Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w chirurgii i intensywnej terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PZFKChIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w chirurgii i intensywnej terapii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Spannbauer
Prowadzący grup: Anna Spannbauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności w zakresie dobierania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii w chirurgii i intensywnej terapii


Efekty kształcenia:

Umiejętności:

K_U02posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U09 potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

K_U13 umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią,

Kompetencje społeczne:

K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenia (na podstawie wypełnienia zasad uczestniczenia

w zajęciach i spełnienia warunków uzyskania zaliczenia).

Zasady uczestnictwa w zajęciach:

-100% obecności;

- terminowe odbywanie praktyki w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia, w podziale na grupy – wg ustalonego, przez koordynatora praktyk, harmonogramu;

- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności - przedłożenie zwolnienia lekarskiego i kontakt z koordynatorem praktyk, celem ustalenia możliwości odrobienia opuszczonej ilości godzin;

- stosowanie się do regulaminu praktyk, przedstawionego przez koordynatora na odprawie przed rozpoczęciem praktyk;

- przestrzeganie zasad bhp, obowiązujących w placówkach i na poszczególnych stanowiskach pracy;

- przestrzeganie zasad etyki zawodowej, poszanowania godności człowieka oraz zachowania tajemnicy zawodowej;

- obowiązuje strój szpitalny:

- obuwie zdrowotne,

- biały fartuch / szpitalne ubranie,

- identyfikator;

- punktualność;

- stosowanie się do poleceń opiekuna praktyki w danej placówce;

- dbałość o sprzęt, aparaturę i inne wyposażenie placówek, w których odbywają się praktyki;

- czynne uczestnictwo w pracach zespołu terapeutycznego / w pracy z pacjentem;

- bieżące przygotowanie do pracy z pacjentem/mi;

- codzienne prowadzenie dokumentacji pracy własnej, w postaci zeszytu praktyk.

Warunki uzyskania zaliczenia:

- wypełnienie zasad uczestniczenia w zajęciach,

- terminowe złożenie dzienniczka u koordynatora, z potwierdzeniem ich odbycia i oceny wg następujących kryteriów dla umiejętności

i kompetencji społecznych (zaliczenie każdej praktyki zawodowej wymaga zdobycia minimum 1 punktu w każdej kategorii oceny):


1. ZASADY: 2pkt - przestrzega zasad postępowania, właściwie dobiera technikę i kolejność wykonania; 1 pkt - przestrzega zasad po ukierunkowaniu; 0 pkt - nie przestrzega zasad, chaotycznie wykonuje działanie

2. SPRAWNOŚĆ: 2 pkt - czynności wykonuje pewnie, energicznie, bezbłędnie, dokładnie; 1pkt - czynności wykonuje mało pewnie, po dłuższym namyśle i zastanowieniu; 0 pkt - czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno, w sposób nieprzemyślany

3. SKUTECZNOŚĆ: 2pkt - postępowanie uwzględnia aktualny stan pacjenta, osiąga cel; 1 pkt - nie zawsze uwzględnia aktualny stan pacjenta, osiąga cel po ukierunkowaniu; 0 pkt - nie bierze pod uwagę aktualnego stanu pacjenta, nie osiąga celu

4. SAMODZIELNOŚĆ:2 pkt - działania wykonuje całkowicie samodzielnie; 1 pkt - wymaga przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach ; 0 pkt - wymaga stałego naprowadzania i przypominania w każdym działaniu

5. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTM I Z ZESPOŁEM:2 pkt - poprawny, samodzielny, skuteczny dobór treści i form przekazu; 1 pkt - wymaga naprowadzania, ukierunkowania w wyborze treści i form przekazu; 0 pkt - nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego

z pacjentem i zespołem

6. POSTAWA:2 pkt - potrafi krytycznie ocenić i analizować swoje postępowanie, współpracuje z zespołem terapeutycznym, pełna identyfikacja z rolą zawodową; 1 pkt - ma trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz w identyfikacji z rolą zawodową; 0 pkt - nie potrafi krytycznie ocenić i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodową.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie umiejętności:

K_U02, K_U04, K,_U09, K_U13 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (sprawozdanie, dokumentacja zabiegów, kontrola dzienniczka praktyk)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K03,

Obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Omówienie zagadnień teoretycznych, omówienie przypadków, dyskusje dydaktyczne, praca z pacjentami

Bilans punktów ECTS:

Udział w praktyce zawodowej 40 godzin / 1 ECTS

Pełny opis:

Praktyczne przygotowanie do pracy fizjoterapeuty. Zdobycie i udoskonalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z usprawnianiem, planowaniem i programowaniem procesu fizjoterapii pacjentów w chirurgii i intensywnej terapii (chirurga ogólna, chirurgia naczyniowa, torakochirurgia, onkologia)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Woźniewski M, Kołodziej J.: Rehabilitacja w chirurgii. PZWL,Warszawa, 2006

2. Kwolek A.: Rehabilitacja Medyczna t.2 Urban&Partner, Wrocław 2007.

3. Mazurek M.: Metody wspomagania wydolności oddechowej w okresie okołooperacyjnym. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 2; 47-52

4. Nowotny J., Saulicz E., Czupryna K., Domagalska M., Giermek K., Nowotny-Czupryna O. Ćwiczenia lecznicze, uwagi metodyczno-praktyczne. W: Podstawy Fizjoterapii cz.II. Nowotny J (red.). Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004; 189-305

Literatura uzupełniająca:

1. Spannbauer A., Mika P., Chwała M., Jaworek J., (i wsp.).: Rehabilitacja u chorych po operacji klasycznej tętniaka aorty brzusznej –Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 2:40-49

2. Spannbauer A., Berwecki A., Chwała M. (i wsp.).: Rehabilitacja chorych

z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych, poddawanych zabiegom przęsłowania aortalno-dwuudowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2014;1: 8-14

3. Kózka M., Odleżyny - występowanie, profilaktyka i leczenie, w: Rehabilitacja Medyczna, 2004; 4:29-38.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.