Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PFOnMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Herman, Anna Spannbauer
Prowadzący grup: Renata Bulanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy w zakresie onkologii i medycyny paliatywnej, z uwzględnieniem oceny stanu chorego, planowania i programowania procesu fizjoterapii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W10 rozumie i przewiduje skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Umiejętności:

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U08 potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

K_U10 potrafi rozwiązywać problemy pacjenta

K_U13 umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią

Kompetencje społeczne:

K_K02 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Studenci uzyskują zaliczenie z na podstawie 100% obecności na zajęciach, oraz aktywnym uczestnictwie i ustnym zaliczeniu omawianych wcześniej zagadnień.

Na tej podstawie zostają dopuszczeni do egzaminu prowadzonego w formie pisemnej (opisowej) składającej się z 3 pytań opisowych. Za każde pytanie można otrzymać 0-4 punkty.

Kryteria oceny:

12 pkt: bdb;

11 pkt: +db;

10-9 pkt: db;

8 pkt: +dst;

7-6 pkt: dst;

5-0 pkt: ndst.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07- odpowiedź ustna

K_W10- odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U04 - pokaz czynności

K_U08- pokaz czynności

K_U10 - pokaz czynności

K_U13 - pokaz czynności

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02 - obserwacja 360 stopni

K_K03 - obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Omówienie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, omówienie przypadków, dyskusje dydaktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach w pracowni umiejętności 5 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin

Łączna liczba godzin:30 godzin = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Ocena stanu chorego z chorobą nowotworową;

2. Ustalenie planu i dobór odpowiednich metod fizjoterapii u chorego z chorobą nowotworową z zaburzeniami: a) czynności układu ruchu, b) czynności układu oddechowego c) czynności układu krążenia d) czynności układu naczyniowego e) czynności układu nerwowego;

3. Rehabilitacja psychiczna w onkologii;

4. Fizjoterapia w terminalnym okresie choroby nowotworowej.

5. Aktywność ruchowa w chorobie nowotworowej;

6. Zapobieganie chorobom nowotworowym. Profilaktyka powikłań płucnych i naczyniowych

Ćwiczenia w pracowni umiejętności:

1. Rehabilitacja po leczeniu nowotworów poszczególnych układów i narządów;

2. Postępowanie z chorym nieprzytomnym- dobór metod fizjoterapeutycznych. Odleżyny, profilaktyka przeciwodleżynowa, terapia ułożeniowa;

3. Monitorowanie procesu terapeutycznego u pacjenta nowotworowego oraz prowadzenie dokumentacji. Współdziałanie z zespołem pielęgniarskim i lekarskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Woźniewski M., Kornafel J.: Rehabilitacja w onkologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2010

2. Nowicki A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Termedia, Poznań, 2009

3. Woźniwski M., Kołodziej J.: Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa, 2006

4. Kordek R.: Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Tchórzewska – Korba H., Kosowicz M., Rehabilitacja chorych na nowotwory z elementami psychoonkologii, CMKP, Warszawa, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.