Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-PZFKneu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w neurologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stach
Prowadzący grup: Beata Stach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności w zakresie dobierania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii w neurologii

Efekty kształcenia:

Umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii

K_U02 posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U07 potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania

K_U08 potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

K_U09 potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

K_U13 umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią

Kompetencje społeczne:

K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

K_K04 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem


Wymagania wstępne:

Anatomia, fizjologia i patofizjologia centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu przedmiotów „Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii”.

Przygotowanie teoretyczne z tematyki kolejnych zajęć.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenia na podstawie wypełnienia zasad uczestniczenia w zajęciach

i spełnienia warunków uzyskania zaliczenia.

Zasady uczestnictwa w zajęciach:

•100% obecności;

•terminowe odbywanie praktyki w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia,

w podziale na grupy – wg ustalonego, przez koordynatora praktyk, harmonogramu;

•w przypadku usprawiedliwionej nieobecności - przedłożenie zwolnienia lekarskiego i kontakt z koordynatorem praktyk, celem ustalenia możliwości odrobienia opuszczonej ilości godzin;

•stosowanie się do regulaminu praktyk, przedstawionego przez koordynatora na odprawie przed rozpoczęciem praktyk;

•przestrzeganie zasad bhp, obowiązujących w placówkach i na poszczególnych stanowiskach pracy;

•przestrzeganie zasad etyki zawodowej, poszanowania godności człowieka oraz zachowania tajemnicy zawodowej;

•obowiązuje strój szpitalny:

- obuwie zdrowotne,

- biały fartuch / szpitalne ubranie,

- identyfikator;

• punktualność;

•stosowanie się do poleceń opiekuna praktyki w danej placówce;

•dbałość o sprzęt, aparaturę i inne wyposażenie placówek,w których odbywają się praktyki;

•czynne uczestnictwo w pracach zespołu terapeutycznego / w pracy z pacjentem;

•bieżące przygotowanie do pracy z pacjentem/mi;

•codzienne prowadzenie dokumentacji pracy własnej, w postaci zeszytu praktyk.

Warunki uzyskania zaliczenia:

• wypełnienie zasad uczestniczenia w zajęciach,

• terminowe złożenie dzienniczka u koordynatora, z potwierdzeniem ich odbycia i oceny wg następujących kryteriów dla umiejętności i kompetencji społecznych (zaliczenie każdej praktyki zawodowej wymaga zdobycia minimum 1 punktu w każdej kategorii oceny)


1. ZASADY: 2 pkt - przestrzega zasad postępowania, właściwie dobiera technikę i kolejność wykonania; 1 pkt - przestrzega zasad po ukierunkowaniu; 0 pkt - nie przestrzega zasad, chaotycznie wykonuje działanie

2. SPRAWNOŚĆ: 2 pkt - czynności wykonuje pewnie, energicznie, bezbłędnie, dokładnie; 1pkt - czynności wykonuje mało pewnie, po dłuższym namyśle i zastanowieniu; 0 pkt - czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno, w sposób nieprzemyślany

3. SKUTECZNOŚĆ: 2 pkt - postępowanie uwzględnia aktualny stan pacjenta, osiąga cel; 1 pkt - nie zawsze uwzględnia aktualny stan pacjenta, osiąga cel po ukierunkowaniu; 0 pkt - nie bierze pod uwagę aktualnego stanu pacjenta, nie osiąga celu

4. SAMODZIELNOŚĆ: 2 pkt - działania wykonuje całkowicie samodzielnie; 1 pkt - wymaga przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach; 0 pkt - wymaga stałego naprowadzania i przypominania w każdym działaniu

5. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTM I Z ZESPOŁEM: 2 pkt - poprawny, samodzielny, skuteczny dobór treści i form przekazu; 1 pkt - wymaga naprowadzania, ukierunkowania w wyborze treści i form przekazu; 0 pkt - nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego

z pacjentem i zespołem

6. POSTAWA: 2 pkt - potrafi krytycznie ocenić i analizować swoje postępowanie, współpracuje z zespołem terapeutycznym, pełna identyfikacja z rolą zawodową; 1 pkt - ma trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz w identyfikacji z rolą zawodową; 0 pkt - nie potrafi krytycznie ocenić i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodową.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie umiejętności:

K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_08, K_U09, K_U13 Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K03, K_K04 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) , Samoocena , Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, praca z pacjentem

Bilans punktów ECTS:

Udział w praktyce zawodowej 40 godzin

Pełny opis:

Praca z pacjentem na oddziale neurologicznym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W.Jakimowicz: Neurologia kliniczna w zarysie. Warszawa PZWL, Warszawa 1987

2. P.Laider: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2004

3. Friedman A.(red.): Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznanie, leczenie. Wyd. Czelej Warszawa 2005

4. S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009

5. W.Fries, I.Liebenstund: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Elipsa Jaim. Kraków 2002

Literatura uzupełniająca:

1. R.Horst: Trening strategii motorycznych.Top School, Kraków 2010

2. T.Tasiemski: usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Wyd. Tasiemski 2001

3. Mumenthaler M., Schliack H. (red.) Uszkodzenia nerwów obwodowych: rozpoznanie i leczenie. PZWL, Warszawa 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.