Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-FSsZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gołąb, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem z problemami stawów skroniowo-żuchwowych z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W10 rozumie i przewiduje skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii

K_U02 posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi

Kompetencje społeczne:

K_K09 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


Wymagania wstępne:

Posiadana wiedza z zakresu : Fizykoterapia, Kinezyterapia, Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Ortopedia, Neurologia, Chirurgia szczękowa, Logopedia, Laryngologia, Ortodoncja.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę – forma pisemna

40 pytań jednokrotnego wyboru

60- 68%- dst

69%-77%- ddb

78-90%- db

91%-96%- pdb

97-100%- bdb

Zaliczenie ćwiczeń - 100% obecności, zaliczenie kolokwiów cząstkowych, zaliczenie praktyczne

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego jest również obecność i aktywność na ćwiczeniach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W10 - odpowiedź ustna, studium przypadku

W zakresie umiejętności:

K_U01- odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U02 -odpowiedź ustna, studium przypadku

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K09 - obserwacja 360 stopni, samoocena, ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów klinicznych

- wykład informacyjny,

- demonstracja przykładowych ćwiczeń,

- objaśnienie lub wyjaśnienie problemów klinicznych,

- seminarium konwersatoryjne,

- ćwiczenia -metody aktywizujące


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych 10 godzin

Przygotowanie do zajęć 10 godzin

Przygotowanie do wykładów 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Bilans punktów ECTS 60 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Zaburzenia funkcjonalne, anatomiczne stawu skroniowo-żuchwowego, klasyfikacja i konsekwencje, Przyczyny zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

2. Ból w obszarze ustno-twarzowym, bóle głowy i bóle klatki piersiowej związane z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego.

3. Teoretyczne podstawy procedur diagnostycznych i terapeutycznych w fizjoterapii ustno-twarzowej; procedury i możliwości terapeutyczne w stomatologii i fizjoterapii. Dowody naukowe dotyczące stosowania fizjoterapii ustno-twarzowej. Współpraca w zespole wielospecjalistycznym w przypadku występowania zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego,

Ćwiczenia kliniczne:

1. Diagnostyka - praktyka stosowania (wywiad i badanie przedmiotowe, badanie funkcjonalne układu ruchowego narządu żucia) i wnioskowanie kliniczne.

2. Ogólne zalecenia do stosowania fizjoterapii ustno-twarzowej - wybór metod, Metody fizykalne w leczeniu dysfunkcji narządu żucia. Analizy przypadków stosowania fizjoterapii ustno-twarzowej - podejmowanie decyzji klinicznych,

3. Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu pacjentów z bólem ustno-twarzowym i zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego.

4. Terapia dysfunkcji czynnościowych układu stomatognatycznego.

Zasady współpracy stomatologa, fizjoterapeuty, laryngologa, logopedy w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi ssż.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jeffrey P. Okeson, [red. wyd. pol.] W. Drobek.

Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia.

2. S. Majewski. Gnatofizjologia stomatologiczna. PZWL Warszawa 2013.

3. K.A. Olson red. R. Gnat; Terapia manualna U&P.Wrocław 2011, wyd.1

4. B. Czerwińska-Niezabitowska, M. Kulesa-Mrowiecka; Diagnostyka

i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym. Medycyna Praktyczna Kraków 2016.

6. Rocabado M.: Intermediate craniofacial: course manual, International FundamentalOrthopedicArizona, 2003.

7. Cambell S. K. and all “Physical Therapy For Children” Sanders Company Philadelphia 2000

8. Dziak A., K.E. Wilk, S.B. Brotzman, Rehabilitacja ortopedyczna. Tom 1, 2, Urban & Partner 2008.

9. Dormans J.P., red. W. Marczyński .Ortopedia pediatryczna. Seria Core Knowledge in Ortopaedics, 2009, Urban & Partner

10. Fizjoterapia

11. Fizjoterapia Polska

12. Physical Therapy Journal of the American Physical Therapy Association

13. Postępy rehabilitacji

14. Journal of Oral Rehabilitation

15. Rehabilitacja medyczna

Literatura uzupełniająca:

1. Journal of Craniomandibular Disorders

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.