Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-choroby reumatoidalne, dyscypliny zabiegowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-SM-DysDZ-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-choroby reumatoidalne, dyscypliny zabiegowe
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworek
Prowadzący grup: Marta Barłowska-Trybulec, Joanna Bonior, Jolanta Jaworek, Jarosław Kużdżał, Katarzyna Nawrot-Porąbka, Janusz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

C1 Przygotowanie studenta do analizy piśmiennictwa, selekcji metod badawczych koniecznych do zredagowania pracy magisterskiej z uwzględnieniem metodologii pisania prac naukowych.

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_K03 Absolwent jest gotów do dbania o dobro pacjenta, przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

FIZ_KDR_K04 Absolwent jest gotów do przestrzegania właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

FIZ_KDR_K09 Absolwent jest gotów do współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

FIZ_KDR_U14 Absolwent potrafi używać argumentów w dyskusji w oparciu o wyniki własnych działań i przemyśleń

FIZ_KDR_U15 Absolwent potrafi biegle posługiwać się w mowie i piśmie językiem fachowym w zakresie dziedziny związanej z fizjoterapią

FIZ_KDR_U20 Absolwent potrafi działać wspólnie lub samodzielnie w realizacji badań naukowych w dziedzinie fizjoterapii

FIZ_KDR_U24 Absolwent potrafi posługiwać się metodami i programami statystycznymi potrzebnymi do napisania pracy dyplomowej (magisterskiej)

FIZ_KDR_W14 Absolwent zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie pisania prac naukowych oraz podstawowe treści w zakresie przedmiotu metodologia badań naukowych

Forma i warunki zaliczenia:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Zakończenie programu badań empirycznych; analiza statystyczna i

interpretacja wyników badań, Opracowanie i oddanie w formie pisemnej

całej pracy magisterskiej; Złożenie i obrona pracy magisterskiej na ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie:


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 konieczność wykonania badań naukowych i powiązania ich wyników z aktualną wiedzą FIZ_KDR_W14 zaliczenie


Umiejętności – Student potrafi:

U1 prowadzić dyskusję dotyczącą pozyskanych wiadomości z piśmiennictwa naukowego oraz wyników własnych badań i doświadczeń

FIZ_KDR_U14 zaliczenie

U2 stosować fachową nomenklaturę związaną z fizjoterapią, oraz posługiwać sie jęz angielskim w celu zapoznania sie z aktualnym piśmiennictwem naukowym dotyczącym problemu pracy dyplomowej

FIZ_KDR_U15 zaliczenie

U3 pracować indywidualnie lub w zespole realizując badania naukowe w wybranej dziedzinie fizjoterapii FIZ_KDR_U20 zaliczenie

U4 zastosować metody i programy statystyczne potrzebne do napisania pracy dyplomowej (magisterskiej)

FIZ_KDR_U24 zaliczenie


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stanu pacjenta oraz jego terapii dla dobra pacjenta FIZ_KDR_K03 zaliczenie

K2 traktowania pacjenta z szacunkiem, komunikowania sie z jego rodziną i otoczeniem przy zachowaniu tajemnicy zawodowej

FIZ_KDR_K04 zaliczenie

K3 współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w ramach prowadzonych badań oraz w opiece nad pacjentem

FIZ_KDR_K09 zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, Seminarium

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć


seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30

Pełny opis:

Treści programowe:

1. wybór tematyki pracy

- selekcja metod badawczych

- analiza piśmiennictwa

- wyłonienie grupy badawczej

- redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi metodologii pisania prac naukowych

- współpraca z promotorem i zespołem terapeutycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

Literatura:

Obowiązkowa

1. Helena Lenartowicz, Maria Kózka - Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, 2010

Dodatkowa

1. Zależna od tematu pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.