Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie fizjoterapii w geriatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PFge Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie fizjoterapii w geriatrii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Amarowicz, Maja Warzecha
Prowadzący grup: Jarosław Amarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem w podeszłym wieku z uwzględnieniem odmienności procesów fizjologicznych i chorób charakterystycznych dla okresu geriatrycznego

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

Umiejętności:

K_U03 potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U13 umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią

Kompetencje społeczne:

K_K02 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

K_K03 dba o dobro pacjenta , przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii


Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu fizjoterapii klinicznej w urazach narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę uzyskuje się na podstawie:

1. Obecności na zajęciach – nie dopuszcza się nieobecności na seminariach i ćwiczeniach.

Usprawiedliwione nieobecności należy odrobić u prowadzącego zajęcia.

Spełnienie powyższego kryterium warunkuje przystąpienie do testu zaliczeniowego obejmującego tematykę wykładów, seminariów oraz ćwiczeń.

Kryteria oceny końcowej na teście:

91-100% - bdb

86-90% - +db

76-85% – db

71-75% - +dst

60-70% - dst

1-59% - ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07 Test dydaktyczny jednokrotnego wyboru

W zakresie umiejętności:

K_U03, K_U04, K_U13 - Test dydaktyczny jednokrotnego wyboru

Kontrola praktyczna – pokaz umiejętności.

Test dydaktyczny jednokrotnego wyboru

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02, K_K03 Obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria prowadzone w formie stacjonarnej. Ćwiczenia w pracowni umiejętności.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godzin ( wykład 15 + seminaria 10 + ćwiczenia 5)

Przygotowanie do zajęć z wymagań wstępnych 10 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 5 godzin

Czytanie wskazanej literatury 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin

60 godzin pracy studenta = 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

Proces starzenia się jako problem epidemiologiczny Podstawy i zasady programowania procesu usprawniania, kontrolowanie jego przebiegu i umiejętność dostosowania postępowania fizjoterapeutycznego osób starszych z rozmaitymi dysfunkcjami narządu ruchu. Rozróżnianie rodzaju, stopnia ciężkości i okresu schorzenia. Najczęstsze schorzenia u pacjentów w starszym wieku. Opieka hospicyjna. Normy etyczne w pracy z pacjentem geriatrycznym.

Seminaria:

Fizjologiczne zmiany zachodzące z wiekiem u osób starszych. Ocena stanu aktualnego i prognoza, co do wyleczenia i przewidywanego rodzaju ewentualnej niepełnosprawności, jako baza wyjściowa dla tworzenia kompleksowego programu usprawniania. Opracowanie planu rehabilitacji na konkretnych przypadkach.

Ćwiczenia:

Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii. Całościowa ocena geriatryczna - omówienie. Kontrolowanie wyników fizjoterapii oraz podstawy prowadzenia dokumentacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wieczorkowska-Tobis K, Kostka T, Borowicz AM. Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.

2. Allen SC, Brocklehurst JC. Zarys medycyny geriatrycznej PZWL .Warszawa 1991.

3. Rosenthal T, Naughton B, Wiliams M: Geriatria. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2009

4. Czerwiński E red. Osteoporoza - problem interdyscyplinarny. PZWL. Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Guccione AA, Wong RA, Avers D. Wydanie polskie pod redakcją: Śliwiński Z, Żak M. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Elsevier. Wrocław 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.