Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejska i globalna polityka zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-EiGPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejska i globalna polityka zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Katarzyna Badora-Musiał, Iwona Kowalska-Bobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z globalnymi i europejskimi zasadami polityki zdrowia zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego na przykładzie wyselekcjonowanych dokumentów, a także przygotowania ich do inicjowania i realizacji działań w kierunku dostosowania rozwiązań krajowych do reguł określonych na poziomie międzynarodowym.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje globalne i regionalne (regiony WHO, UE, Rada Europy oraz krajowe – wybrane państwa) cele definiowane w dokumentach polityki zdrowotnej

2. identyfikuje i wyjaśnia problemy zdrowotne opisane w dokumentach międzynarodowych

3. wyjaśnia sposoby prowadzenia, monitorowania i oceny polityki zdrowia publicznego na przykładach międzynarodowych i krajowych


Umiejętności – student/ka:

4. analizuje i ocenia realizację programów zdrowotnych globalnych i regionalnych

5. analizuje i ocenia polityki opisane w wyselekcjonowanych dokumentach współpracuje w grupie studenckiej


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. rozumie trudności, słabości i odmienności ludzi i jest gotowy do niesienia pomocy, gdy jest potrzebna


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W21, K_W24, K_W27, K_W30

• w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U10, K_U13, K_U14, K_U17, K_U20 i K_U21, K_U22, K_U24

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02


Wymagania wstępne:

wstępna wiedza z zakresu polityki zdrowotnej.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 obecność oraz aktywność na wykładzie i ćwiczeniach: opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem; warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

 aktywne uczestnictwo w pracach grupowych i innych zadanych przez prowadzącego

 zaliczenie prezentacji końcowej

 przygotowanie eseju na wybrany temat


Prezentacja końcowa jest oceniana pod względem:

 kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów)

 prawidłowości struktury i treści referatu (0-5 punktów)


Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: egzamin testowy oraz praca grupowa, prezentacja

Efekt 6: egzamin pisemny (pytania otwarte), ocena pracy w grupie i prezentacji


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia problemowe oparte na analizie tekstów źródłowych – wyselekcjonowanych dokumentów i studiów przypadków dyskusja typu seminaryjnego

• praca w grupach


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową i uzupełniającą oraz przygotowanie się do egzaminu: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Główne koncepcje wykorzystywane w globalnej i regionalnej polityce zdrowia publicznego/ polityce zdrowotnej (

2) Cechy charakterystyczne globalnej polityki zdrowotnej (ONZ, WHO i inne agendy)

3) Cechy charakterystyczne europejskiej polityki zdrowotnej (UE, EuroWHO, Rada Europy)

4) Koncepcja HiAP

Ćwiczenia:

1) Analiza wyselekcjonowanych dokumentów polityki zdrowotnej globalnej (ONZ, WHO i agendy)

2) Analiza wyselekcjonowanych dokumentów polityki zdrowotnej regionalnej (UE, EuroWHO, Rada Europy)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Włodarczyk C. (2007), Zdrowie Publiczne w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• WHO (2015), Health in All Policies - a training manual, World Health Organization, Geneva

• Kowalska I., Mokrzycka A. (2013),Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, Globalnej, Europejskiej, Krajowe, Difin, Warszawa

• Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2012),Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa

• Kikbusch I., Gleicher D. (2012), Governance for health in the 21st century, WHO, Regional Office for Europe, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf

Literatura uzupełniająca:

• Dodgson R., Lee K., Drager N. (2002), Global health governance: a conceptual review, Discussion Paper, No. 1, London–Geneva http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68934/1/a85727_eng.pdf

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Mokrzycka A. (2014). Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie zdrowia?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.