Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-Praw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Prowadzący grup: Paweł Lipowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Poznanie przez Studenta przepisów prawa odnoszących się do działalności leczniczej i wykonywania zawodu

fizjoterapeuty.

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_K02 Absolwent jest gotów do posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

FIZ_KDR_K03 Absolwent jest gotów do dbania o dobro pacjenta, przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

FIZ_KDR_K04 Absolwent jest gotów do przestrzegania właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

FIZ_KDR_K08 Absolwent jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów fizjoterapii

FIZ_KDR_U16 Absolwent potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu

FIZ_KDR_W12 Absolwent zna i rozumie zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i prawa pracy

FIZ_KDR_W13 Absolwent zna i rozumie prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy

FIZ_KDR_W14 Absolwent zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o społeczeństwie, prawie i państwie (poziom wykształcenia średniego).

Forma i warunki zaliczenia:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu


wykład egzamin pisemny Egzamin końcowy.

seminarium zaliczenie Obecności na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie


Metody weryfikacji


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i prawa pracy.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W12

Metody weryfikacji: egzamin pisemny

W2 Student zna prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W13

Metody weryfikacji: egzamin pisemny

W3 Student zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W14

Metody weryfikacji: egzamin pisemny, zaliczenie


Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi rozwiązywać złożone problemy prawne związane z wykonywaniem zawodu.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U16

Metody weryfikacji: zaliczenie


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K02

Metody weryfikacji: zaliczenie

K2 Student dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu

fizjoterapii.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K03

Metody weryfikacji: zaliczenie

K3 Student przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K04

Metody weryfikacji: zaliczenie

K4 Student potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów fizjoterapii.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K08

Metody weryfikacji: zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Dyskusja, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia typu Problem Based Learning

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć


wykład 5

seminarium 10

analiza materiału badawczego 10

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 6

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do ćwiczeń 4


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 56

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 15

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Przepisy prawa i normy prawne, pojęcie i rodzaje przepisów prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3

Formy prowadzenia zajęć: wykład

2. System prawa, pojęcie i zasady systemu prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3

Formy prowadzenia zajęć: wykład

3. Źródła prawa. Podstawy systemu sądownictwa w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3

Formy prowadzenia zajęć: wykład

4. Obowiązywanie prawa: pojęcie i zakresy obowiązywania prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3

Formy prowadzenia zajęć: wykład

5. Stosowanie prawa. Rozumienie i przebieg procesu stosowania prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3

Formy prowadzenia zajęć: wykład

6. Wykładnia prawa, podstawowe rodzaje wykładni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3

Formy prowadzenia zajęć: wykład

7. Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty: cywilna, karna, pracownicza i zawodowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, U1, K1, K4

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

8. Prawa pacjenta w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, U1, K2, K3, K4

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

9. Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, U1, K4

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

10. Prawne warunki prowadzenia działalności leczniczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, U1, K4

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

Literatura:

Obowiązkowa

1. Wybrane przepisy prawne z zakresu prawa medycznego - wykonywania zawodu fizjoterapeuty (podawane przez prowadzących zajęcia na bieżąco).

Dodatkowa

1. Nesterowicz M. (2010), Prawo Medyczne, Toruń, Wydanie X, Wydawnictwo "Dom organizatora" TNOiK.

2. Zajdel J. (2016), Meritum. Prawo Medyczne, Warszawa, Wydanie 1, Wydawnictwo "Wolters Kluwer".

3. Kubiak R. (2014), Prawo medyczne, Warszawa, Wydanie 2, Wydawnictwo "C.H. Beck".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.