Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-Zdrowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-EZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-Zdrowie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 20 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga, Szczepan Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do opracowanie ogólnego projektu systemu e-zdrowia przeznaczonego dla wybranej grupy użytkowników lub określonego obszaru zastosowań.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje postawowe obszary zastosowań i uwarunkowania rozwoju systemów telemedycznych i e-zdrowia

2. wymienia warunki niezbędne dla wdrozenia systemu e-zdrowia

3. podaje przykłady dobrych praktykrozwoju środowiska e-zdrowia


Umiejętności – student/ka:

4. zaplanuje zastosowanie systemu e-zdrowia dostosowanego do potrzeb określonej grupy użytkowników

5. współpracuje w zespole przy realizacji projektu systemu e-zdrowia


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W08, K_W29, K_W30

- w zakresie umiejętności: K_U04, K_U24


Wymagania wstępne:

umiejętność posługiwania się pakietem MS Office/ Open office, podstawowa znajomość systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w placówkach ochrony zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Zaliczenie modułu na podstawie:

- aktywności podczas zajęć ćwiczeniowych

- oceny ogólnego projektu systemu e-zdrowia opracowanego w zespole projektowym oraz ocena prezentacji projektu


Ocena końcowa: ocena projektu: 70%; aktywność na seminariach: 30%.


Skala ocen za przygotowanie projektu systemu e-zdrowia i jego prezentację

• ocena dostateczna (3.0): projekt spełnia wymagania w podstawowym zakresie, spójność proponowanego rozwiązania jest na ogół zachowana, umiarkowane zaangażowanie w prezentację projektu, znajomość większości założeń proponowanego systemu

• ocena dobra (4.0): projekt w sposób satysfakcjonujący spełnia wymagania, spójność rozwiązania jest zapewniona, duże zaangażowanie w prezentację projektu, dobra znajomość założeń proponowanego systemu, ale bez wszystkich szczegółów

• ocena bardzo dobra (5.0): projekt spełnia wymagania i pokazuje innowacyjne podejście zespołu do konstrukcji systemu, bardzo duże zaangażowanie w prezentację projektu i harmonijna komunikacja z zespołem, bardzo dobra znajomość założeń proponowanego systemu obejmująca zdolność wyjaśnienia szczegółów jego koncepcji.


Skala ocen za aktywność podczas ćwiczeń:

• ocena dostateczna (3.0): w ograniczonym zakresie angażuje się w zadania realizowane na zajęciach, rzadko zgłasza się do dyskusji, wykazuje elementarną znajomość treści przekazanych na wcześniejszych zajęciach i wykładach

• ocena dobra (4.0): wykazuje dość duże zaangażowanie w realizację zadań na zajęciach, zwykle bierze udział w dyskusji, wykazuje dobrą orientację w zakresie tematów prezentowanych na wcześniejszych zajęciach i wykładach

• ocena bardzo dobra (5.0): wykazuje bardzo duże zaangażowanie i zainteresowanie zadaniami realizowanymi w trakcie zajęć, często i twórczo bierze udział w dyskusji, doskonale orientuje się w tematyce prezentowanej na wcześniejszych zajęciach i wykładach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: ocena aktywności podczas ćwiczeń

Efekty 1-5: ocena projektu zaliczeniowego


Metody dydaktyczne:

• Wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia projektowe (opracowanie projektu systemu e-zdrowia)

• ćwiczenia audytoryjne polegające na przeprowadzeniu analizy przykładów rozwiązań oraz dobrych praktyk


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie projektu zaliczeniowego: 25 godz. –1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Podstawowe pojęcia, ewolucja rozwiązań oraz obszary zastosowań telemedycyny i e-zdrowia

2) Przesłanki rozwoju systemów e-zdrowia; ocena korzyści dla uczestników systemu ochrony zdrowia oraz barier i zagrożeń

3) Podstawowe rodzaje systemów telemedycznych i e-zdrowia

4) Kierunki rozwoju z uwzględnieniem osobistych systemów zdrowia i aplikacji m-zdrowia

5) Zastosowania kliniczne i pozakliniczne systemów e-zdrowia; model opieki oparty o technologie e-zdrowia w chorobach przewlekłych

6) Prawne aspekty wykorzystania systemów telemedycznych i e-zdrowia do świadczenia usług zdrowotnych

Ćwiczenia:

1) Określenie wymagań dla projektu systemu e-zdrowia; wybór grupy docelowej dla projektowanego rozwiązania lub obszaru zastosowania; omówienie przykładów aplikacji e-zdrowia z obszaru zastosowań klinicznych i zdrowia publicznego; analiza wykorzystywanych narzędzi technicznych i organizacyjnych

2) Mapowanie potrzeb użytkowników systemu e-zdrowia dla potrzeb budowy systemu e-zdrowia; dostosowanie funkcjonalności oferowanych w środowisku e-zdrowia do roli w systemie ochrony zdrowia

3) Analiza dobrych praktyk w zakresu systemów e-zdrowia wdrożonych w Polsce i na świecie. Przykłady rozwiązań wykorzystywanych w warunkach systemu ochrony zdrowia

4) Narodowe i regionalne strategie rozwoju sfery e-zdrowia. Priorytetowe obszary i definiowanie celów w dokumentach strategicznych; wielowymiarowy model oceny systemu telemedycznego i e-zdrowia w oparciu o metodologię MAST

5) Ocena skuteczności i przydatności systemów e-zdrowia zgodna ze strategią opartą na dowodach (evidence-based e-health)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Duplaga M. (2010), Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom VIII, str. 47-55

• Ammenwerth E., Rigby M. (red.) (2016), Evidence-based health informatics, Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press, Amsterdam

• Duplaga M., Dzida D. (2013), The growth of e-health services focused on mental health, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 11(4), str. 295-301

• Jankowski M., Klimczak-Wieczorek A., Kloc M., Matuszewski M., Rozum J. (2016), Telemedycyna w Polsce. Możliwości i szanse rozwoju, Fundacja im. L.A. Pagi, Warszawa

• Duplaga M. (2002), Telemedycyna - uwarunkowania i zastosowania specjalistyczne, Zdrowie i Zarządzanie, tom 4, nr 1, str. 56-67

• Krajowa Izba Gospodarcza (2015), Raport: Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce. Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Romaszewski A., Trąbka W. (2011), System Informacyjny Opieki Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

• Kamiński M., Duplaga M., Kozierkiewicz A. (2009), ICT w służbie ochrony zdrowia, Opracowanie dla Konfederacji Pracodawców Polskich

• Komisja Europejska (2012), Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku, Bruksela

• European Commision Report (2016), Study on Big Data in Public Health, Telemedicine and Healthcare, Brussels

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.