Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Absolwent na rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-Arp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Absolwent na rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bonior, Barbara Ćwiertnia
Prowadzący grup: Joanna Bonior, Barbara Ćwiertnia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie Absolwentów Wydziału Nauk

o Zdrowiu do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych

i ochrony zdrowia


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W 12 zna zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i prawa pracy

K_W13 zna prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy

Umiejętności :

K_U16 potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu

K_U17 bierze odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu

K_U20 potrafi działać wspólnie lub samodzielnie w realizacji badań naukowych w dziedzinie fizjoterapii

K_U21 posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji

Kompetencje społeczne:

K_K 01 jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego

K_K11 okazuje dbałość o prestiż zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową


Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość podstawowych wiadomości z zakresu: rynku pracy; organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resource Management, HRM lub HR); prawa pracy.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Formy pomiaru/oceny pracy studenta prowadzone w zakresie każdego modułu tematycznego:

- Odpowiedź ustna – posiadanie wiedzy teoretycznej w kontekście zastosowania umiejętności kognitywnych i praktycznych oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji.

- Bezpośrednia obserwacja umiejętności (również rejestrowana i analizowana przy użyciu kamery) - aktywne uczestnictwo

w zajęciach – efekty pracy indywidualnej i grupowej (np., m in.: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej; wystąpienie publiczne/ autoprezentacja) – posiadanie umiejętności kognitywnych i praktycznych; oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji.

- Projekty i ćwiczenia praktyczne (np., m in. ocena przygotowania dokumentów aplikacyjnych; analiza przygotowania i przedstawienia prezentacji) – posiadanie umiejętności kognitywnych i praktycznych; oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji.

- Ocenianie ciągle.

- Ocena formatywna i sumatywna.

2. Dodatkowo:

- Zwrot autorskiej ankiety oceniającej przedmiot, na potrzeby jego ewaluacji.

- Obecność obowiązkowa – seminaria.

3. Zaliczenie pisemne: test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań, punktowany w systemie skali 0-1 pkt. Czas trwania zaliczenia 30 min. Zaliczenie od poziomu udzielenia 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

bardzo dobry (5,0) – 30-28 pkt.

ponad dobry (4,5) – 27-26 pkt.

dobry (4,0) – 25-23 pkt.

dość dobry (3,5) – 22-21 pkt.

dostateczny (3,0) – 20-18 pkt.

niedostateczny (2,0) – 17 pkt. i poniżej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy :

K_W 12, K_W13 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej).

Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty).

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja).

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany).

W zakresie umiejętności :

K_U16, K_U17, K_U20, K_U21 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej).

Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty).

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja, prezentacja multimedialna).

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany).

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K 01, K_K11 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci), Samoocena, Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające: wykład informacyjny.

2. Metody problemowe: wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; klasyczna metoda problemowa; metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne); seminarium; dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, „burza mózgów”, panelowa.

3. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe i edukacyjne, multimedialne programy szkoleniowe, programy treningowe, interaktywne programy szkoleniowe na CD-ROM (Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia).

4. Metody programowane: z użyciem komputera, kamery.

5. Metody praktyczne: pokaz, seminarium.


Bilans punktów ECTS:

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego:

- seminarium - 10 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do seminarium – 20 godz.

Łącznie nakładu pracy studenta – 30 godz. = 1 ECTS


Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Sektory rynku pracy.

2. Planowanie kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

3. Metody skutecznego poszukiwania pracodawców i wolnych miejsc pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia w Polsce i w Europie:

- Gdzie szukać informacji i pomocy: Internet – Polska i Europa; dodatki do gazet; Placówki Służby Zdrowia; Biura Pośrednictwa Pracy; Agencje Doradztwa Personalnego; Biura Pracy Czasowej; Znajomi; Biura Karier; inne źródła (mass media – telewizja i radio, prasa w tym czasopisma branżowe), praktyki studenckie, wolontariat.

- Absolwencki dekalog efektywnego poszukiwania pracy.

- ABC bezrobotnego i osoby poszukującej pracy: Wojewódzki Urząd Pracy; Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; Kto może ubiegać się o status osoby bezrobotnej i przebieg rejestracji w UP; Powiatowe Urzędy Pracy w Województwie Małopolskim; Grodzki Urząd Pracy.

- Program „Gawrosz” - poszukiwanie pracy.

4. Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia? – podstawy prawa pracy; m.in. rodzaje umów, możliwości zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

5. Procedury rekrutacyjne – nawiązywanie kontaktu z pracodawcą – zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych: Curriculum Vitae (CV), list motywacyjny.

6. Przygotowanie się do i rozmowa kwalifikacyjna: testy, oswoić Assessment Centre.

7. Sztuka autoprezentacji, czyli jak zbudować swój pozytywny wizerunek: Savoir vivre – filozofia i sztuka życia; Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych; Mowa ciała w praktyce; Wystąpienia publiczne (m. in. przygotowanie i organizacja, miejsce, prawidłowa konstrukcja prezentacji, sprzęt i pomoce, trudne pytania i inne).

8. Zarządzanie czasem pracy i planowanie kariery.

9. Asertywność w życiu zawodowym i prywatnym.

10. Kompetencje społeczne, w tym szczególnie interpersonalne z uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów. Trafne ocenianie i elastyczne odpowiadanie na oczekiwania pracodawców w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

11. Media Relations - współpraca ze środkami masowego przekazu: współpraca z dziennikarzami; wywiad: prasowy, radiowy, telewizyjny; konferencja prasowa; skuteczna komunikacja.

12. Zakładam własną firmę – mój pierwszy biznes w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia. Prowadzenie działalności gospodarczej – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – rozszerzony katalog bezpłatnych usług konsultacyjnych w ramach KSU (usługi informacyjne, w tym opieka nad klientem; usługi doradcze, w tym: asysta w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej).

Zakres dziedzinowy przedmiotu: nauki interdyscyplinarne; psychologia, biznes i zarządzanie, socjologia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bonior “Perspektywy pracy dla absolwentów Wydziału Ochrony Zdrowia”. [w] Pierwsza praca. Poradnik dla studentów i absolwentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003; 43-48.

2. J. Bonior, K. Czabanowska, A. Dudziak: „Absolwent na rynku pracy, skrypt dla studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego” Kraków, 2004

3. A. Dudziak, K. Czabanowska, J. Bonior: „Absolwent na rynku pracy, poradnik dla studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego” Kraków, 2004

4. J. Bonior: „Magazyn Kariera - branża farmaceutyczna i medyczna” Grupa Modus, Kraków 2006

5. Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: Raport „Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, rocznik 2009/2010”. http://www.uj.edu.pl/web/biuro-karier/biuro/badanie-cm-uj

6. M. Yale: „Pisanie CV w praktyce”. Grupa Wydawnicza Helion S.A, Gliwice 2005

7. P. A. Andersen: „Mowa Ciała dla Żółtodziobów”. Wydawnictwo Rebis Dom Wydawniczy, 2005

8. Ch. Huber: „Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie”. Wydawnictwo Świat Książki, 2008

9. J. Navarro, S. T. Poytner: “ Mowa Ciała w Pracy”. Wydawnictwo G+J Gruner&Jar, 2011

10. A. Śniegocka : „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących”. Wydawnictwo Helion, 2009

11. S. Prentice: „Zapanować nad czasem. Jak efektywnie pracować, by mieć czas na wszystko”. Wydawnictwo Helion, 2006

12. M. Noga, K. M. Stawicka: „Rynek pracy w Polsce”. Wydawnictwo CeDeWu, 2009

13. E. Sawicka: „Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier”. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008

14. W. Jabłoński: „Kreowanie informacji. Media relations”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

15. „Magazyn Kariera”, Grupa Modus, Kraków, ukazuje się regularnie.

16. „Magazyn Branżowy KARIERA”, Grupa Modus, Kraków, ukazuje się regularnie.

17. „Magazyn Kariera” http://www.kariera.com.pl

18. Rynek pracy w Polsce i UE. http://www.eures.praca.gov.pl

Literatura uzupełniająca:

1. A. Collins: „Mowa ciała”. Wydawnictwo Rytm, 2006

2. A. Pease, B. Pease: „Mowa ciała w pracy”. Wydawnictwo Rebis Dom Wydawniczy, 2011

3. M. Suchar: „Rekrutacja i selekcja personelu”. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003

4. S. Burt: „Jak zdobyć pracę”. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet, Warszawa 2000

5. J. Pieskach: „Aktywny na rynku pracy”. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna, Szczecin 2004

6. R. Jay: „Rozmowa kwalifikacyjna. Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć”. Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008

7. S. Hodgson: „Rozmowa kwalifikacyjna”. Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008

8. M. Eggert: „Doskonałe odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych”. Wydawnictwo Rebis, 2009

9. A. Sakowicz: „Savoir-vivre na co dzień. Podręczny poradnik”. Publicat Wydawnictwo, 2011

10. P. Andrzejewski, W. Kot: “Media relations. Budowanie reputacji firmy”. Wydawnictwo Poltext, 2003

11. H. R. Żuchowski: „Encyklopedia Dobrych Manier Według Henryka Ryszarda Żuchowskiego”. Polihymnia Wydawnictwo Muzyczne, 2010

12. Rekrutacja – porady. http://praca.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.