Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biostatystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-BiostA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biostatystyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Maciej Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest kształcenie w zakresie podstaw statystycznej analizy danych. Studenci poznają metody gromadzenia danych i zakładania bazy danych, poznają podstawy teorii statystyki oraz metody opisu zjawisk w badaniach medycznych. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pakietu statystycznego rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia pod¬stawowych analiz w zakresie statystyki opisowej i wnioskowania statys¬tycznego dotyczącego porówniania dwóch grup.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia etapy przygotowania danych do analizy statystycznej

2. rozróżnia metody opisu danych ilościowych i jakościowych

3. określa podstawowe własności wybranych rozkładów zmiennych losowych

4. interpretuje wyniki estymacji przedziałowej parametrów dla rozkładów ciągłych i dyskretnych

5. wyjaśnia ideę testowania hipotez statystycznych

6. rozróżnia testy statystyczne do porównania parametrów w dwóch populacjach

7. wyjaśnia zależności w modelu prostej regresji liniowej


Umiejętności – student/ka:

8. potrafi zaprojektować zebranie danych za pomocą kwestionariusza, założyć bazę danych i przygotować dane do analizy statystycznej

9. potrafi wydobywać informacje na temat badanych populacji stosując techniki statystyki opisowej

10. potrafi znajdować przedziały ufności dla wybranych parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych

11. potrafi stosować poznane testy statystyczne (parametryczne i nieparametryczne)


Kompetencje społeczne – student/ka:

12. rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań

13. stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W05, K_W07 i K_W15 w stopniu podstawowym

• w zakresie umiejętności: K_U01 w stopniu podstawowym; K_U26 w stopniu średnim; K_U09 i K_U05 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 i K_K03 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu matematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.


Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen punktowych otrzymanych za egzamin (waga=0,6) i ćwiczenia (waga=0,4). Uzyskanie łącznej punktacji poniżej 60% punktów wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu. Oceny: poniżej 60% - ndst, 60-69% - dst, 70-74% - plus dst, 75-84% - db, 85-89% - plus db, 90-100% - bdb.


Egzamin pisemny oraz sprawdziany cząstkowe (Efekty 1-7) mają formę zestawu zadań do rozwiązania oraz pytań teoretycznych. Egzamin uważa się za zdany, jeśli Student otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, tzn. otrzymanie min. 50% punktów z łącznej oceny prac domowych (Efekt 8-13), kolokwiów cząstkowych i aktywności na ćwiczeniach.


W przypadku powtarzania przedmiotu ponowne zaliczenie ćwiczeń jest obowiązkowe.

Ocena punktowa poszczególnych form aktywności:

- prace domowe oddane w terminie- łącznie 40 pkt;

- kolokwia cząstkowe - łącznie 60pkt;

- aktywność na zajęciach - maksymalnie 30 pkt;


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1 -7 egzamin pisemny oraz kolokwia cząstkowe pisemne

Efekt 8 – 13 ocena aktywności na zajęciach oraz ocena pisemnych prac domowych wykonanych z wykorzystaniem pakietu statystycznego


Metody dydaktyczne:

wykład oraz ćwiczenia komputerowe z programem STATISTICA

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 60 godz. - 2 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 15 godz. - 0.5 ECTS

• samodzielne wykonanie zadań domowych: 20 godz. - 0,6 ECTS

• przygotowanie się do 2 kolokwiów cząstkowych w trakcie semestru: 10 godz. - 0,4 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Gromadzenie danych i ich weryfikacja - budowa kwestionariusza, zakładanie bazy danych, typy zmiennych.

2) Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych ilościowych (miary skupienia, rozrzutu, asymetrii).

3) Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych jakościowych (tablice liczności i kontyngencji).

4) Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

5) Podstawowe rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych(Gaussa, Chi2, t, F), estymacja przedziałowa parametrów (średnia, proporcja, OR, RW).

6) Testowanie hipotez statystycznych w zakresie porównania parametrów pomiędzy dwiema grupami oraz technika regresji liniowej jednej zmiennej.

Ćwiczenia

Praktyczne umiejętności opisu danych oraz analizy prostego problemu badawczego z wykorzystaniem pakietu statystycznego.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski. Obowiązuje materiał przestawiony na wykładzie. Literatura ma charakter uzupełniający:

• Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa

• Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny (cz. I), StatSoft, Kraków

• Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny (cz. II), StatSoft, Kraków

• Stanisz A. (red.) (2005), Biostatystyka. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.