Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane protokoły Rezonansu Magnetycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-WyProtRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane protokoły Rezonansu Magnetycznego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Herman-Sucharska, Karolina Rożnawska
Prowadzący grup: Izabela Herman-Sucharska, Karolina Rożnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z protokołami badań stosowanymi w rezonansie magnetycznym

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W13 posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych: kośćca, klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych, zasady wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej ;

• K_W15 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zna anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

Umiejętności:

• K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U20 - potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

znajomość zasad działania rezonansu magnetycznego i powstawania obrazów MR oraz zastosowania podstawowych sekwencji badań MR

zna podstawowe wskazania do badań rezonansu magnetycznego

znajomość anatomii radiologicznej i podstaw diagnostyki obrazowej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu:

- obowiązkowa obecność na zajęciach

Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W13- odpowiedź ustna

K_W15 - odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U15 - odpowiedź ustna

K_U20 - odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:K_K01 - obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02 - obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K09 - obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków,

• eksponujące: pokaz multimedialny

• praktyczne: pokaz


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- ćwiczenia laboratoryjne10h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 10h

przygotowania do zaliczenia 10h

Łącznie 30h = 1 pkt. ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

• podstawy konstrukcji protokołu badania MR i przegląd najczęściej stosowanych sekwencji

• przygotowanie pacjenta do badań, ułożenie i pozycjonowanie

• metody podawania kontrastu, monitorowania i bramkowania badań

• protokoły MR dla badań głowy (mózgowia i twarzoczaszki) i szyi, układu mięśniowo-szkieletowego, jamy brzusznej, miednicy

• protokoły badań MR w wybranych procedurach wysokospecjalistycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Cieszanowski A., Radiologia: diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG i MR, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Trzebiatowska E., Praktyczny Poradnik Operatora Rezonansu Magnetycznego, Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2010.

3. Elmaoglu M., Celik A., Rezonans magnetyczny. Podstawy fizyczne. Obrazowanie. Ułożenie pacjenta. Protokoły, Medipage, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

4. Rummeny E., Reimer P., Heindel W., Obrazowanie ciała metodą rezonansu magnetycznego, Wydawnictwo MedMedia, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.