Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia w dysfunkcjach obszaru urogenitalnego i anorektalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-FdoUA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w dysfunkcjach obszaru urogenitalnego i anorektalnego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bilski, Agnieszka Mazur-Biały
Prowadzący grup: Daria Kołomańska-Bogucka, Agnieszka Mazur-Biały, Caroline Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem z zaburzeniami obszaru urogenitalnego lub /i anorektalnego w zakresie planowania i prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W16 rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Umiejętności:

K_U03 potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U12 potrafi podjąć działania zapobiegające błędom i zaniedbaniom w praktyce

Kompetencje społeczne:

K_K10 potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii i patologii oraz kinezyterapii i fizjoterapii ogólnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest:

- 100% obecność na zajęciach

Ocena z przedmiotu ustalana będzie zgodnie z poniższymi kryteriami w oparciu o średnią arytmetyczną obliczaną z minimum:

1. Testu pytań otwartych i zamkniętych

2. Interpretacji sytuacji klinicznej/pokazu czynności terapeutycznych

Średnia:

od 3,0 do 3,24 ocena dostateczny

od 3,25 do 3,74 ocena dostateczny plus

od 3,75 do 4,24 ocena dobry

od 4,25 do 4,74 ocena dobry plus

od 4,75 do 5,00 ocena bardzo dobry


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07- Kontrola ustna (aktywny udział w dyskusjach, odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (test zawierający pytania o charakterze zamkniętym (jednokrotnego wyboru) oraz otwartym (zadania z luką lub wymagające krótkiej odpowiedzi) – sumarycznie 30 pytań)

K_W16 - Kontrola ustna (aktywny udział w dyskusjach, odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (test zawierający pytania o charakterze zamkniętym (jednokrotnego wyboru) oraz otwartym (zadania z luką lub wymagające krótkiej odpowiedzi) – sumarycznie 30 pytań)

W zakresie umiejętności:

K_U03 Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, pokaz czynności terapeutycznych)

K_U04 Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, pokaz czynności terapeutycznych)

K_U12 Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, pokaz czynności terapeutycznych)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K10 Obserwacja nauczyciela


Metody dydaktyczne:

Wykład, prelekcje, dyskusja, praca w grupach, prezentacje, demonstracje

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych 10 godzin

Przygotowanie do wykładów 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin

Łączna liczba godzin: 50 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Anatomia i fizjologia obszaru urogenitalnego i anorektalnego.

2. Kontrola mikcji i defekacji.

3. Zaburzenia statyki narządu rodnego, mikcji i defekacji.

4. Etiologia i epidemiologia dysfunkcji obszaru urogenitalnego i anorektalnego.

5. Zachowawcze i operacyjne leczenie dysfunkcji obszaru urogenitalnego i anorektalnego.

Ćwiczenia kliniczne:

1. Metody oceny zaburzeń, diagnostyka fizjoterapeutyczna.

2. Zasady profilaktyki, grupy ryzyka i czynniki ryzyka (promujące i wywołujące).

3. Przegląd metod fizjoterapeutycznych i planowanie postępowania z pacjentem (trening behawioralny, kinezyterapia, fizykoterapia).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Radziszewski P., Dobroński P. Nietrzymanie moczu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008

2. Villet R., Salet-Lizee D., Zafiropulo M. Wysiłkowe Nietrzymanie moczu u kobiet. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2003

3. Krotkiewski, M., Stangel-Wójcikiewicz, K., Mika, M., & Jach, R. (2012). Nietrzymanie moczu i stolca, zaburzenia statyki dna miednicy oraz zaburzenia życia seksualnego a nadwaga, otyłość i zespół metaboliczny. Menopausal Review/Przeglad Menopauzalny 11(2):115-118.

4. Rechberger, T., Bartuzi, A., & Perzylo, K. (2011). Pelvic organ prolapse-causes, diagnosis, symptomatology and treatment. Przeglad Menopauzalny 15(3): 206.

5. Herman, R. M., Wałęga, P., Sobocki, J., Nowak, M., & Cegielny, T. (2006). Modern diagnostics and treatment option of fecal incontinence. Postępy Nauk Medycznych 5/2006: 216-234.

Literatura uzupełniająca:

1. Portal www.ntm.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.