Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: Opieka nad matką i dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.SEM-OMD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: Opieka nad matką i dzieckiem
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Seminaria dyplomowe, położnictwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimiera Płoch
Prowadzący grup: Małgorzata Dziedzic, Małgorzata Dziubak, Agnieszka Gniadek, Anna Leja-Szpak, Renata Madetko, Dorota Matuszyk, Anna Mierzwa, Kazimiera Płoch, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W.24 definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa;

C.W.25 charakteryzuje etapy postępowania badawczego;

C.W.26 zna zasady formułowania celu badań, problemów i hipotez badawczych;

C.W.27 opisuje metody i techniki badań;

C.W.28 określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania;

C.W.29 konstruuje projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.W.30 zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej;

C.W.31 określa istotę etyki w badaniach naukowych;

W zakresie umiejętności:

C.U.27 planuje i wykonuje proste badania naukowe, konstruuje narzędzia badawcze;

C.U.28 korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych;

C.U.29 uczestniczy w realizacji projektu badawczego oraz opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym;

C.U.30 postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej;

C.U.31 konstruuje własny projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.U.32 dobiera odpowiedni test statystyczny do badań oraz przeprowadza podstawowe analizy i interpretuje ich wyniki

W zakresie kompetencji społecznych:

B. K4.

przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań

B. K6.

przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej


Wymagania wstępne:

Znajomość treści z przedmiotów zawartych w programie I -IV semestru studiów I stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

•Złożenie ostatecznej wersji pracy - opis przypadku,

•Praca złożona zgodnie z wymogami i kryteriami ocen w APD

•Zaliczenie na ocenę po VI - semestrze


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W.24 odpowiedź ustna.

C.W.25 odpowiedź ustna.

C.W.26 odpowiedź ustna.

C.W.27 odpowiedź ustna.

C.W.28 odpowiedź ustna.

C.W.29 odpowiedź ustna, sprawozdanie.

C.W.30 odpowiedź ustna.

C.W.31 odpowiedź ustna.

C.U.27 odpowiedź ustna, kontrola praktyczna – krytyczna analiza literatury.

C.U.28 odpowiedź ustna, , kontrola praktyczna – krytyczna analiza literatury, sprawozdanie z analizy baz danych.

C.U.29 odpowiedź ustna, sprawozdanie, kontrola praktyczna opracowanie celu badania i metodyki badawczej.

C.U.30 odpowiedź ustna, kontrola praktyczna, przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi.

C.U.31 odpowiedź ustna, sprawozdanie, kontrola praktyczna, przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi.

C.U.32 odpowiedź ustna, sprawozdanie

B. K4 Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)

B. K6 Ocena pracy pod względem obowiązujących etyki przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe:

Praca w grupach, dyskusja, metoda przypadku,

konsultacje indywidualne i grupowe, indywidualna praca studenta, burza mózgów


Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, zaliczenie indywidualnie przez opiekuna prowadzącego pracę na podstawie aktywności i uczestnictwa w seminariach oraz czy przedstawiona praca dyplomowa spełniania pod względem formalnym wymogi wynikające z Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Praca może posiadać formę pracy kazuistycznej.


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 40 godz.

Analiza literatury przedmiotu 20 godz.

Przygotowanie konspektu pracy 10 godz.

Przygotowanie i korekta pracy dyplomowej– 60 godz.

Przygotowanie do obrony pracy – 20 godz.

Łącznie 150 godzin nakładu pracy studenta = 5 ECTS


Pełny opis:

Zgodne z wybranymi przez studentów obszarami tematycznymi

• Czynniki sprzyjające tworzeniu się więzi rodziców z dzieckiem poczętym;

• Założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej oraz rolę i zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

• Struktura i funkcje przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad kobietami i dziećmi;

• Ewolucja norm moralnych w zakresie sprawowania opieki położniczej i zasad postępowania z nowonarodzonym dzieckiem;

• Przepisy prawne dotyczące ochrony prawnej matki i dziecka oraz pracy położnych, a także rola zawodowa położnej w ujęciu historycznym i współczesnym;

• Problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne występujące w okresie ciąży, porodu i połogu;

• Wkład położnych i lekarzy w rozwój opieki położniczej w Polsce i Europie;

• Historyczne formy kształcenia w zawodzie akuszerki oraz proces powstawania pierwszych szkół dla położnych, regulaminów i wymagań stawianych kandydatkom;

• Metody, sposoby, zasady techniki i procedury stosowane w opiece nad ciężarną rodzącą, położnicą i jej dzieckiem;

• Modele, standardy, procedury wykorzystywane w pracy położnej oraz istota, cel, wskazania, przeciwwskazania, niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i struktura wykonania podstawowych czynności pielęgniarskich;

• Proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady stosowania) i Primary Nursing (istota, odrębności) oraz wpływu pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

• Etapy procesu pielęgnowania jako metody pracy położnej w opiece nad kobietą, dzieckiem i jej rodziną;

• Kompetencje położnej rodzinnej dotyczące specyfiki opieki nad kobietą i jej rodziną w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy;

• Techniki badania fizykalnego i kompleksowego badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki położniczej;

• Zabiegi usprawniające w położnictwie i neonatologii;

• Stan potencjału zdrowotnego jednostki i rodziny z rozpoznaniem czynników ryzyka chorób wynikających ze stylu życia;

• Programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznawanych potrzeb zdrowotnych i warunków panujących w środowisku życia pacjenta i ich ewaluacja;

• Współpraca z zespołem opiekującym się kobietą i jej rodziną (pielęgniarką rodzinną, lekarzem rodzinnym, pracownikiem socjalnym);

• Proces laktacji oraz działania edukacyjne położnej dotyczące promocji karmienia piersią;

• Udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru położniczego w stosunku do ciężarnej, rodzącej i położnicy w stanach nagłych;

• Mechanizmy zakażenia płodu podczas chorób bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych oraz zasady postępowania diagnostyczno–leczniczego;

• Zasady monitorowania przebiegu porodu przez obserwacje i zastosowanie metod takich jak: KTG, USG, EKG wewnątrzmaciczne płodu i badania krwi włośniczkowej płodu;

• Patomechanizm, diagnostyka i sposoby terapii w przebiegu ciąży, porodu i połogu z nadciśnieniem, konfliktem serologicznym, trombocytopenią, chorobą zatorowo-zakrzepową, cukrzycą i wadami serca;

• Potrzeby kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy w zakresie promocji zdrowia;

• Specyfika opieki nad noworodkiem w zależności od jego dojrzałości i stanu klinicznego;

• Stany przejściowe okresu noworodkowego;

• Cele i zasady dokonywania testów przesiewowych u noworodka;

• Zasady intensywnego nadzoru nad noworodkiem oraz prowadzenia tlenoterapii;

• Działania profilaktyczne I, II i III fazy w populacji wieku rozwojowego – okresu noworodkowego i niemowlęcego;

• Metody oceny rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka;

• Zasady opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w najczęściej występujących chorobach układu oddechowego, moczowego, nerwowego, pokarmowego, chorobach alergicznych, zakaźnych, metabolicznych i stanach niedoborowych;

• Stany zagrażające życiu dziecka w przebiegu schorzeń układu oddechowego, krążenia, moczowego, pokarmowego i nerwowego oraz ich patomechanizm;

• Zasady kompleksowej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa oraz jego rodziny;

• Rola i zadania położnej wobec matki i dziecka niepełnosprawnego;

• Zasady wczesnej interwencji wobec dziecka z wadami rozwojowymi;

• Ocena stanu ciężarnej, rodzącej, płodu, położnicy i noworodka przy pomocy dostępnych metod i środków;

• Rozpoznanie i eliminacja czynników ryzyka w przebiegu ciąży, porodu i połogu, a w razie konieczności zapewnia kobiecie i jej dziecku opieki sprawowanej przez specjalistów;

• Podstawowe zabiegi rehabilitacyjne w celu odprowadzenia wadliwego ułożenia płodowego stóp, główki, udzielanie instruktażu rodzicom;

• Opieka położnicza nad ciężarną, rodzącą i położnicą w przebiegu ciąży, porodu oraz połogu powikłanego współistniejącymi chorobami położniczymi i niepołożniczymi;

• Opieką psychologiczna nad matką nieletnią i samotną;

• Opieka nad noworodkiem w zależności od dojrzałości, masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego;

• Badania przesiewowe i szczepienia u noworodka oraz badania diagnostyczne;

• Zabiegi z zakresu fizjoterapii u noworodka;

• Rolę położnej w ochronie zdrowia psychicznego matki i dziecka w okresie ciąży, połogu i porodu oraz promocji zdrowia psychicznego rodziny.

• Znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w formułowaniu oceny stanu zdrowia podopiecznej oraz techniki badania fizykalnego dla potrzeb opieki położniczej;

• Zasady psychoprofilaktyki porodu ze szczególnym uwzględnieniem metod łagodzenia bólu;

• Poród rodzinny, naturalny, aktywny;

• Zasady prowadzenia porodu w alternatywnych miejscach, w tym m.in. w wodzie i w warunkach poza szpitalnych;

• Najnowsze wytyczne WHO, ICM i FIGO dotyczące prowadzenia porodu przez położną oraz polski standard opieki okołoporodowej oraz zasady obowiązujące w prowadzeniu dokumentacji położniczej;

• Przebieg procesów społeczno-organizacyjnych mających wpływ na profesjonalizację zawodu położnej na przestrzeni dziejów;

• Indywidualny plany opieki prenatalnej i porodu w odniesieniu do ciężarnej i rodzącej, a w razie konieczności dokonanie ich modyfikacji;

• Zbiegi okołoporodowe u noworodka i ocena jego stan wg obowiązujących skal oceny;

• Kamienie naturalne i prowadzenie poradnictwa laktacyjne;

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.