Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia w geriatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ-FizjGe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w geriatrii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Amarowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Berwecka, Wojciech Kurzydło, Bożena Latała, Tomasz Maicki, Agata Pawełczyk, Rafał Trąbka, Maja Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- programowanie fizjoterapii w pracy z pacjentami geriatrycznymi


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W12 rozumie zmiany patofizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka w wyniku różnych schorzeń i urazów

2.K_W13 patogenezę, objawy kliniczne, przebieg oraz możliwości leczenia i zapobiegania różnym jednostkom chorobowym

3.K_W20 metody oceny możliwości funkcjonalnych człowieka

Umiejętności:

4.K_U03 podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta

5.K_U04 wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu anatomii i funkcjonowania poszczególnych układów i narządów człowieka dla realizacji procesu usprawniania

Kompetencje społeczne:

6.K_K02 określania zakresu swoich kompetencji zawodowych i świadomości własnych ograniczeń oraz zwrócenia się o pomoc do innych ekspertów w przypadku wątpliwości,


Wymagania wstępne:

Znajomość treści w zakresie anatomii i fizjologii, psychologii i patologii ogólnej oraz w zakresie fizjoterapii ogólnej i fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę - uzyskuje się na podstawie:

1. Obecności i aktywności na zajęciach – nie dopuszcza się nieobecności na seminariach i zajęciach praktycznych.

Spełnienie powyższego kryterium warunkuje przystąpienie do testu zaliczeniowego obejmującego tematykę seminariów oraz ćwiczeń.

Kryteria oceny końcowej:

91-100% - bdb

86-90% - +db

76-85% – db

71-75% - +dst

60-70% - dst

1-59% - ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1 - Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

Efekt 2-3 - Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany

W zakresie umiejętności:

Efekt 4 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Efekt 5- Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 6 -Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)


Metody dydaktyczne:

Wykłady informacyjne, zajęcia praktyczne -pokaz metoda przypadku, praca w grupach, dyskusja, objaśnienie problemów klinicznych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 20 godzin

Udział w zajęciach praktycznych 30 godzin

Przygotowanie do seminariów 20 godzin

W tym przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

łącznie 90 godzin = 3 ECTS


Pełny opis:

Seminaria:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące procesu starzenia, zmian inwolucyjnych, odrębności chorowania z uwzględnieniem wielochorobowości i polipragmazji.

2. Postępowanie rehabilitacyjne w różnych jednostkach chorobowych niezbędne do planowania procesu fizjoterapii w geriatrii i medycynie paliatywnej.

3. Przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia i hospitalizacji osób starszych.

4. Całościowa ocena geriatryczna, efektywne zbieranie wywiadu i prowadzenie oceny sprawności fizycznej i intelektualnej.

5. Dostosowanie programu fizjoterapii do możliwości pacjentów w geriatrii i medycynie paliatywnej.

6. Opieka hospicyjna - specyfika działania i treści z nią związane.

Zajęcia praktyczne: praca indywidualna z pacjentem, umiejętność doboru planu ćwiczeń w oparciu o najistotniejsze potrzeby pacjenta, funkcjonalna diagnostyka różnicowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Wieczorkowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz AM. Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictw o Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2.A.A. Guccione, R.A. Wong, D. Avers [red.wyd.polskiego] Żak M., Śliwiński Z., Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014, wyd.1

3.Borowicz A.M., Borowicz Wieczorowska-Tobis K., Fizjoterapia w geriatrii - atlas ćwiczeń, PZWL Warszawa 2013

Literatura Uzupełniająca:

1.Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. A., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, PWN Warszawa 2012, wyd.

2.Wójcik A., Pyszora A., Fizjoterapia w opiece paliatywnej PZWL Warszawa 2013, wyd.1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.