Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adaptive sport

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-AS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adaptive sport
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Amarowicz, Maja Warzecha
Prowadzący grup: Jarosław Amarowicz, Wojciech Kurzydło, Agata Pawełczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

C1 Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem niepełnosprawnym i jego rodziną, w warunkach poza szpitalnych, w ramach propagowania aktywności fizycznej i sportu; zaznajomienie studentów z ofertą sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_K10 Absolwent jest gotów do umiejętnego propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia

FIZ_KDR_U05 Absolwent potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności

FIZ_KDR_U22 Absolwent potrafi komunikować się w języku angielskim w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

FIZ_KDR_W07 Absolwent zna i rozumie zasady kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

FIZ_KDR_W11 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady postępowania z dziedziny pedagogiki specjalnej w aspekcie pracy z osobą chorą i z niepełnosprawnością w różnym wieku

FIZ_KDR_W16 Absolwent zna i rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej, psychologii i socjologii niepełnosprawności.

Forma i warunki zaliczenia:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu


ćwiczenia w pracowni umiejętności egzamin ustny By być dopuszczonym do egzaminu ustnego student musi wziąć udział

przynajmniej w 80% zajęć. W trakcie zaliczenia student otrzymuje 2

pytania, obejmujące tematykę omawianą w trakcie zajęć. Cały egzamin

odbywa się w języku angielskim. W toku zajęć student otrzymuje punkty

za aktywny udział które są częścią składową oceny końcowej. Kryteria

oceny egzaminu oraz oceny końcowej: wymagana treść odpowiedzi na

pytanie– 0-6 pkt Używanie specjalistycznych pojęć – 0-2 pkt Aktywność w dyskusjach seminaryjnych (czynny udział) – 0-4 pkt Ocena końcowa: 5-16 pkt - 5.0 14 pkt - 4.5 12-13 pkt - 4.0 11 pkt - 3.5 8-10 pkt – 3.0 7-0 pkt – 2.0

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie:


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę pacjentów z niepełnosprawnością w różnym wieku, a także potrafi dobrać aktywności stosownie do ich możliwości i zainteresowań

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W07

Metody weryfikacji: egzamin ustny

W2 reguły postępowania i prowadzenia komunikacji, zgodne z savoir -vivre, w kontaktach z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w różnym wieku

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W11

Metody weryfikacji: egzamin ustny

W3 motywacje i zainteresowania osób z niepełnosprawnością w zakresie podejmowanych zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych oraz ich

stylu życia

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W16

Metody weryfikacji: egzamin ustny


Umiejętności – Student potrafi:

U1 dobrać formę adaptowanej aktywności fizycznej stosowną do rodzaju niepełnosprawności i możliwości pacjenta

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U05

Metody weryfikacji: egzamin ustny

U2 porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w tym znajomością fachowego słownictwa z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U22

Metody weryfikacji: egzamin ustny


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 skutecznego motywowania osób z niepełnosprawnością do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K10

Metody weryfikacji: egzamin ustny

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia w pracowni umiejętności, Dyskusja, Gra dydaktyczna, Konwersatorium językowe, Metoda problemowa, Metoda projektów, Pokaz, Praca w grupie, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć


ćwiczenia w pracowni umiejętności 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 30


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Liczba godzin 30

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie - definicja niepełnosprawności oraz związanych z nią zagadnień (w Polsce i na świecie).

Problemy z klasyfikacją sportową osób niepełnosprawnych - International Classification of

Functioning (ICF). Edukacja oraz trening osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych. Możliwości funkcjonalne osób niepełnosprawnych w podziale na grupy. Rola i miejsce sportu w życiu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Równouprawnienie w sporcie. Proces organizacji treningu oraz zawodów. Przegląd fundacji pozarządowych wspierających sporty niepełnosprawnych w Polsce. Różne rodzaje dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym dyscypliny z Igrzysk Paraolimpijskich, Olimpiad Głuchoniemych oraz Olimpiad Specjalnych. Ekstermalne aktywności sportowe osób niepełnosprawnych. Przygotowanie treningowe osób z niepełnosprawnością.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, U1, U2, K1

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia w pracowni umiejętności

Literatura:

Obowiązkowa

1. Red. Kowalik S. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2009

2. Molik B. Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo AWF. Warszawa 2009

3. Young S. I'm not your inspiration, thank you very much. Wykład online: www.ted.com

Dodatkowa

1. Morgulec-Adamowicz N. Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014

2. www.paralympic.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.