Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sposoby radzenia sobie z przemocą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-SRPrz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sposoby radzenia sobie z przemocą
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lickiewicz, Karolina Probosz
Prowadzący grup: Jakub Lickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości radzenia sobie z przemocą.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W11 zna i interpretuje podstawowe zasady postępowania z dziedziny pedagogiki specjalnej w aspekcie pracy z osobą chorą i niepełnosprawną w różnym wieku

Umiejętności:

K_U10 potrafi rozwiązywać problemy pacjenta,

K_U11 potrafi rozpoznać i interpretować problemy z zakresu psychologii klinicznej w aspekcie nawiązania porozumienia i współpracy z osobą chorą i niepełnosprawną

Kompetencje społeczne:

K_K04 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

K_K13 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

• obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

• aktywnego udziału w zajęciach

• zaliczenia w formie pokazu opanowanych umiejętności/ sprawdzian umiejętności praktycznych

Student zaprezentuje wylosowaną scenkę, w której ma w sposób werbalny obniżyć poziom agresji pacjenta oraz pokazać technikę obrony przed przemocą fizyczną.

Kryteria oceny:

- zachowanie bezpiecznej dla pacjenta i pielęgniarki przestrzeni fizycznej (1- 3 pkt.)

- odpowiednia pozycja ciała, postawa oraz dystans od agresora (1-3 pkt.)

- właściwy sposób komunikacji, zgodny z zasadami postępowania z pacjentem agresywnym (1-3 pkt.)

- właściwie wykonana technika samoobrony fizycznej z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa (1-5 pkt.)

- znajomość teorii- aspekt prawny, rola komunikacji w relacji z pacjentem (1-2 pkt.)

- właściwe uzasadnienie podjętych decyzji (1-2 pkt.)

51-60%- dst, 61-70%- dst+, 71-80%- db, 81-90%- db+, 91-100%- bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11 - odpowiedź ustna, inscenizacja

W zakresie umiejętności

K_U10, K_U11 – Inscenizacja

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04 - samoocena

K_K13 - samoocena


Metody dydaktyczne:

Spotkania seminaryjne, grupy dyskusyjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Przygotowanie do wykładów 10 godzin

Udział w ćwiczeniach 10 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin

Łączna liczba godzin: 60 godzin = 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Przemoc w rodzinie

2. Mobbing

3. Agresja i sposoby radzenia sobie z nią

4. Stres – radzenie sobie ze stresem

Ćwiczenia:

1. Zachowania aspołeczne

2. Zachowania antyspołeczne

3. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji fizjoterapeuta – pacjent lub/i opiekun.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Będkowska-Korpała B. Gierowski K (red) Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Kraków 2007. Wyd. UJ.

2. Kowalik S. Psychologia rehabilitacji Warszawa 2007. Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

3. Sęk H. Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa 2007. Wyd. Scholar

4. Strelau J (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk, 2005 Wyd. GWP. rozdziały: 56,57,58.63,69,70

Literatura uzupełniająca:

1. Simonton C. Powrót do zdrowia. Łódź 1998, Wyd. Ravi

2. Harwas-Napierała B, Trempałą J. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa 2008. Wyd. PWN

3. Czabała J. Cz. Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa 1997 Wyd. PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.