Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie: Ratownictwo zaawansowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-SemRatZaa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Ratownictwo zaawansowane
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żurowska-Wolak
Prowadzący grup: Magdalena Żurowska-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy licencjackiej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:


K_W09 wyjaśni mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia

K_W10 omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych

K_W11 wyjaśni podstawowe mechanizmy działania leków

K_W12 scharakteryzuje metody łagodzenia bólu

K_W42 przedstawi standardy udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych

K_W44 wyjaśni podstawowe mechanizmy farmakoterapii w reanimacji

K_W49 omówi źródła informacji naukowej w medycynie i naukach pokrewnych


W zakresie umiejętności:

K_U74 zaplanuje i wykona badania naukowe oraz skonstruuje narzędzia badawcze

K_U75 korzysta z baz danych w tym internetowych i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych

K_U76 postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej

K_U80 zaprezentuje wyniki swoich działań i obserwacji oraz własnych przemyśleń


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 posiada świadomość własnych ograniczeń

K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie pisania prac naukowych oraz podstawowe treści z przedmiotu metodologia badań naukowych

Forma i warunki zaliczenia:

-Zaliczenie seminarium

-Obrona pracy licencjackiej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W09 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W10 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W11 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W12 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W42 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W44 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W49 odpowiedź ustna, studium przypadku


W zakresie umiejętności:

K_U74 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U75 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U76 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U80 odpowiedź ustna, studium przypadku


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 samoocena

K_K06 samoocena


Metody dydaktyczne:

Seminarium, praca własna pod kontrolą opiekuna pracy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Seminarium: 0 godz.


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 35 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 70 godz.

Przygotowanie i obrona pracy 85 godz.


Razem obciążenie: 250 godz.= 10 ECTS (1 ECTS = 25 – 30 godz.)


Pełny opis:

1.Cele i zadania dydaktyki ogólnej i kształcenia medycznego.

2.Klasyfikacja, charakterystyka, dobór i zastosowanie metod nauczania w kształceniu medycznym.

3.Środki dydaktyczne: podziały, charakterystyka poszczególnych grup, uwarunkowania zastosowania, wymagania stawiane środkom dydaktycznym.

4.Wybór tematyki pracy, analiza piśmiennictwa

5.Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi metodologii pisania prac naukowych

Literatura:

Wg wskazań nauczyciela

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.