Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Zjpl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowacka, Anna Piskorz
Prowadzący grup: Anna Nowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi problematyki jakości w opiece zdrowotnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W09 - posiada wiedzę ogólną niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznych;

Umiejętności:

• K_U02 - potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia;

Kompetencje społeczne:

• K_K07 - potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia;


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Test (30 pytań) sprawdzający wiedzę i umiejętności studenta, zaliczenie po odbyciu wykładów oraz seminariów, konieczność uzyskania 60% poprawnych odpowiedzi. Za każde pytanie testowe (poprawna odpowiedź) student może uzyskać 1 pkt, odpowiedź błędna 0 pkt. Łącznie student może otrzymać 30 pkt.

Oceny:

16-18 pkt dostateczny

19-21 pkt plus dostateczny

22-24 pkt dobry

25-27 pkt plus dobry

28-30 pkt bardzo dobry

Oceny pracy studenta – zaliczenie na ocenę

- zaliczenie treści programowych w formie pisemnej – test zaliczeniowy.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na wykładach student jest zobowiązany uzupełnić materiał realizowany na zajęciach i omówić go na konsultacji indywidualnej u koordynatora przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W09 - testy (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany

W zakresie umiejętności:

K_U02 - testy (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 – samoocena; ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Wykład podający, metoda problemowa, metody eksponujące

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 20 godz.

wykłady 10 godzin

seminaria 10 godzin

Praca własna studenta – 10 godz.

przygotowanie się do seminariów – 5 godz

przygotowanie się do zaliczenia - 5 godz.

łącznie 30 godz. – 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Rozwój dziedziny poprawy jakości w opiece zdrowotnej.

2. Czynniki wpływające na jakość opieki zdrowotnej.

3. Akredytacja podmiotów leczniczych.

4. Działalność zespołu do spraw jakości w podmiotach leczniczych

Tematyka seminarium:

1. Podstawowe pojęcia: standard, wskaźnik, struktura, proces, wynik.

2. Narzędzia jakości.

3. Koszty zapewnienia jakości opieki zdrowotnej

4. Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2009

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

3. Ksykiewicz-Dorota A. (red.), Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wyd. Czelej, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Myszewski J.M., Po prostu jakość, WSPiZ, Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.