Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie fizjoterapii w chirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PFch Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie fizjoterapii w chirurgii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Herman, Anna Spannbauer
Prowadzący grup: Małgorzata Berwecka, Rafał Solecki, Anna Spannbauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie i udoskonalenie wiedzy związanych z planowaniem, programowaniem procesu fizjoterapii pacjentów w chirurgii i intensywnej terapii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W10 rozumie i przewiduje skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Umiejętności:

K_U03 potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U07 potrafi oceniać I weryfikować przebieg procesu usprawniania

K_U08 potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

K_U09 potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

Kompetencje społeczne:

K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii


Wymagania wstępne:

Kinezyterapia, anatomia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie 100% obecności na zajęciach, oraz aktywnym uczestnictwie i ustnym zaliczeniu omawianych wcześniej poszczególnych zagadnień. Na tej podstawie zostają dopuszczeni do egzaminu prowadzonego w formie pisemnej (opisowej) składającej się z 3 pytań opisowych. Za każde pytanie można otrzymać 0-4 punkty.

Kryteria oceny:

12 pkt: bdb;

11 pkt:+db;

10-9 pkt: db;

8 pkt: +dst;

7-6 pkt: dst;

5-0 pkt: ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

K_W07, K_W10- Kontrola ustna, kontrola praktyczna

W zakresie umiejętności

K_U03 Kontrola ustna, kontrola praktyczna

Wykonywanie powierzonych czynności samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Sprawność podczas realizacji zadania:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe)

- Korzystanie z dokumentacji:

samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Organizacja pracy oraz punktualność:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe)

K_U07 Kontrola ustna, kontrola praktyczna

Wykonywanie powierzonych czynności samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Sprawność podczas realizacji zadania:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe)

- Korzystanie z dokumentacji:

samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Organizacja pracy oraz punktualność:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe))

K_U08 Kontrola ustna, kontrola praktyczna

Wykonywanie powierzonych czynności

samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Sprawność podczas realizacji zadania:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe)

- Korzystanie z dokumentacji:

samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Organizacja pracy oraz punktualność:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe)

K_U09 Kontrola ustna, kontrola praktyczna

Wykonywanie powierzonych czynności samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Sprawność podczas realizacji zadania:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe)

- Korzystanie z dokumentacji:

samodzielnie – z niewielką pomocą – z dużą pomocą (ocenianie ciągłe)

- Organizacja pracy oraz punktualność:

prawidłowa – poprawna – niepoprawna (ocenianie ciągłe)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K03 – Obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Omówienie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, omówienie przypadków, dyskusje dydaktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15 godzin

Udział w seminariach 5 godzin

Przygotowanie do seminariów 15 godzin

Udział w ćwiczeniach 5 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 15 godzin

Łączna liczba godzin: 60 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Ocena stanu chorego po zabiegach chirurgicznych oraz na oddziale intensywnej terapii a planowana fizjoterapia;

2. Ustalenie planu i dobór odpowiednich metod fizjoterapii dostosowanych do rodzaju zabiegu chirurgicznego

(rehabilitacja w chirurgii jamy brzusznej, angiochirurgii, kardiochirurgii, onkologii);

3. Profilaktyka powikłań płucnych i naczyniowych;

Seminaria:

1. Powikłania płucne i naczyniowe po zabiegach chirurgicznych- modyfikacja działań rehabilitacyjnych;

2. Wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii; Edukacja chorych po zabiegach operacyjnych;

3. Psychoterapia w okresie okołooperecyjnym- kształtowanie pozytywnego nastawienia chorego do stosowanych metod leczenia;

Ćwiczenia:

1. Postępowanie z chorym nieprzytomnym- dobór metod fizjoterapeutycznych.

2. Odleżyny, profilaktyka przeciwodleżynowa, terapia ułożeniowa;

3. Monitorowanie procesu terapeutycznego u pacjenta chirurgicznego oraz prowadzenie dokumentacji. Współdziałanie z zespołem pielęgniarskim i lekarskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Woźniewski M, Kołodziej J.: Rehabilitacja w chirurgii. PZWL,Warszawa, 2006

2. Hajduk B. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych. W: Zator tętnicy płucnej i zakrzepica żył głębokich. Tomkowski WZ (red.). Via Media, Gdańsk 2004; 41-74

3. Malinowska K., Mikołajewska E. Odleżyny- wspólna płaszczyzna działań pielęgniarskich i rehabilitacyjnych u pacjenta leżącego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 2: 60-64

4. Nowotny J., Saulicz E., Czupryna K., Domagalska M., Giermek K., Nowotny-Czupryna O. Ćwiczenia lecznicze, uwagi metodyczno-praktyczne. W: Podstawy Fizjoterapii cz.II. Nowotny J (red.). Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004; 189-305

5. Kózka M. Odleżyny- występowanie, profilaktyka, leczenia. Rehabilitacja Medyczna 2004; 4: 29-38

6. Kinezyterapia. W: Rehabilitacja Medyczna. Dega W (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994; 33-52

7. Mazurek M. Metody wspomagania wydolności oddechowej w okresie okołooperacyjnym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 2; 47-52

8. Szczepańska-Gieracha J., Boroń K. Rehabilitacja psychiczna w onkologii. W: Rehabilitacja w onkologii. Woźniewski M (red.). Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010; 108-126

Literatura uzupełniająca:

1. Powoda A., Jastrzębska B.W: Optymalizacja wczesnej rehabilitacji pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym – doświadczenie własne. Rehabilitacja Medyczna 2005; 2: 39-47

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.