Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-FUcM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek, Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Jeremiasz Jagiełła, Karolina Rzeźnicka-Brzegowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W06 posiada szczegółową wiedzę z anatomii człowieka – w tym określa topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W08 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

Umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii

K_U02 posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U05 potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności

K_U09 potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

Kompetencje społeczne:

K_K02 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w dziedzinie fizjoterapii klinicznej w neurologii i traumatologii narządu ruchu

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Przygotowanie eseju na temat:

Problemy funkcjonalne pacjentów po urazach czaszkowo- mózgowych: analiza przyczyn i możliwości terapeutycznych – studium przypadku

Kryteria oceny eseju :

Prawidłowo dobrany przykład (przypadek) – 0-1pkt

Uzasadnienie potrzeby i roli fizjoterapii w wybranym przypadku – 0-2 pkt

Prawidłowo zaplanowany model postępowania kinezyterapeutycznego – 0-4 pkt

Prawidłowo zaproponowane zabiegi fizykalne – 0-2pkt

Podany jasny i zrozumiały instruktaż dla pacjenta, jako forma dalszego postępowania – 0-1pkt

10 pkt - bdb

9 pkt - +db

8 pkt - db

7 pkt - + dst

6-5 pkt – dst

4-0 pkt – ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W06 odpowiedź ustna, studium przypadku; zestawy pytań

K_W07 odpowiedź ustna, studium przypadku; zestawy pytań

K_W08 odpowiedź ustna, studium przypadku; zestawy pytań

W zakresie umiejętności:

K_U01 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja

K_U02 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja

K_U04 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja

K_U05 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja

K_U09 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02 obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Prezentacje mulimedialne, dyskusje, praca z pacjentem

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie 10 godzin

Przygotowanie do wykładów 10 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych 10 godzin

Przygotowanie do zajęć 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Bilans: 60 godzin = 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Urazy w obrębie czaszki.

2. Dysfunkcje układu nerwowego

3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania fizjoterapii

Ćwiczenia kliniczne:

1. Metody stosowane w fizjoterapii pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych

2. Planowanie procesu usprawniania pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W.Jakimowicz: Neurologia kliniczna w zarysie. Warszawa PZWL, Warszawa 1987

2. G.Fuller: Badanie neurologiczne-to proste. PZWL, Warszawa 1995

3. S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner 2009

Literatura uzupełniająca:

1. R.Kinalski (red.): Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. MedPharm 2010

2. R.Horst: Trening strategii motorycznych.Top School, Kraków 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.