Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody specjalne w korekcji wad postawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-MsKoWp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody specjalne w korekcji wad postawy
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Boczoń, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta i przygotowanie do pracy w zakresie korekcji wad postawy z uwzględnieniem metod specjalnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W08 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

Umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii

K_U02 posiada umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi

K_U03 potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

Kompetencje społeczne:

K_K07 rozwija ustawicznie swoją sprawność i aktywność niezbędną do wykonywania zadań zawodowych i zachęca do podobnych zachowań członków zespołu terapeutycznego


Wymagania wstępne:

Posiadana wiedza z zakresu : Fizykoterapia, Kinezyterapia, Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Ortopedia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę – test jednokrotnego wyboru

40 pytań. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów ze sprawdzianu pisemnego.

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego jest obecność i aktywność na ćwiczeniach..

Zaliczenie ćwiczeń- zaliczenie kolokwiów cząstkowych

Zaliczenie praktyczne


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

K_W07 - odpowiedź ustna

K_W08 - odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności

K_U01 - odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U02 - odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U03 - odpowiedź ustna, studium przypadku

W zakresie kompetencji społecznych

K_K07- Obserwacja nauczyciela


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny,

- demonstracja przykładowych ćwiczeń,

- objaśnienie lub wyjaśnienie problemów klinicznych,

- seminarium konwersatoryjne,

- ćwiczenia -metody aktywizujące


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach 10 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

Przygotowanie do wykładów 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20

Bilans punktów 60 godzin= 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Diagnostyka funkcjonalna - praktyka stosowania (wywiad i badanie przedmiotowe, badanie funkcjonalne układu ruchowego)

2. Ontogeneza wad postawy

3. Metody rehabilitacji stosowane w korekcji wad postawy

Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich

Ćwiczenia:

1. Muscle Balance – System Strojenia Nerwowo - Mięśniowo – Szkieletowego

Metoda PNF w rehabilitacji wad postawy, techniki terapii manualnej

2. Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego a wady postawy

3. Kinesiology Taping ,

4. Trening sensomotoryczny oraz zaopatrzenie ortopedyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni PZWL Warszawa 1998.

2. Cambell S. K. and all “Physical Therapy For Children” Sanders Company Philadelphia 2000.

3. Kolster B. Ebelt – Paprotny G. „Poradnik fizjoterapeuty”. Ossolineum 2001

4. Karski T. „Skoliozy tzw. idiopatyczne, etiologia rozpoznanie zagrożeń, nowe leczenie rehabilitacyjne i profilaktyka”. Folium 2003

5. Kinalski L. „Kompedium rehabilitacji i fizjoterapii”.Urban&Partner 2002.

6. Kwolek A. „Rehabilitacja medyczna”. Urban&Partner Wrocław 2005.

7. P.H. Dupas. Dysfunkcja czaszkowo-zuchwowa PZWL, Warszawa 2009.

8. B. Czerwińska-Niezabitowska, M. Kulesa-Mrowiecka; Diagnostyka

i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym. Medycyna Praktyczna Kraków 2016.

9. Physical Therapy Journal of the American Physical Therapy Association

10. Postępy rehabilitacji

11. Rehabilitacja medyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.