Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja naukowa i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-INiOWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 4 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bochenek, Anna Szetela
Prowadzący grup: Tomasz Bochenek, Paweł Kawalec, Rafał Nowak, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wykształcenie umiejętności informacyjnych przydatnych studentom w pisaniu pracy dyplomowej lub w realizacji zadań czy projektów wymagających podbudowania literaturą naukową, a także wyposażenie w wiedzę o tradycyjnych i elektronicznych źródłach wiedzy naukowej oraz przepisach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia podstawowe źródła publikacji naukowych i danych

2. przedstawia kryteria oceny jakości źródła informacji, w tym źródeł internetowych

3. przedstawia zasady pisania pracy dyplomowej, w tym zasady zapisu piśmiennictwa

4. przedstawia przepisy prawa autorskiego regulujące zasady cytowania i innego wykorzystywania czyjejś własności intelektualnej


Umiejętności – student/ka:

5. przeszukuje efektywnie podstawowe źródła informacji naukowej i informacji profesjonalnej

6. krytycznie ocenia jakość źródła informacji

7. konstruuje plan pracy dyplomowej

8. cytuje i zapisuje poprawnie piśmiennictwo, zgodnie z obowiązującymi w IZP zasadami


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. jest świadom konieczności ustawicznego i krytycznego uzupełniania wiedzy w oparciu o sprawdzone i wiarygodne źródła informacji, a także rozumie etyczny aspekt stosowania się do zasad ochrony własności intelektualnej


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W03, K_W08

- w zakresie umiejętności: K_U05, K_U20, K_U21

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K08


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Zaliczenie na podstawie projektu zawartości pracy dyplomowej z roboczą bibliografią załącznikową.


Przedmiotem oceny będzie przygotowanie projektu pracy, zgodnie z regulaminem dyplomowania obowiązującym na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Ocenie będą podlegać:

- oprawność językowa i strona graficzna pracy (1-5 pkt.)

- prawidłowa struktura pracy (1-5 pkt.)

- dobór piśmiennictwa do tematyki pracy (1-5 pkt.)

- uporządkowanie literatury do pracy zgodnie z wytycznymi Stylu Harvard lub Vancouver i prawidłowe oznaczanie w tekście cytowania piśmiennictwa (1-5 pkt.)

- stosowanie się w pracy do zasad wynikających z Prawa Autorskiego (1-5 pkt.)


Liczba punktów będzie przeliczona na procenty (25 pkt. = 100 %) i zastosowana zostanie następująca skala oceny:

• ocena niedostateczna (2.0): student uzyskuje 0-59,9% punktów

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-68,9% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 69-77,9% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 78-86,9% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 87-93,9% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 94-100% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: pisemna praca zaliczeniowa

Efekt 9: obserwacja postawy i ocena wypowiedzi studentów w czasie zajęć


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia w przeszukiwaniu źródeł literatury i danych w pracowni komputerowej

• ćwiczenia konwersatoryjne powiązane z konturowaniem planu pracy


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie na zajęcia: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie pracy zaliczeniowej: 30 godz. – 1ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Zasady praktyki opartej na rzetelnej wiedzy oraz bazy literatury naukowej przydatne w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (zakres, dostępność)

2) Wyznaczniki jakości informacji naukowej, w tym jakości źródeł internetowych

3) Konstrukcja pracy dyplomowej oraz zasady cytowania i zapisu piśmiennictwa

4) Przepisy dot. ochrony własności intelektualnej

Ćwiczenia:

1) Bazy czasopism i ich zawartości, czasopisma elektroniczne, usługi dostępne przez portal Biblioteki CMUJ/UJ), ogólne zasady przeszukiwania elektronicznych baz piśmiennictwa, baz danych i źródeł internetowych

2) Wyszukiwanie literatury naukowej w PBL

3) Wyszukiwanie literatury naukowej, m.in. w:PubMed, Cochrane Library, Scopus, Web of Science

4) Wyszukiwanie w bazie Emerald Management Xtra(UJ)

5) Wyszukiwanie danych dotyczących zdrowia

6) Ćwiczenia w cytowaniu i zapisie piśmiennictwa

7) Ćwiczenia w konstruowaniu planu pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Niedźwiedzka B., Hunskar I. (red.) (2010), Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych, Wydawnictwo UJ, Kraków, str.169-220

• Niedźwiedzka B. (2010),Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych analizach i wynikach badań naukowych, w: Czupryna A. i in. (red.), Zdrowie publiczne, t. 1, wyd. 2. poprawione, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków, str. 265-286

• Regulamin dyplomowania obowiązujący na Wydziale Nauk o Zdrowiu (aktualny)

Literatura uzupełniająca:

• Hersh W. (2009),Information retrieval. A health and biomedical perspective, Springer, New York

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.