Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-St Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gniadek, Agnieszka Micek
Prowadzący grup: Dorota Karkowska, Agnieszka Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami i programami statystycznymi potrzebnymi do napisania pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

Umiejętności:

K_U24 : posiada umiejętność posługiwania się metodami i programami statystycznymi potrzebnymi do napisania pracy dyplomowej (magisterskiej)


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianu pisemnego.

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego jest obecność i aktywność na ćwiczeniach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów ze sprawdzianu pisemnego.

Ocena końcowa na podstawie oceny punktowej ze sprawdzianu pisemnego. Oceny: poniżej 60% ndst, 60-69%- dst, 70-74%- plus dst, 75-84% dobry, 85-90%- plus dobry, 91-100%- bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie umiejętności:

K_U24 -Kontrola ustna: odpowiedź ustna na zadawane pytania; poprawne odpowiedzi oceniane uzyskaniem punktów za aktywność na każdych zajęciach.

Kontrola pisemna: (I) zestawy pytań i zadań do rozwiązania – umiejętność oceniana na kolokwium zaliczeniowym , (II) raport z wykonanej analizy statystycznej.

Kontrola praktyczna: przeprowadzenie analizy statystycznej za pomocą procedur komputerowego pakietu statystycznego – umiejętność oceniana na postawie przedstawionego raportu.


Metody dydaktyczne:

Wprowadzenie teoretyczne do zagadnienia oraz analiza przykładowych problemów badawczych z zastosowaniem techniki komputerowej. Zajęcia w grupach 8-12 osób w pracowni komputerowej pod kierunkiem prowadzącego.


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 30godzin + 30 godzin przygotowania

60 godzin = 2 ECTS


Pełny opis:

Ćwiczenia w pracowni umiejętności:

Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Gromadzenie danych i ich weryfikacja - budowa kwestionariusza, zakładanie bazy danych, typy zmiennych. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych ilościowych (miary skupienia, rozrzutu, asymetrii). Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych jakościowych (tabele liczności). Rozkład Gaussa. Estymacja przedziałowa wartości średniej w populacji. Testowanie hipotez statystycznych w zakresie porównania parametrów pomiędzy dwiema grupami. Korelacja i regresja liniowa. Zasady prezentacji tabelarycznej i graficznej wyników badań naukowych

Literatura:

Moduł ma charakter autorski. Obowiązują materiały wyselekcjonowane i przygotowane przez prowadzącego z różnych pozycji literatury. Elementy teorii oraz zestawy zadań i ćwiczeń są podane studentom podczas zajęć. Literatura ma charakter uzupełniający.

Literatura:

1. Petrie A., Sabin C. Statystyka medyczna w zarysie. PZWL 2006;

2. Biostatystyka (pod redakcją Andrzeja Stanisza). Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.