Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie fizjoterapii w pediatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PFpe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie fizjoterapii w pediatrii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Prowadzący grup: Alicja Fąfara, Magdalena Jaworek, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem pediatrycznym, z uwzględnieniem badania i oceny stanu funkcjonalnego, planowania i przeprowadzania procesu usprawniania.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W08 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

Umiejętności:

K_U02 posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi

K_U 03 potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U08 potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

Kompetencje społeczne:

K_K04przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu : Fizykoterapia, Kinezyterapia, Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Ortopedia, Neurologia, Chirurgia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę – forma pisemna

Test 40 pytań jednokrotnego wyboru

60- 68%- dst

69%-77%- ddb

78-90%- db

91%-96%- pdb

97-100%- bdb

Zaliczenie seminariów - 100% obecności, zaliczenie kolokwiów cząstkowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07, K_W08 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

W zakresie umiejętności:

K_U02, K_U03, K_U08 Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04 Obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria prowadzone w formie stacjonarnej.

Ćwiczenia w pracowni umiejętności.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie 15 godzin

Udział w seminariach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach 5 godzin

Przygotowanie do seminariów 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin

Łącznie 90 = 3 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Badania funkcjonalne jako podstawa tworzenia i weryfikacji programu usprawniania. Podstawy i zasady programowania procesu usprawniania, kontrolowanie jego przebiegu i umiejętność dostosowania postępowania fizjoterapeutycznego do celów kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży.

2. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Diagnostyka różnicowa w zaburzeniach funkcjonalnych narządu ruchu . Ocena stanu aktualnego oraz planowanie kompleksowego programu usprawniania.

3. Dobór zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i wieku pacjentów

Seminarium:

1. Programowanie fizjoterapii w achondroplazjach oraz jałowych martwicach kości

2. Programowanie fizjoterapii w artrogrypozie

3. Programowanie fizjoterapii w łamliwości kości oraz

w innych chorobach genetycznych u dzieci.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cambell S. K. and all “Physical Therapy For Children” Sanders Company Philadelphia 2000

2. Dormans J.P., red. W. Marczyński .Ortopedia pediatryczna. Seria Core Knowledge in Ortopaedics, 2009, Urban & Partner

3. Gaździk Tadeusz Szymon (red)Ortopedia i traumatologia Tom 1 - 2, PZWL, 2008

4. Grochowski J. Urazy u dzieci. PZWL Warszawa 2000

5. Karski T. „Skoliozy tzw. idiopatyczne, etiologia rozpoznanie zagrożeń, nowe leczenie rehabilitacyjne i profilaktyka”. Folium 2003

6. Kwolek A. „Rehabilitacja medyczna”. Urban&Partner Wrocław 2003

7. Kaciński M. Neuropediatria. PZWL Warszawa 2007

8. Milanowska K: Rehabilitacja medyczna, PZWL Warszawa 1998

9. Milanowski A. „Choroby układu oddechowego” PZWL Warszawa 2000

10. Nowotny J. Podstawy fizjoterapii, Wybrane metody fizjoterapii 2005

11. Owczarek S. Korekcja wad postawy: pływanie i ćwiczenia w wodzie. WsiP Warszawa 1999

12. Sheean G. Spasticity rehabilitation. CCEL London 1998

13. Sławek J. Spastyczność od patofizjologii do leczenia. VIA MEDICA Gdańsk 2007

14. Szreter T. Intensywna Terapia dzieci. PZWL Warszawa 2002

15. Sadowska L. „Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego” AWF Wrocław 2001Tecklin JS.: Fizjoterapia Pediatryczna, PZWL Warszawa 1996 ZALECANE CZASOPISMA:

16. Developmental Medicine and Child Neurology

17. Fizjoterapia,

Literatura uzupełniająca:

1. Fizjoterapia Polska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.