Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dietetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-Die Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, pielęgniarstwo, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Beata Piórecka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

brak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W8. Różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji

C.W10. Różnicuje zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu

C.W27. Definiuje zapotrzebowanie (ilościowe i jakościowe) organizmu na składniki pokarmowe niezbędne do utrzymania życia w warunkach zdrowia i choroby

C.W28. Wymienia zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku i charakteryzuje istotę żywienia dojelitowego i poza-jelitowego

C.W29. Zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego oraz powikłania dietoterapii

C.W51. Zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego


W zakresie umiejętności:

C.U2. Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej

C.U8. Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich

C.U11. Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą

C.U14. Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta

C.U37. Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia

C.U46. Ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego

C.U47. Prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych

C.U48. Stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyłości, niedożywieniu, cukrzycy, hyperlipidemii, nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca i naczyń krwionośnych, trzustki i wątroby

C.U.69. Posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu.


W zakresie kompetencji społecznych:

DK1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

DK2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

DK6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii i prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

Zaliczenie pisemne na ocenę – odpowiedzi na pytania otwarte.


Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

Udział w dwóch konferencjach/posiedzeniach naukowych.

Opracowanie projektu opieki żywieniowej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W8. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

C.W10. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

C.W27. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

C.W28. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

C.W29. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

C.W51. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

C.U2. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U8. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U11. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U14. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U37. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U46. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U47. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U48. Kontrola pisemna (opracowanie projektu opieki żywieniowej)

C.U.69. Kontrola pisemna (zestawy pytań).

DK1. Obserwacja - nauczyciel

DK2. Obserwacja - nauczyciel

DK6. Obserwacja - nauczyciel

Zaliczenie – Odpowiedzi na pytania otwarte.

Kryterium: minimum 60% prawidłowych odpowiedzi – uzyskanie oceny dostatecznej.

Kryteria dodatkowe:

- Opracowanie projektu opieki żywieniowej.

- Udział w dwóch konferencjach/posiedzeniach naukowych.


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykłady prowadzone w formie stacjonarnej, prezentacje multimedialne

- zajęcia praktyczne w grupach

- metody problemowe – metody aktywizujące: samokształcenie kierowane konsultacje u prowadzącego zajęcia


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady 10 godz.

- ćwiczenia 5 godz.

Praca własna studenta:

- samokształcenie - analiza literatury przedmiotu, opracowanie tekstów naukowych – 30 godz.


Łączny nakład pracy studenta - 45 godz. - 1 punkt ECTS


Pełny opis:

Tematy wykładów:/ tematyka ćwiczeń

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup ludności. Charakterystyka niedożywienia i jego następstw. Znaczenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego – standardy postępowania. Żywienie chorych – uwarunkowania dietetyczne. Zespoły leczenia żywieniowego.

Wprowadzenie do problematyki żywieniowej – Evidence Based Nutrition. Podstawowe składniki odżywcze, zapotrzebowanie energetyczne.

Podstawy prawne pracy pielęgniarki w udzielaniu porad żywieniowych i edukacji pacjenta.

Warunki prawidłowego żywienia – piramidy żywieniowe.

Metody oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia.

Klasyfikacja diet.

Omówienie wybranych diet.

Zaburzenia odżywiania.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – standardy postępowania.

Charakterystyka środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Interakcje leków z pożywienie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

2. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

4. Gronowska-Senger A., Zarys oceny żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

5. Karczewski J.K. (red.), Higiena, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

6. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

7. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

8. Krawczyński M. (red.), Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Wydawnictwo Help-Med s.c., Kraków 2008.

9. Sobotka L. (red.) Podstawy żywienia klinicznego. Scientifica, Kraków 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Publikacje w czasopismach:

Żywienie Człowieka i Metabolizm

Problemy Higieny i Epidemiologii

Roczniki PZH

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna oraz inne materiały edukacyjne wskazywane przez wykładowcę w tym pozycje książkowe z serii Instytut Żywności i Żywienia zaleca.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.