Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zmiana organizacyjna w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-ZOwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zmiana organizacyjna w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 5 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z istotą i wymogami zmian w organizacjach w obliczu aktualnych wyzwań stwarzanych przez zmieniające się otoczenie oraz z podstawowymi koncepcjami i narzędziami wprowadzania zmiany organizacyjnej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie wyboru i rozwinięcia działań adekwatnych do konkretnych problemów zmian w organizacjach.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. identyfikuje specyficzne uwarunkowania planowania i zarządzania w warunkach zmiany w organizacjach ochrony zdrowia

2. charakteryzuje podstawowe narzędzia w dziedzinie diagnozowania konieczności zmiany organizacyjnej oraz zasad tworzenia i realizowania planu zmian organizacyjnych


Umiejętności – student/ka:

3. zbiera i analizuje dane oraz przedstawia wyniki w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji/referatu – zawierających opis i uzasadnienie celu, przyjętą metodologię oraz plan wprowadzania zmian w danej organizacji ochrony zdrowia

4. ocenia programy działania w obszarze zmiany organizacyjnej i proponować stosowne rozstrzygnięcia w tym zakresie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W10, K_W20, K_W24, K_W29

 w zakresie umiejętności: K_U04, K_U07, K_U11, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


 obecność na wszystkich zajęciach wykładowych i ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być niezwłocznie zaliczone u prowadzącego przed zaliczeniem ćwiczeń (RW 13.09.19)


Pozytywne zaliczenie ćwiczeń wymaga:

 obecności na wszystkich zajęciach; opuszczone zajęcia muszą być niezwłocznie zaliczone u prowadzącego przed zaliczeniem ćwiczeń

 terminowego wykonania kompletu prac pisemnych

 przygotowania analiz i prezentacji

 wykazania aktywności podczas zajęć

 przygotowania analiz i prezentacji i ich przedstawienia (RW 13.09.19)


Prace domowe, analizy i prezentacje oceniane są w 10 punktowej skali pod względem:

 kompletności i prawidłowości sporządzonej analizy (0-5 punktów)

 prawidłowości struktury i treści (0-5 punktów)

Zaliczenie wyżej wymienionych prac jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z: analiz i prezentacji, prac pisemnych oraz projektowej pracy zaliczeniowej. Końcowa ocena zależy od wartości średniej arytmetycznej punktacji uzyskanej z ww. elementów wg następującej skali (przy założeniu min 60% pkt. z każdej części):

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-2: ocena pisemnych prac studentów

Efekty 3-4: ocena projektu i jego prezentacji


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne oparte na analizie rzeczywistych przypadków wprowadzania zmian w organizacjach ochrony zdrowia

• ćwiczenia projektowe (przygotowaniu i prezentacji projektu zespołowego)

• dyskusja typu seminaryjnego na bazie prezentacji projektów


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych, przygotowanie prezentacji i projektu: 55 godz. – 2 ETCS

Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie zmiany organizacyjnej, rodzaje zmian w organizacjach, przyczyny zmian

2) Wieloetapowy proces wprowadzania zmian oraz jego uwarunkowania i zagrożenia

3) Błędy w procesie wprowadzania zmian i ich unikanie

4) Rola liderów zmian

5) Podstawowe koncepcje dotyczące zmiany w organizacjach i strategie zmian

6) Bariery i czynniki sprzyjające zmianom, organizacja ucząca się

Ćwiczenia:

1) Prezentacja i analiza samodzielne znalezionych przypadków wprowadzania zmian organizacyjnych oraz przeglądów literatury, dyskusje

2) Stopniowe przygotowanie projektu zespołowego wprowadzania zmiany w organizacji opieki zdrowotnej, prezentacie i dyskusje poszczególnych jego etapów

3) Przygotowanie, prezentacja i dyskusja końcowej wersji projektu

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kotter J.P., Rathgeber H., Mueller P. (2008), Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach, Onepress, Gliwice

• Harvard Business Review (2008), Przywództwo w okresie zmian, Wydawnictwo Helion, Gliwice

• Kotter J. P. (2004), Przewodzenie procesowi zmian i przyczyny niepowodzeń, Harvard Business, Review Polska, 7/2004

• Sitko S. (2017), HIA jako proces wprowadzania zmiany - rola i znaczenie grup interesu, w: Włodarczyk C. (red.),Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie: Health Impact Assessment. Kraków, Warszawa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, s. 151-177

• Materiały wręczane/prezentowane na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

• Schlesinger P., Sathe V., Schlesinger L., Kotter J.P. (1999), Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Krupa K. (2003). Ewolucja procesu zmian organizacyjnych: (wybrane poglądy i koncepcje) [online], Łódź, dostępny w www.kkrupa.pl/Ewolucja%20procesu%20zmian%20organizacyjnych.pdf [03.11.2017]

• Kotter J.P., Cohen D. (2005), Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieniły oblicza firm na całym świecie, One Press, Gliwice

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.