Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FNPZFKKar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Plewa
Prowadzący grup: Alicja Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności w zakresie dobierania zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby

Efekty kształcenia:

Umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii

K_U02 posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

K_U07 potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania

K_U08 potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

K_U09 potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

K_U13 umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią

Kompetencje społeczne:

K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

K_K04 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

K_K13 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie fizjoterapii w kardiologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (na podstawie wypełnienia zasad uczestniczenia

w zajęciach i spełnienia warunków uzyskania zaliczenia).

Zasady uczestnictwa w praktyce zawodowej:

- 100% obecności;

- terminowe odbywanie praktyki w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia, w podziale na grupy - wg ustalonego, przez koordynatora praktyk, harmonogramu;

- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności - przedłożenie zwolnienia lekarskiego i kontakt z koordynatorem praktyk, celem ustalenia możliwości odrobienia opuszczonej ilości godzin;

- stosowanie się do regulaminu praktyk, przedstawionego przez koordynatora przed rozpoczęciem praktyk;

- przestrzeganie zasad bhp, obowiązujących w placówkach i na poszczególnych stanowiskach pracy;

- przestrzeganie zasad etyki zawodowej, poszanowania godności człowieka oraz zachowania tajemnicy zawodowej;

- obowiązuje strój szpitalny:

- obuwie zdrowotne,

- biały fartuch / szpitalne ubranie,

- identyfikator;

- punktualność;

- stosowanie się do poleceń opiekuna praktyki w danej placówce;

- dbałość o sprzęt, aparaturę i inne wyposażenie placówek, w których odbywają się praktyki;

- czynne uczestnictwo w pracach zespołu terapeutycznego / w pracy z pacjentem;

- bieżące przygotowanie do pracy z pacjentem/mi;

- prowadzenie dokumentacji pracy własnej, w postaci zeszytu praktyk.

Warunki uzyskania zaliczenia:

- wypełnienie zasad uczestniczenia w zajęciach,

- terminowe złożenie dzienniczka u koordynatora,

z potwierdzeniem ich odbycia i oceny wg następujących kryteriów dla umiejętności i kompetencji społecznych (zaliczenie każdej praktyki zawodowej wymaga zdobycia minimum 1 punktu w każdej kategorii oceny):

1. ZASADY: 2pkt - przestrzega zasad postępowania, właściwie dobiera technikę i kolejność wykonania; 1 pkt - przestrzega zasad po ukierunkowaniu; 0 pkt - nie przestrzega zasad, chaotycznie wykonuje działanie

2. SPRAWNOŚĆ: 2 pkt - czynności wykonuje pewnie, energicznie, bezbłędnie, dokładnie; 1pkt - czynności wykonuje mało pewnie, po dłuższym namyśle i zastanowieniu; 0 pkt - czynności wykonuje niepewnie, bardzo wolno, w sposób nieprzemyślany

3. SKUTECZNOŚĆ: 2pkt - postępowanie uwzględnia aktualny stan pacjenta, osiąga cel; 1 pkt - nie zawsze uwzględnia aktualny stan pacjenta, osiąga cel po ukierunkowaniu; 0 pkt - nie bierze pod uwagę aktualnego stanu pacjenta, nie osiąga celu

4. SAMODZIELNOŚĆ:2 pkt - działania wykonuje całkowicie samodzielnie; 1 pkt - wymaga przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach ; 0 pkt - wymaga stałego naprowadzania i przypominania w każdym działaniu

5. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTM I Z ZESPOŁEM:2 pkt - poprawny, samodzielny, skuteczny dobór treści i form przekazu; 1 pkt - wymaga naprowadzania, ukierunkowania w wyborze treści i form przekazu; 0 pkt - nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego z pacjentem i zespołem

6. POSTAWA:2 pkt - potrafi krytycznie ocenić i analizować swoje postępowanie, współpracuje z zespołem terapeutycznym, pełna identyfikacja z rolą zawodową; 1 pkt - ma trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz w identyfikacji z rolą zawodową; 0 pkt - nie potrafi krytycznie ocenić i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodową.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie umiejętności:

K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U13 Kontrola praktyczna (pokaz czynności, wykonanie zabiegu, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (dokumentacja w dzienniku praktyk, proces usprawniania i jego dokumentacja)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K03, K_K04, K_K13 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena, Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Praca praktyczna z pacjentem

Bilans punktów ECTS:

Udział w praktyce zawodowej 60 godzin/2 ECTS

Pełny opis:

- Dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby.

- Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby.

- Profilaktyka zmian wtórnych.

- Usprawnianie, sterowanie kompensacji i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych.

- Kontrolowanie wyników rehabilitacji.

- Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rehabilitacja kardiologiczna. Red. J. Bromboszcz i P. Dylewicz, ELIPSA-JAIM, Kraków 2005;

2. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej PTK. Folia Cardiol. 2004, 11(supl A): A1-A48;

3. Choroba zakrzepowo-zatorowa i przewlekła niewydolność żylna kończyn – obraz kliniczny, zapobieganie, leczenie, rehabilitacja. T. Brzostek. Rehabilitacja Med. 2003, 7: 31-40;

4. A practical guide to exercise training for hart failure patients. N.Smart, Z.Y. Fang, T.H. Marwick. J Cardiac. Failure 2003,9: 49-58.

5. Uzupełniająca:

6. Wyniki stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego leczonych angioplastyką pierwotną. M Gałuszek, Z. Eysmontt, B. Choromańska-Matera, E. Błaszczak. Pol. Arch. Med. Wew. 2006, 65:627-639;

7. Efekt hipotensyjny sześciomiesięcznej rehabilitacji kardiologicznej u chorych w podeszłym wieku. D. Kałka i inn. Pol Merk. Lek. 2007,22: 95-99;

Literatura uzupełniająca:

1. Raport o stanie rehabilitacji kardiologicznej w Polsce. Grupa Robocza w dziedzinie Rehabilitacji Kardiologicznej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Pol Kard 2003-2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.