Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy Technologii Informacyjnej w radiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-STIwR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy Technologii Informacyjnej w radiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Romaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawami archiwizacji badań obrazowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W11 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zasad prowadzenia dokumentacji w zakładzie rentgenodiagnostyki, zakres obowiązków i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostyki;

• K_W47 - posiada wiedzę dotyczącą obrazu struktur anatomicznych prawidłowych w badaniach radiologicznych w różnych projekcjach oraz ich zmian w zależności od ułożenia pacjenta ;

• K_W52 - jest świadomy miejsca swojej dyscypliny w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym;

Umiejętności:

• K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U19 - posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji;

• K_U23 - potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

• K_U26 - potrafi wskazać cechy stanowisk pracy i urządzeń (tzw. błędy ukryte) mogące utrudniać pracę personelu oraz mogące sprzyjać występowaniu błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych, potrafi korzystać z ergonomicznych list kontrolnych (check-lists);


Wymagania wstępne:

- znajomość podstaw obsługi komputera i systemów operacyjnych,

- znajomość technik i metod obrazowania stosowanych w diagnostyce obrazowej i medycynie nuklearnej

- znajomość przepisów dotyczących dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania oraz ochrony danych osobowych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność studenta na ćwiczeniach oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej .

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: np. obserwacja pracy studenta przez prowadzącego

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu:

- obowiązkowa obecność na zajęciach

Kryteria oceny efektów :

3- podstawowe informacje o systemie informacyjnym pracowni radiologicznej - RIS. Systemach archiwizacji, systemie PACS, systemach dystrybucji oraz teleradiologii.

4 - dobra znajomość powyższych sytemów.

5 - pełna orientacja w funkcjonowaniu zintegrowanego systemu informacyjnego pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej

3 – praca zaliczeniowa słabo udokumentowana danymi, niewystarczający poziom wykorzystania narzędzi informatycznych.

4 – praca dobrze udokumentowane i poprawna pod względem formalnym

5 – jak wyżej oraz uwzgledniająca najbardziej aktualne problemy i zmiany w systemie informacyjnym ochrony zdrowia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11 - odpowiedź ustna

K_W47 - raport, projekt

K_W52 - pokaz, interpretacja inscenizacja, prezentacja multimedialna

W zakresie umiejętności:

K_U15 - odpowiedź ustna

K_U19 - raport, projekt

K_U23 - pokaz, interpretacja inscenizacja, prezentacja multimedialna

K_U26 - raport, projekt


Metody dydaktyczne:

Interaktywna prezentacja, metody praktyczne z użyciem komputera: pokaz, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 12 godzin

Przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia: 18 godz.

Łącznie 30 godziny nakładu pracy studenta - 1 pkt ECTS.


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

Standardy zapisu informacji w medycynie i aktualne uwarunkowania prawne - DICOM

Obieg informacji i organizacja pracy w pracowni Radiologicznej

Podstawy archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych - PACS

1. cele i zadania systemu PACS

2. składowe systemu PACS

3. kopie bezpieczeństwa i sposoby archiwizacji danych (CD/DVD/LTO3 itp.)

4. listy robocze

5. zapis i dystrybucja obrazów w sieci lokalnej

6. web-dystrybucja obrazów

7. stacje diagnostyczne i robocze

Systemy informatyczne w Radiologii - RIS ; Teleradiologia

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Literatura:

Literatura podstawowa::

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca

1. Piętka E., Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawca: PWN, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.