Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna fizykalna i balneoklimatologia: uzdrowiska terenów podgórskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.MFiB-Utp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna fizykalna i balneoklimatologia: uzdrowiska terenów podgórskich
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterpia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kurzydło, Tomasz Maicki
Prowadzący grup: Wojciech Kurzydło, Bożena Latała, Tomasz Maicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- programowanie fizjoterapii w pracy w uzdrowisku


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W32 zna wskazania, przeciwwskazania oraz zasady wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii

K_W34 zna mechanizmy działania na organizm ludzki określonych czynników fizykalnych stosowanych w fizjoterapii

Umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się podstawową oraz zaawansowaną technicznie aparaturą i sprzętem do fizjoterapii i badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy;

K_U06 potrafi poprawnie dobrać i samodzielnie wykonać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstaw terapii manualnej

K_U34 potrafi zaplanować zabiegi fizykalne w klinicznym leczeniu uzdrowiskowym osób ze specjalnymi potrzebami

Kompetencje społeczne:

K_K07 jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z przedmiotu fizykoterapia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenia cząstkowe na podstawie wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych oraz aktywności i obecności na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów W zakresie wiedzy:

K_W32, K_W34 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie umiejętności:

K_U01, K_U06, K_U34 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego); Samoocena,


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, dyskusja, opis, pokaz, instruktaż, ćwiczenie, objaśnienie, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach - 10 godzin

udział w ćwiczeniach - 5 godzin

udział w zajęciach praktycznych – 5 godzin

praca własna studenta

przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

przygotowanie do egzaminu 20 godzin

łącznie 60 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykład 1 - Medycyna fizykalna. Czynniki fizyczne w profilaktyce, diagnostyce i terapii.

Wykład 2 - Balneologia. Charakterystyka uzdrowisk.

Wykład 3 - Klimat, tworzywa lecznicze i inne naturalne czynniki fizyczne wykorzystywane w leczeniu uzdrowiskowym.

Wykład 4 - Wykorzystanie fizykoterapii w leczeniu różnych schorzeń

w warunkach leczenia uzdrowiskowego.

Ćwiczenia 1 - Nowoczesne metody elektrostymulacji – zastosowanie kliniczne.

Ćwiczenia 2 – Nowoczesne metody magnetoterapii i magnetostymulacji – zastosowanie kliniczne.

Ćwiczenia 3 – Nowoczesne metody laseroterapii i krioterapii - zastosowanie kliniczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2008

2.Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2008

3.Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G.: Fizjoterapia. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2007

4.Mika T., Kasprzak W.: Fizykoterapia. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1.Taradaj J., Sieroń A., Jarzębski M.: Fizykoterapia w praktyce. Wyd. Elamed Katowice 2010

2.Gabryś M., Popiela A.: „Krioterapia w medycynie”, Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 2003

3.Bauer A., Wiecheć M.: „ Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych”, Markmed Rehabilitacja, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.

4.Łazowski J. „ Podstawy fizykoterapii”, Wydawnictwo AWF Wrocław 2000

5.Ponikowska I., Ferson D. „Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa”, MEDI PRESS, Warszawa 2009

6.Zagrobelny Z.: „Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa”, Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław

7.Sieroń A., Cieślar G., Adamek M. „Magnetoterapia i laseroterapia”. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1994

8.Knoch H.G., Knauth K. „Leczenie ultradźwiękami”. PZWL, Warszawa

9.Alkiewicz J. „Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci i dorosłych”. Wyd Volumed, Wrocław 1995

10.Straburzyński G.: „Księga przyrodolecznictwa”. PZWL, Warszawa 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.