Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-urazy,zabiegi w ortopedii i traumatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.SM.DNRUZwOiIV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-urazy,zabiegi w ortopedii i traumatologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niedźwiedzki
Prowadzący grup: Artur Gądek, Alicja Jurecka, Tomasz Maicki, Łukasz Niedźwiedzki, Rafał Trąbka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

- przygotowanie studenta do analizy piśmiennictwa i selekcji metod badawczych, koniecznych do napisania pracy magisterskiej z uwzględnieniem metodologii pisania prac naukowych

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W46 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony i zarządzania własnością intelektualną

Umiejętności:

2.K_U15 prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń oraz używać opartych o nie argumentów w dyskusji,

3.K_U16 posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem specjalistycznym w zakresie dziedziny związanej z fizjoterapią

4.K_U20 posługiwać się prostymi oraz wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania i przechowywania danych,

Kompetencje społeczne:

5.K_K15 posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegania i analizy dylematów etycznych

6.K_K17 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów fizjoterapii uwzględniając współpracę z innymi specjalistami i pracę w zespole


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie pisania prac naukowych oraz podstawowe treści w zakresie przedmiotu metodologia badań naukowych

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie

2.

- obecność na seminariach, sformułowanie tematu pracy magisterskiej; zaprojektowanie planu pracy, prezentacja ustna problematyki badawczej na poszczególnych etapach budowania pracy, studiowanie i gromadzenie literatury przedmiotu;

- ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej, stopnia zaawansowania w przygotowywaniu modelu badawczego, przygotowań do możliwości prowadzenia badań empirycznych, rozpoczęcie i przeprowadzenie programu badań,

- opracowanie i oddanie w formie pisemnej rozdziału teoretycznego, przedstawienie pisemnej wersji spisu bibliografii.

3.

- obecność i aktywność na seminariach, udział w dyskusjach seminaryjnych;

- zakończenie programu badań empirycznych; analiza statystyczna i interpretacja wyników badań,

- opracowanie i oddanie w formie pisemnej całej pracy magisterskiej;

Złożenie i obrona pracy magisterskiej na ocenę


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1 - Kontrola ustna – rozmowa, dyskusja

W zakresie umiejętności:

Efekt 2-4 - Metoda ustna – rozmowa, relacja, dyskusja z prowadzącym; Metoda pisemna - ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 5-6 - Kontrola ustna – dyskusja z prowadzącym; Metoda pisemna - ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej


Metody dydaktyczne:

Praca własna pod kontrolą promotora

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 30 godzin (łącznie 2 semestry)

Przygotowanie i obrona pracy 360 godzin


Pełny opis:

wybór tematyki pracy

- selekcja metod badawczych

- analiza piśmiennictwa

- wyłonienie grupy badawczej

- redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi metodologii pisania prac naukowych

- współpraca z promotorem i zespołem terapeutycznym

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura podstawowa:

1.Helena Lenartowicz, Maria Kózka - Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, 2010

Literatura uzupełniająca: zależności od tematu pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.