Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Zp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowacka, Anna Piskorz
Prowadzący grup: Genowefa Gaweł, Anna Nowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z problematyką zagrożeń zdrowotnych człowieka, wpływu środowiska na zdrowie a także przybliżenie pojęcia zdrowia publicznego i strategii jego działania.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W07 - rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby;

• K_W10- zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji;

Umiejętności:

• K_U02 - potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia;

Kompetencje społeczne:

• K_K07 - potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia;


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Test (30 pytań) sprawdzający wiedzę i umiejętności studenta, zaliczenie po odbyciu wykładów oraz seminariów, konieczność uzyskania 60% poprawnych odpowiedzi. Za każde pytanie testowe (poprawna odpowiedź) student może uzyskać 1 pkt, odpowiedź błędna 0 pkt. Łącznie student może otrzymać 30 pkt.

Oceny:

16-18 pkt dostateczny

19-21 pkt plus dostateczny

22-24 pkt dobry

25-27 pkt plus dobry

28-30 pkt bardzo dobry

Oceny pracy studenta – zaliczenie na ocenę

- zaliczenie treści programowych w formie pisemnej – test zaliczeniowy.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na wykładach student jest zobowiązany uzupełnić materiał realizowany na zajęciach i omówić go na konsultacji indywidualnej u koordynatora przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07 - testy (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

K_W10- testy (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie umiejętności:

K_U02 - testy (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 – samoocena; ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Wykład podający, metoda problemowa, praca w grupach, metody eksponujące

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 20 godz.

wykłady 10 godzin

seminaria 10 godzin

Praca własna studenta

przygotowanie się do seminariów – 5 godz

przygotowanie się do zaliczenia - 5 godz.

łącznie 30 godz. – 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Zdrowie i choroba- pojęcie, koncepcje, modele.

2. Zdrowie publiczne – pojęcie zakres , funkcje, strategie działania na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym

3. Czynniki warunkujące zdrowie-społeczne, kulturowe, środowiskowe

Tematyka seminarium:

1. Pomiar zdrowia; zagrożenia zdrowotne w Polsce i na świecie- wybrane problemy zdrowotne

2. Higiena- człowieka, środowiska zamieszkania, nauczania, pracy, żywienia i żywności

3. Wybrane choroby cywilizacyjne stanowiące problem zdrowia publicznego-epidemiologia, czynniki ryzyka, działania prewencyjno-profilaktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sygit M., Zdrowie Publiczne, Oficyna, Warszawa 2010

2. Kulig T., Latalski M. (red.), Zdrowie publiczne, Wyd. Czelej, Lublin 2002

3. Kolarzyk E. (red.), Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka, Wyd. UJ, Kraków 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Litwiejko A., Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym, Wyd. Atut, Warszawa 2010

2. Marcinkowski J. T., Higiena. Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

3. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.B. (red.), Epidemiologia w Zdrowiu Publicznym, PZWL, Warszawa 2010

4. Gawęcki J., Roszkowski W.(red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa 2012

5. Czupryna A., Zdrowie Publiczne Tom 1 i 2, Wydawnictwo Uniwersyteckie Vesalius, Kraków 2000

6. Roczniki statystyczne GUS

7. Roczniki PZH

8. Wybrane akty normatywne wskazane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.