Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie fizjoterapii w neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PFNe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie fizjoterapii w neurologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek, Karolina Rzeźnicka-Brzegowy
Prowadzący grup: Anna Krygowska-Wajs, Karolina Rzeźnicka-Brzegowy, Beata Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z procedurami stosowanymi

w zakresie fizjoterapii w neurologii


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W10 rozumie i przewiduje skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Umiejętności:

K_U03 potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U07 potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania

K_U08 potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

K_U09 potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

K_U13 umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią

Kompetencje społeczne:

K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

K_K04 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.

K_K08 potrafi formułować opinie dotyczące róznych asektów fizjoterapii


Wymagania wstępne:

Anatomia, fizjologia i patofizjologia centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu przedmiotów „Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii” oraz „Fizjoterapia kliniczna w neurologii”.

Przygotowanie teoretyczne z tematyki kolejnych zajęć.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę - przygotowanie eseju na temat „Problemy funkcjonalne pacjentów neurologicznych - analiza przyczyn i możliwości terapeutycznych - studium przypadku“.

Kryteria oceny eseju:

- prawidłowo dobrany przykład (przypadek) - 0-1 pkt,

- uzasadnienie potrzeby i roli fizjoterapii w wybranym przypadku - 0-2 pkt,

- prawidłowo zaplanowany model postępowania kinezyterapeutycznego - 0-4 pkt,

- prawidłowo zaproponowane zabiegi fizykalne - 0-2 pkt,

- podany jasny i zrozumiały instruktaż dla pacjenta, jako forma dalszego postępowania - 0-1 pkt.

Skala ocen:

- 10 pkt - bdb,

- 9 pkt - +db,

- 8 pkt - db,

- 7 pkt - +dst,

- 6-5 pkt - dst,

- 4-0 pkt - ndst.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07, K_W10 - Kontrola ustna odpowiedź ustna

Kontrola pisemna (esej, rozprawka, zestawy pytań, wypracowanie, sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty np. edukacji zdrowotnej, reorganizacji pracy, raport, projekt)

W zakresie umiejętności:

K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U13 - Kontrola ustna odpowiedź ustna,

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K03, K_K04, K_K08 Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusje

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15 godzin

Udział w ćwiczeniach 10 godzin

Udział w seminariach 5 godzin

Przygotowanie do wykładów 10 godzin

Przygotowanie do seminariów 10 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20

Łącznie 90 godzin = 3 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii.

- badanie chorych z patologią napięcia mięśniowego,

- analiza podstawowych funkcji motorycznych pacjentów,

- analiza chodu pacjentów neurologicznych,

- analiza funkcji kończyny górnej,

- analiza podstawowych czynności dnia codziennego.

2. Zasady planowania terapii, kontrolowanie jej przebiegu i umiejętność dostosowania postępowania fizjoterapeutycznego do celów kompleksowej rehabilitacji osób dorosłych, dzieci i młodzieży z chorobami układu nerwowego.

Seminaria:

1. Opracowanie strategii motorycznych dla pacjentów neurologicznych.

Seminarium

2. Kontrolowanie wyników fizjoterapii oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

3. Różnicowanie rodzaju, stopnia ciężkości i okresu schorzenia.

Ćwiczenia:

1. Ocena stanu aktualnego i prognoza, co do wyleczenia, przewidywanego rodzaju ewentualnej niepełnosprawności, jako baza wyjściowa dla tworzenia kompleksowego programu usprawniania.

2. Usprawnianie chorych neurologicznych

z zastosowaniem metod fizjoterapeutycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W Kozubski, Neurologia PZWL Warszawa 2013

W.Jakimowicz: Neurologia kliniczna w zarysie. PZWL, Warszawa 1987

S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner 2009

P.Laider: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2004

Friedman A.(red.): Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznanie, leczenie. Wyd. Czelej Warszawa 2005

Literatuta uzupełniająca:

R.Kinalski (red.): Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. MedPharm 2010

R.Horst: Trening strategii motorycznych.Top School, Kraków 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.