Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka obrazowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-DO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obrazowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Płonka, Karolina Rożnawska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej diagnostyki obrazowej w chorobach narządu ruchu, w niewydolności oddechowej oraz w chorobach układu nerwowego potrzebnej do planowania i prognozowania modelu fizjoterapii.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W05 posiada wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej w aspekcie rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu

• K_W06 posiada szczegółową wiedzę z anatomii człowieka – w tym określa topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii

Umiejętności:

• K_U18 posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu z przebiegu procesu usprawniania w oparciu o własne wnioski i dostępną dokumentację medyczną

Kompetencje społeczne:

• K_K01 jest świadom konieczności ciągłego rozwoju

• K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii.


Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii prawidłowej i anatomii radiologicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń oraz aktywny w nich udział. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności na ćwiczeniach. Dopuszczalna ilość nieobecności – 2 tematy.

Zaliczenie kursu pisemne na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W05 - odpowiedź ustna, studium przypadku; sprawdzian pisemny; pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna; testy dydaktyczne

K_W06 - odpowiedź ustna, studium przypadku; sprawdzian pisemny; pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna; testy dydaktyczne


W zakresie umiejętności:

K_U18 - sprawdzian praktyczny (podstawowa umiejętność interpretacji wyników badań w zależności od stosowanej metody obrazowej, interpretacja sytuacji klinicznej - dominujące objawy, kontrola dokumentacji pacjenta, interpretacja trzech zdjęć rentgenowskich pacjenta z różnymi schorzeniami narządu ruchu)


W zakresie kompetencji społecznych:

K_01 Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego); Samoocena; Ocena grupy

K_03 Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) ; Samoocena; Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

podające: wykład informacyjny

praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, prezentacja multimedialna, omawianie, dyskusja, analiza przypadków z wykorzystaniem zdjęć rentgenowskich i obrazów tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach – 20 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń w pracowni umiejętności – 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Łącznie 60 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Techniki obrazowania RTG, USG, TK i MR, wskazania i przeciwwskazania do badań

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

1.Diagnostyka obrazowa chorób układu kostno-stawowego u dorosłych i dzieci: radiologiczne cechy kości prawidłowej, metody badania układu kostnego. Wiek kostny. Zasady oraz możliwości i ograniczenia USG w badaniu układu kostno-mięśniowego. Omówienie zastosowania metod obrazowania na wybranych przykładach.

2.Metody badania układu oddechowego: zdjęcia przeglądowe płuc p-a i boczne, KT (płuca, śródpiersie, ściana klatki piersiowej), MR, USG – ograniczenie metody.

3.Podstawy obrazowania układu naczyniowego: USG-dopplerowskie, angio KT, angio MR w obrazowaniu układu naczyniowego. Jamy serca i duże naczynia na zdjęciach klatki piersiowej oraz w obrazie USG, KT i MR.

4.Neuroobrazowanie: urazy czaszkowo-mózgowe, urazy kręgosłupa, stwardnienie rozsiane.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Pruszyński “Radiologia. Diagnostyka obrazowa”, PZWL, Warszawa 2014, wyd. III uaktualnione i rozszerzone

Literatura uzupełniająca:

1. B. Daniel, B. Pruszyński “Anatomia radiologiczna” PZWL, Warszawa 2011, wyd. I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.