Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes plan i komunikacja marketingowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-BPiKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes plan i komunikacja marketingowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Rogala
Prowadzący grup: Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem kształcenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej związanej z dwoma obszarami: biznes planów własnej potencjalnie planowanej działalności gospodarczej oraz tworzeniem dla niej planów marketingowych w obszarze ochrony zdrowia w warunkach silnej konkurencji ze strony otoczenia rynkowego oraz zmian w przepisach prawnych.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze strategiami wchodzenia na rynek w ochronie zdrowia, towarzyszącej im komunikacji oraz planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzupełnieniem warsztatów będzie przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności menedżerskich z zakresu kierowania zespołem ludzi niezbędnych przy tego typu przedsięwzięciach.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W19 omówi rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na

poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań

ekonomicznych

K_W32 przedstawi zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych krajach UE

K_W34 wskaże podstawowe źródła finansowania opieki zdrowotnej

K_W35 opisuje istotę, strategię i mechanizmy negocjowania w organizacji

K_W50 omówi możliwości zatrudnienia i zagadnienia formalno-prawne

prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ukończonego kierunku

studiów


W zakresie umiejętności kognitywnych i praktycznych:

K_U04 skutecznie komunikuje się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia

K_U75 korzysta z baz danych w tym internetowych i wyszukuje potrzebne

informacje do badań naukowych

K_U95 zaplanuje strategię własnego rozwoju zawodowego i aktywnego

poszukiwania pracy

K_U98 przygotuje prezentacje na wybrany temat


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02 posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za własne działania oraz wspólnie

realizowane zadania związane z pracą zespołową

K_K12 współpracuje w zespole, stosuje zasady fair play


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę VI semestr


Na zaliczenie i ocenę końcową wpływają:


-Opracowanie prezentacji w power point pokazującej stworzony biznes plan połączony ze strategią marketingową wejścia na rynek. Prezentacja powinna dotyczyć analizy sytuacji wybranej firmy lub instytucji, w której pojawił się jakiś problem na poziomie menedżerskim i zawierać propozycje alternatywnych rozwiązań w oparciu o literaturę przedmiotu i treści omawiane w trakcie zajęć – 60%

-Ocenie będzie podlegać trafność uzasadnienia oceny sytuacji i zaproponowanych rozwiązań o charakterze menedżerskim – 30%

-Obecność i aktywność na zajęciach – 10 %


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W19 kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji rynkowej/systemowej)

K_W32 kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji rynkowej/systemowej)

K_W34 kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji rynkowej/systemowej)

K_W35 kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji rynkowej/systemowej)

K_W50 kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji rynkowej/systemowej)


W zakresie umiejętności kognitywnych i praktycznych:

K_U04 kontrola praktyczna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji rynkowej)

K_U75 kontrola praktyczna (odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna)

K_U95 kontrola praktyczna (odpowiedź ustna, projekt, prezentacja multimedialna)

K_U98 kontrola praktyczna (odpowiedź ustna, projekt, prezentacja multimedialna)


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02 samoocena

K_K07 samoocena, ocena grupy

K_K12 samoocena, ocena grupy, obserwacja 365 stopni


Metody dydaktyczne:

-podające: wykład informacyjny

-praktyczne : pokaz, metoda projektu,

-problemowe/ aktywizujące: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca w grupach, metoda przypadków, burza mózgów


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady 10 godz.

Seminaria10 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie się do seminarium: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 20 godz.

Razem obciążenie: 50 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25- 30 godz.)


Pełny opis:

Wykład:

1.Znaczenia planowania przedsięwzięć gospodarczych

2.Struktura i rola biznes planu

3.Rola komunikacji marketingowej w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z pacjentem/klientem

4.Nowoczesne narzędzia marketingu-mix w organizacjach ochrony zdrowia

Seminarium:

1.Praktyczne zasady konstruowania biznes planu działalności w sektorze usług zdrowotnym – dyskusja i warsztaty dotyczące implementacji w warunkach rynkowych

2.Cwiczenia z zakresu analizy otoczenia konkurencyjnego i dalszego jako podstawa planowania strategicznego na rynku usług medycznych

3.Ubieganie się o środki zewnętrzne w przypadku biznes planu w dziedzinie ochrony zdrowia – przegląd i wybór dostępnych projektów i programów

-Podstawowe umiejętności menedżerskie z zakresu przewodzenia ludźmi – zajęcia warsztatowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Barrow C., Barrow P., Brown R.: Biznesplan w małej firmie, Wydaw. Helion, Gliwice 2005.

- Skrzypek J.: Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- Blackwell E.: Biznesplan od podstaw, Wydaw. Helion, Gliwice 2005.

- Skrzypek J.: Biznesplan – Model Najlepszych Praktyk, POLTEXT Warszawa 2012

- Tokarski A,. Tokarski M., Wójcik J.: Biznesplan w praktyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007

- Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.

- Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.

- Drucker P. F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2014.

- Drucker P. F., Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2004.

- Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

- Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

- Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.