowa wiedza z zakresu radiologii naczyniowo-zabiegowej. Dodatkowo: podstawy neurologii klinicznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności i aktywności na wszystkich zajęciach.

Zaliczenie na ocenę będzie polegało na rozwiązaniu testu jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru obejmujących zakres wiadomości omawianych podczas zajęć. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W16- odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U01- odpowiedź ustna

K_U05-odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K03- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K09- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K10- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

Interaktywne omawianie procedur radiologii interwencyjnej stosowanych w neurologii klinicznej z wykorzystaniem reprezentatywnych jednostek chorobowych

Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- seminarium 10h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 10h

przygotowanie do zaliczenia 10h

Łącznie 30h nakładu pracy studenta: 1 pkt. ECTS


Pełny opis:

Zagadnienia:

• znajomość neurologicznych jednostek chorobowych w których znajdują zastosowanie procedury radiologii interwencyjnej

• rodzaj i poszczególne etapy stosowanych procedur z zakresu radiologii interwencyjnej u chorych neurologicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Walecki J., Postępy neuroradiologii, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 2007.

Literatura podstawowa:

1. Waldman D.L., Patel N.C., Saad W., Sekrety radiologii interwencyjnej, Wydawnictwo medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.