Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka fizjoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-DFi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka fizjoterapii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ćwiertnia, Agnieszka Śliwka
Prowadzący grup: Barbara Ćwiertnia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Znajomość podstawowych zasad dydaktyki w fizjoterapii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W11 zna i interpretuje podstawowe zasady postępowania z dziedziny pedagogiki specjalnej w aspekcie pracy z osobą chorą i niepełnosprawną w różnym wieku

Umiejętności:

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U19 potrafi przeprowadzić szkolenia zawodowe w zakresie procedur związanych z fizjoterapia

Kompetencje społeczne:

K_K06 potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z socjologii, psychologii i pedagogiki oraz z grupy przedmiotów zawodowych – kinezyterapii, na poziomie studiów pierwszego stopnia.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 55% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: < 55% - ndst.; 55- 64%-dst; 65-74% -plus dst; 75-84% db; 85-92% plus db, > 93% bdb

W drugim terminie zaliczenie ustne.

Warunki dopuszczenia do zaliczenia obejmują:

- 100% zaliczenia wszystkich tematów seminariów: 10 pkt.

W przypadku uzasadnionej nieobecności na seminariach ustalenie

z prowadzącym sposobu i terminu zaliczenia zajęć.

- obecność i czynny udział w zajęciach z nauczycielem akademickim: 10 pkt

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie minimum 15 pkt (15/20=75%)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11 - Metoda pisemna – zestawy pytań

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

W zakresie umiejętności:

K_U04, K_U19- Metoda pisemna- przygotowanie plakatu

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Ocena grupy podczas wspólnego przygotowania plakatu

W zakresie kompetencji społecznych

K_K06 Kontrola ustna (odpowiedź ustna)


Metody dydaktyczne:

Wykłady (informacyjne, problemowe, konwersatoryjne)

Metody problemowe, eksponujące, ćwiczenia


Bilans punktów ECTS:

5 godz. wykładów

15 godz. seminariów

20 godz. przygotowanie do seminariów

20 godz. przygotowanie do zaliczenia

Łącznie: 60 h= 2 ECTS


Pełny opis:

Wykład:

Nauczanie motoryczne, teorie nauczania motorycznego, metody, fazy; konsolidacja, znaczenie feedbacku. Kształcenie ustawiczne w zawodzie fizjoterapeuty.

Seminaria:

1. Nauczanie motoryczne w neurologii, ortopedii, pediatrii

i sporcie. Ogólne zasady dydaktyki. Metody, formy, środki stosowane w nauczaniu umiejętności praktycznych.

2. Formułowanie celów, tworzenie programów, ewaluacja

w procesie edukacji zawodowej.

Nowoczesne techniki multimedialne wykorzystywane w pracy dydaktycznej.

3. Rewalidacja, specyfika uczenia się osób niepełnosprawnych.

Dobór treści i formy przekazu wiedzy w zależności od wieku odbiorcy. Warsztat pracy fizjoterapeuty.

Samokształcenie, odpowiedzialność za stan własnej wiedzy .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sadtler PT, Quick KM, Golub MD et al. Neural constraints on learning.Nature. 2014 Aug 28;512(7515):423-6. doi: 10.1038/nature13665.

2. Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wyd. Graf punkt, Warszawa 2000,

3. Cano-de-la-Cuerda R, Molero-Sánchez A, Carratalá-Tejada M , Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F et al. Theories and control models and motor learning:Clinical applications in neurorehabilitation. Neurología. 2015;30(1):32—41

4. Wasyluk J., Podręcznik dydaktyki medycznej, Fundacja Rozwoju Kształcenia Medycznego DOCEO, Warszawa 1998--- Sadtler PT, Quick KM, Golub MD et al. Neural constraints on learning.Nature. 2014 Aug 28;512(7515):423-6. doi: 10.1038/nature13665.

5. Kubiczek B., Metody aktywizujące-jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole, 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Chodkowska M. (red.)Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. UMCS, Lublin 2002,

2. Dykcik W., Szychowiak B. (red.),Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, W.N. UAM, Poznań 2001

3. Grzywniak C., Kinezjologia edukacyjna, W.N. AP, Kraków 2006

4. Hamer H., Klucz do efektywności nauczania, Wyd. Veda MEN Warszawa 1994

5. Nowotny J., Edukacja i reedukacja ruchowa, Wyd. KASPER, Kraków 2003,

6. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, W.A. Żak, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.