Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane protokoły Tomografii Komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-WybPrTK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane protokoły Tomografii Komputerowej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Karolina Rożnawska
Prowadzący grup: Karolina Rożnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z protokołami badań stosowanymi w tomografii komputerowej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W13 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych: kośćca, klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych , zasady wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej1;

• K_W15- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

Umiejętności:

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U20- potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

• znajomość zasad działania tomografu komputerowego i powstawania obrazów tomografii komputerowej

• znajomość anatomii radiologicznej

• znajomość podstaw diagnostyki obrazowej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczania przedmiotu jest aktywna obecność na wszystkich zajęciach.

Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W13 - odpowiedź ustna

K_W15 - odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U15- odpowiedź ustna

K_U20- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02 - obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K09 - obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków

• eksponujące: pokaz multimedialny


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

• ćwiczenia laboratoryjne 10h

praca własna studenta:

• przygotowanie się do zajęć 10h

• przygotowania do zaliczenia 10h

Łącznie 30h = 1 pkt. ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

• podstawy konstrukcji protokołu badania TK

• przygotowanie pacjenta do badań, ułożenie i pozycjonowanie

• metody podawania kontrastu i monitorowania badań

• protokoły TK dla badań bez kontrastu

• protokoły TK dla badań dwufazowych

• protokoły TK dla badań wielofazowych

• protokoły badań angio-TK dla różnych zakresów anatomicznych

• protokoły badań TK w wybranych procedurach wysokospecjalistycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Cieszanowski A., Radiologia: diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG i MR, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

2. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

3. Diagnostyka obrazowa w radiologii: wybrane zagadnienia, red. E. Kluczewska, Medical Icons, Bielsko-Biała 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Prokop M., Galanski M., Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka, Medipage, Warszawa 2007

2. Hosten N., Liebig T., Tomografia komputerowa głowy i kręgosłupa, Medipage, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.