Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logopedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-Log Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poznanie postępowania fizjoterapeutycznego z osobami z dysfunkcją narządu mowy

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W08 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

Umiejętności:

K_U10 potrafi rozwiązać problemy pacjenta

K_U11 potrafi rozpoznać i interpretować problemy z zakresu psychologii klinicznej w aspekcie nawiązania porozumienia i współpracy z osobą chorą i niepełnosprawną

Kompetencje społeczne:

K_K04 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

K_K09 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Wymagania wstępne:

Posiadana wiedza z zakresu : Fizykoterapia, Kinezyterapia, Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Ortopedia, Neurologia, Chirurgia szczękowa, Logopedia, Ortodoncja.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę – forma pisemna

testowe 40 pytań jednokrotnego wyboru

60- 68%- dst

69%-77%- ddb

78-90%- db

91%-96%- pdb

97-100%- bdb

Zaliczenie seminariów - 100% obecności, zaliczenie kolokwiów cząstkowych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_08 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku);Kontrola pisemna (test)

W zakresie umiejętności

K_U10 - odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U11 - odpowiedź ustna, studium przypadku

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04 - samoocena, ocena grupy, ocena nauczyciela

K_K09 - samoocena, ocena grupy, ocena nauczyciela

Metody dydaktyczne:

Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów klinicznych

- wykład informacyjny,

- demonstracja przykładowych ćwiczeń,

- objaśnienie lub wyjaśnienie problemów klinicznych,

- seminarium konwersatoryjne,

- ćwiczenia -metody aktywizujące

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach 10 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Łączna liczba godzin: 60 godzin= 2 ECTS

Pełny opis:

Wykłady:

1. Psychologiczne aspekty usprawniania chorych

z afazją i z dysfunkcją narządu mowy. Podstawy neurologopedii. Podstawowe zagadnienia z zakresu foniatrii klinicznej.

2. Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia programu fizjoterapii w wybranych przypadkach uszkodzeń narządu mowy.

3. Rodzaje afazji, rodzaje i typy wad wymowy.

Ćwiczenia:

1. Przykłady stosowanych form usprawniania logopedycznego osób dorosłych,

2. Przykłady stosowanych form usprawniania logopedycznego osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

3. Ćwiczenia foniatryczne w fizjoterapii czaszkowo-żuchwowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podstawy Neurologopedii. Red. T. Gałkowski; UO, Opole 2005.

2. Foniatria kliniczna. A. Pruszewicz, T. Donat-Jasiak. Publisher, Państw. Zakł. Wydaw. Lek., 1992.

3. ‘Sprawdź jak mówię’ Stecko E.; WS. Warszawa 2009

4. B. Czerwińska-Niezabitowska; Diagnostyka

i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu

żucia w ujęciu holistycznym. WFRP Kraków 2013

5. Rocabado M.: Intermediate craniofacial: course manual, International FundamentalOrthopedicArizona, 2003.

6. Cambell S. K. and all “Physical Therapy For Children” Sanders Company Philadelphia 2000

7. Physical Therapy Journal of the American Physical Therapy Association

8. B. Czerwińska-Niezabitowska, M. Kulesa-Mrowiecka; Diagnostyka

i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym. Medycyna Praktyczna Kraków 2016.

9. Journal of Oral Rehabilitation

Literatura uzupełniająca:

1. Journal of Craniomandibular Disorders

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.