Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby o znaczeniu społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-ChorZSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby o znaczeniu społecznym
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ścibor
Prowadzący grup: Monika Ścibor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Student potrafi swobodnie poruszać się w zagadnieniach medycznych -zna choroby o znaczeniu społecznym z zakresu różnych specjalności. Wie jakie są najważniejsze elementy wymagane do prawidłowego zapoznania się z poszczególnymi jednostkami chorobowymi. Potrafi ocenić zasadność doboru procesu diagnostycznego w wybranych chorobach, kierując się z jednej strony racjonalnością ekonomiczną, a z drugiej strony zasadą rozpoczynania od procedur najmniej obciążających pacjenta. Student posiadając podstawową wiedzę z zakresu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, będzie partnerem do współpracy z pracownikami służby zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia i interpretuje procesy patologiczne zachodzące w poszczególnych jednostkach chorobowych

2. powtarza etiopatogenezę, wymienia diagnostykę i nazywa metody leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu społecznym

3. uszeregowuje główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności Polski i społeczeństwa lokalnego

4. przedstawia metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

Umiejętności - student/ka:

5. dokumentuje i interpretuje niezbędne informacje z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł w zakresie chorób o znaczeniu społecznym

6. uzasadnia przyczynowość w odniesieniu do problemów zdrowotnych

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W03 i K_W04 w stopniu średnim; K_W06 i K_W09 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05 i K_U06 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy.

Warunkiem uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest:

1. Obecność na zajęciach i wykładach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

2. Zaliczenie każdej (nawet usprawiedliwionej) nieobecności w formie zaproponowanej przez prowadzącego dany temat

3. Aktywność na ćwiczeniach potwierdzająca posiadanie wiedzy z zakresu wymaganego materiału

4. Zaliczenie kolokwiów cząstkowych

5. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji


Warunkiem zdania egzaminu jest:

Zdobycie minimum 60% punktów na pisemnym testowym sprawdzianie

Wyjątkowo <60% ale > 50% dopytanie

Oceny są wystawiane zgodnie z następującą skalą:

60% -67% ocena dostateczna (3.0)

68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)

76% - 83% ocena dobra (4.0)

84% - 92% ocena dobra plus (4.5)

93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)


Efekt 1

ocena 3 - student zna podstawowe procesy patologiczne

ocena 4 -student zna szereg procesów patologicznych zachodzących w różnych jednostkach chorobowych i potrafi je wyjaśnić

ocena 5 - student zna szereg procesów patologicznych zachodzących w różnych jednostkach chorobowych i potrafi je wyjaśnić i zinterpretować

Efekt 2

ocena 3 - student posiada wiedze na temat etiopatogenezy, podstawowej diagnostyki i podstawowych zasad leczenia chorób o znaczeniu społecznym

ocena 4 - student posiada gruntowną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia chorób o znaczeniu społecznym

ocena 5-student zna nowoczesne metody diagnostyki i leczenia, potrafi samodzielnie przeprowadzić plan postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach o znaczeniu społecznym, biorąc pod uwagę zasadność medyczną i koszty proponowanych procedur

Efekt 3

ocena 3 - student zna zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne tylko na poziomie lokalnym

ocena 4 - student zna zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne zarówno na poziomie społeczeństwa lokalnego jak i ludności Polski

ocena 5 - student nie tylko posiada wiedzę o zagrożeniach zdrowia i problemach zdrowotnych, ale potrafi zaproponować działania prewencyjne dostosowane do zagrożeń lokalnych i ogólnopolskich

Efekt 4

ocena 3 - student zna metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w podstawowym zakresie

ocena 4 - student dobrze zorientowany w metodach określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

ocena 5 - student dobrze zna metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, posiada własne przemyślenia i jest konstruktywnie przygotowany do dyskusji

Efekt 5

ocena 3 - student potrafi znaleźć informacje w literaturze, ale nie umie je powiązać z omawianymi zagadnieniami

ocena 4 - student potrafi znaleźć i przedstawić w formie wypowiedzi ustnej informacje d/t przerabianych zagadnień

ocena 5 - student potrafi odszukać aktualne informacje w literaturze i przedstawić je w formie prezentacji multimedialnej

Efekt 6

ocena 3 - student podsiada wiedzę o możliwych przyczynach problemów zdrowotnych, ale nie podsiada umiejętności powiązania przyczynowo-skutkowego

ocena 4 - student posiada umiejętność oceny przyczynowości w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych

ocena 5 - student posiada umiejętność oceny przyczynowości w odniesieniu do wszystkich problemów zdrowotnych omawianych w ramach modułu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1,2,3,4 – dyskusja, studium wybranych przypadków, kolokwia, egzamin pisemny /testowy/

Efekt 5 -ocena prezentacji studenta

Efekt 6-warsztaty grupowe


Metody dydaktyczne:

• Wykłady, w czasie których przedstawiany jest zakres obowiązujących wymagań dla kolejnych omawianych zagadnień

• Ćwiczenia prowadzone w formie dyskusji pozwalają na weryfikację zrozumienia treści przekazanej podczas wykładów i usystematyzowanie wiedzy

• Warsztaty grupowe

• Prezentacje opracowane przez studentów

• Studium przypadków klinicznych

• Przeprowadzane są okresowe kolokwia pisemne i ustne, aby na bieżąco zweryfikować zrozumienie i zapamiętanie zagadnień


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 120 godz. – 4 ECTS

• przygotowanie się do zajęć i sporządzenie prezentacji: 30 godz. –1 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu testowego i uczestnictwo w nim: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie w zagadnienia z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego, z zakresu onkologii, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, układu hormonalnego, chorób zakaźnych.

Ćwiczenia:

Na podstawie informacji zasygnalizowanych na wykładach i wiedzą poszerzoną w oparciu o literaturę w ramach ćwiczeń szczegółowo oma¬wiane są determinanty zdrowia, czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, klasyfikację chorób, zasady postępowania diagnostycznego i leczniczego oraz konsekwencje choroby dla jednostki i społeczeństwa. Następnie studenci wprowadzani są w zagadnienia chorób, które stanowią szcze¬gólny problem społeczny i są przedmiotem polityki zdrowotnej państwa oraz samorządów. Wybrane schorzenia omawiane są w kontekście istoty, wagi problemu zdrowotnego, epidemiologii, rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji, kosztów społecznych (procedury medyczne, spadek produktywności, rehabilitacja) oraz możliwości działań z zakresu promocji zdrowia. Na przykładach standardów postępowania zostanie przedstawiona idea kompleksowego podejścia do zapobiegania, rozpoznawania, leczenia oraz rehabilitacji w chorobach o dużym znaczeniu społecznym.

Szczegółowy opis realizowanych treści obejmuje: czynniki ryzyka chorób; zasady postępowania diagnostycznego oraz metody terapeu¬tyczne stosowane w poszczególnych chorobach, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, chorób układu krążenia, onkologicznych, układu oddecho¬wego, pokarmowego, moczowego, hormonalnego, rozrodczego, wybrane zagadnienia z zakresu neurologii, okulistyki, laryngologii, chirurgii, ortopedii, zasygnalizowanie specyfiki chorób wieku dziecięcego i osób starszych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Narodowy Program Zdrowia na lata 20016-2020

• Gumułka W.S., Rewerski W. (red.) (2006), Encyklopedia zdrowia. T. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Wierusz-Wysocka B., Zozulińska-Wiza D., Naskręt D.(2008), Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, UM, Poznań

• Gajewski P (red) (2015), Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Kokot F., Hyla-Klekot L. (red.) (2009), Choroby wewnętrzne Davidsona, tom I i II, Elservier Urban&Partner Wrocław

• Mark H.Beers (red) (2006) Podręcznik diagnostyki i terapii, Elservier Urban&Partner Wrocław

• Aktualne wytyczne postępowania międzynarodowych organizacji, instytucji oraz towarzystw lekarskich (GINA, GOLD itp.)

• Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne przekazywane studentom podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.