Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.KPFwG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Amarowicz
Prowadzący grup: Jarosław Amarowicz, Małgorzata Berwecka, Lidia Kościelny, Maja Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cele kształcenia - zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- poznanie warunków pracy z pacjentami geriatrycznymi


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W04 etapy i procesy rozwoju poszczególnych narządów i układów na każdym etapie ontogenezy człowieka oraz jego podstawowe rytmy biologiczne

Umiejętności:

K_U05 interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej

K_U08 oceniać stan funkcjonalny pacjenta oraz identyfikować jego problemy zdrowotne

K_U09 dokonać właściwego doboru wyrobów medycznych i/lub pomocy ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz nauczyć pacjenta korzystania z nich

Kompetencje społeczne:

K_K01 podjęcia odpowiedzialności za swoje działania oraz tolerancji

i zrozumienia dla zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności i wieku


Wymagania wstępne:

Znajomość treści w zakresie anatomii i fizjologii, psychologii i patologii ogólnej oraz w zakresie fizjoterapii ogólnej i fizjoterapii klinicznej

w chorobach narządów wewnętrznych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę - uzyskuje się na podstawie:

1. Obecności i aktywności na zajęciach i wykładach

2. Zdanie testu zaliczeniowego.

Kryteria oceny końcowej:

91-100% - bdb

86-90% - +db

76-85% – db

71-75% - +dst

60-70% - dst

1-59% - ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W04 - Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany

W zakresie umiejętności:

K_U05,K_U08,K_U09 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne Wykłady informacyjne, zajęcia praktyczne -pokaz metoda przypadku, praca w grupach, dyskusja, objaśnienie problemów klinicznych.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS Udział w wykładzie 10 godzin

Udział w seminariach 10 godzin

Udział w zajęciach praktycznych 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Przygotowanie do zajęć praktycznych 10

łącznie 60 godzin = 2 ECTS


Pełny opis:

Treści modułu ( z podziałem na formy realizacji zajęć)

Wykład 1: Podstawowe wiadomości dotyczące procesu starzenia, zmian inwolucyjnych, odrębności chorowania z uwzględnieniem wielochorobowości i polipragmazji.

Wykład 2. Podstawowe wiadomości o różnych jednostkach chorobowych i planowanie planowania procesu fizjoterapii w geriatrii i medycynie paliatywnej.

Wykład 3: Skutki unieruchomienia i hospitalizacji osób starszych. Zaopatrzenie ortopedyczne osób starszych.

Seminarium1:.Komleksowa ocena geriatryczna.

Seminarium 2: Wielkie problemy geriatryczne.

Seminarium 3: Dostosowanie programu fizjoterapii do realnych możliwości w geriatrii i medycynie paliatywnej.

Ćwiczenia kliniczne: praktyczna praca z pacjentem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.A. Guccione, R.A. Wong, D. Avers [red.wyd.polskiego] Żak M., Śliwiński Z., Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014, wyd.1

2. Wieczorkowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz AM. Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictw o Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

3. Borowicz A.M., Borowicz Wieczorowska-Tobis K., Fizjoterapia w geriatrii - atlas ćwiczeń, PZWL Warszawa 2013

Literatura Uzupełniająca:

1.Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. A., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, PWN Warszawa 2012, wyd.1

2.Cytowicz-Karpiłowska W., Kazimierska B., Cytowicz A., Postępowanie usprawniające w geriatrii. Podstawy, wskazania, przeciwwskazania, Warszawa 2012, wyd.2

3.Red. Kocemba J., Grodzicki T.: „Zarys gerontologii klinicznej”, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków, 2000.

4.Wójcik A., Pyszora A., Fizjoterapia w opiece paliatywnej

PZWL Warszawa 2013, wyd.1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.