Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLU-ŻwZiCh Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, pielęgniarstwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Beata Piórecka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do udziału w realizacji zaleceń żywieniowych dla osób zdrowych oraz leczenia żywieniowego w chorobach dietożależnych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W15. Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym

B.W17. Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z chorobą nowotworową

W zakresie umiejętności:

B.U10. Uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia oraz dobiera indywidualne metody edukacji

B.U15. Prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę nowotworową oraz jego opiekunom

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K5. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką

B.K6. Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii i prawa oraz z zakresu podstaw dietetyki

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę

Przygotowanie w formie pisemnej i prezentacja programu edukacji żywieniowej dla wybranej grupy ludności. Zaliczenie pisemne u prowadzącego ćwiczenia. Wykazanie się czynnym udziałem w posiedzeniach naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu i towarzystw naukowych.

Zaliczenie pisemne. Udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte – przeglądowe.

Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego obejmującego wykłady i ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń – obecność na 70% zajęć, uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W15. Kontrola ustna (studium przypadku)

Kontrola pisemna (zestaw pytań)

B.W17. Kontrola pisemna (zestaw pytań)

B.U10. Kontrola pisemna (projekt edukacji zdrowotnej)

B.U15. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

B.K5. Samoocena

B.K6. Ocena grupy

Odpowiedzi na pytania otwarte.

Kryterium: minimum 60% prawidłowych odpowiedzi – uzyskanie oceny dostatecznej.


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: wykład konwersatoryjny

- metody praktyczne: ćwiczenia


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady - 20 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

Praca własna studenta:

- analiza literatury przedmiotu – 15 godz.

- przygotowanie programu edukacji żywieniowej – 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta - 95 godz.


Pełny opis:

Źródła informacji o żywieniu i żywności – książki, strony internetowe, czasopisma. Formy edukacji żywieniowej.

Choroby cywilizacyjne dietozależne – zalecenia światowych organizacji (m.in. choroby nowotworowe, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, otyłość) Zróżnicowanie norm i zaleceń żywieniowych – poziomy EAR, RDA, AI. Systemy ułatwiające wybór produktu żywnościowego np. GDA. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – etykietowanie produktów żywnościowych. Posługiwanie się etykietą w celu świadomego wyboru żywności w zależności od stanu zdrowia. Dodatki do żywności – zagrożenia korzyści, występowanie alergii. Znaczenie i zagrożenia ze strony suplementów diety.

Charakterystyka wybranych grup produktów żywnościowych dostępnych na rynku pod względem zapotrzebowania i wykluczenia z diety związane z zaleceniami dietetycznym.

Zapotrzebowanie na wodę przez różne grupy ludności w zależności od stanu zdrowia i charakterystyka dostępnych napojów. Ryby jako źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych – zalecenia i ograniczenia. Zasady prawidłowego żywienia a fobie żywieniowe w różnych grupach ludności. Organizacja systemów żywienia zbiorowego dla osób zdrowych i chorych – catering, własna kuchnia (bemary).

Przygotowanie profilaktycznego programu edukacyjnego związanego z żywieniem określonej grupy osób (zdrowych lub chorych).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

2. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

4. Gronowska-Senger A., Zarys oceny żywienia, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.

5. Karczewski J. K. (red.), Higiena, Czelej, Lublin 2002.

6. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

7. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009.

8. Krawczyński M. (red.), Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, Help-Med s.c., Kraków 2008.

9. Peckenpaugh N.J., Podstawy żywienia i dietoterapia, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Publikacje w czasopismach:

Żywienie Człowieka i Metabolizm, Problemy Higieny i Epidemiologii Roczniki PZH, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna oraz inne materiały edukacyjne wskazywane przez wykładowcę w tym pozycje książkowe z serii Instytut Żywności i Żywienia zaleca.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.