Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: Opieka ginekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.SEM-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: Opieka ginekologiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Seminaria dyplomowe, położnictwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mierzwa
Prowadzący grup: Małgorzata Dziedzic, Renata Madetko, Dorota Matuszyk, Anna Mierzwa, Kazimiera Płoch, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W.24

definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa;

C.W.25

charakteryzuje etapy postępowania badawczego;

C.W.26

zna zasady formułowania celu badań, problemów i hipotez badawczych;

C.W.27

opisuje metody i techniki badań;

C.W.28

określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania;

C.W.29

konstruuje projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.W.30

zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej;

C.W.31

określa istotę etyki w badaniach naukowych;

W zakresie umiejętności:

C.U.27

planuje i wykonuje proste badania naukowe, konstruuje narzędzia badawcze;

C.U.28

korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych;

C.U.29

uczestniczy w realizacji projektu badawczego oraz opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym;

C.U.30

postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej;

C.U.31

konstruuje własny projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.U.32

dobiera odpowiedni test statystyczny do badań oraz przeprowadza podstawowe analizy i interpretuje ich wyniki

W zakresie kompetencji społecznych:

B. K4.

przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań

B. K6.

przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej


Wymagania wstępne:

Znajomość treści z przedmiotów zawartych w programie I i II roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

1.Złożenie ostatecznej wersji pracy- studium przypadku.

2.Praca złożona zgodnie z wymogami i kryteriami ocen w APD

3.Zaliczenie na ocenę po VI – semestrze.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W.24odpowiedź ustna,

C.W.25odpowiedź ustna,

C.W.26odpowiedź ustna,

C.W.27odpowiedź ustna,

C.W.28odpowiedź ustna,

C.W.29odpowiedź ustna, sprawozdanie

C.W.30odpowiedź ustna,

C.W.31odpowiedź ustna,

C.U.27odpowiedź ustna, kontrola praktyczna – krytyczna analiza literatury

C.U.28odpowiedź ustna, sprawozdanie, kontrola praktyczna – krytyczna analiza literatury, sprawozdanie z analizy baz danych

C.U.29odpowiedź ustna, sprawozdanie, kontrola praktyczna opracowanie celu badania i metodyki badawczej.

C.U.30odpowiedź ustna, kontrola praktyczna, przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi.

C.U.31odpowiedź ustna, sprawozdanie, kontrola praktyczna, przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi.

C.U.32odpowiedź ustna, sprawozdanie.

B. K4. Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat).

B. K6. Ocena pracy pod względem obowiązujących etyki przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat).

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, udział w dyskusji). Kontrola ustna ukierunkowana na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż sama znajomość faktów (poziom zrozumienia, umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania problemów).


Metody dydaktyczne:

Metody:

• podające: opowiadanie, opis

• poszukujące:

- problemowe: sytuacyjna, problemowa,

- ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadku

- dyskusji: seminaryjna,

• eksponujące: pokaz.


Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, zaliczenie indywidualnie przez opiekuna prowadzącego pracę na podstawie aktywności i uczestnictwa w seminariach oraz czy przedstawiona praca dyplomowa spełniania pod względem formalnym wymogi wynikające z Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Praca może posiadać formę pracy kazuistycznej.


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 40 godz.

Analiza literatury przedmiotu 20 godz.

Przygotowanie konspektu pracy 10 godz.

Przygotowanie i korekta pracy dyplomowej– 60 godz.

Przygotowanie do obrony pracy – 20 godz.

Łącznie 150 godzin nakładu pracy studenta = 5 ECTS


Pełny opis:

Zgodne z wybranymi przez studentów grupami tematycznymi:

• Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w poszczególnych okresach jej życia;

• Nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych;

• Prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego i jego zaburzenia oraz przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie;

• Granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz aktywność seksualną w różnych okresach życia człowieka;

• Zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualna;

• Metody diagnozowania i leczenia niepłodności;

• Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet ze stanami zapalnymi narządów rodnych, z chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzeniami statyki narządu rodnego i wysiłkowym nieotrzymaniem moczu;

• Rola położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej;

• Sposoby monitorowania stanu pooperacyjnego u pacjentki po operacji ginekologicznej (kontrola parametrów życiowych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, gimnastyka ruchowa, gimnastyka oddechowa, profilaktyka przeciwbólowa);

• Zmiany zachodzące w okresie menopauzy, ich wpływ na stan zdrowia kobiety i możliwości zapobiegania (osteoporoza, choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia psychiczne);

• Udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi (ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna);

• Diagnostyka i metody leczenia zmian w piersiach (mammografia, sonomammografia, BAC, rezonans magnetyczny);

• Epidemiologia i patogeneza chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka;

• Udział położnej w profilaktyce chorób nowotworowych;

• Zasady postępowania z chorą przed i po zabiegach ginekologicznych oraz w trakcie radioterapii;

• Opieka nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej;

• Opieka ginekologiczna nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia – od poczęcia do senium;

• Udział w diagnostyce i leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych oraz planowanie opieki ginekologicznej;

• Choroby sutka i edukuje pacjentkę w zakresie samobadania i samoobserwacji;

• Wczesne objawy nowotworowe i stany przedrakowe;

• Zaburzenia statyki narządu rodnego, uczestniczy w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu;

• Zaburzenia i patologie seksualne

• Przygotowanie kobietę do zabiegów operacyjnych ginekologicznych, przeprowadzanych z zastosowaniem różnych technik;

• Przygotowanie pacjentki po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych oraz współpraca z rodziną chorej;

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.