Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja naukowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-InfNa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 5 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bochenek, Paweł Kawalec
Prowadzący grup: Tomasz Bochenek, Paweł Kawalec, Rafał Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z problemami dotyczącymi analizy i interpretacji informacji naukowej dla potrzeb zdrowia publicznego, w kontekście wykorzystania tych informacji w ochronie zdrowia, a także uzyskanie umiejętności korzystania z trady¬cyjnych i elektronicznych zasobów informacji naukowej oraz przeszukiwania baz bibliograficznych i faktograficznych. Ponadto, celem jest uzyskanie umiejętności przygotowywania poprawnej stra¬tegii wyszukiwania z uwzględnieniem krytycznej oceny jakości źródeł informacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje krajowe i europejskie źródła informacji (instytucje, bazy, czasopisma, portale internetowe), przydatne w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej

2. opisuje wymogi oraz zasady, niezbędne do uzyskania wiedzy potrzebnej w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej

3. wymienia i definiuje podstawowe typy publikacji naukowych

4. opisuje zasady przygotowywania wiarygodnych i kompleksowych strategii wyszukiwania informacji naukowych


Umiejętności – student/ka:

5. potrafi znaleźć wiarygodne informacje w bazach danych i internetowych źródłach informacji, a także w literaturze fachowej

6. potrafi przygotować strategię wyszukiwania, zgodnie z kryteriami wiarygodności,

7. potrafi ocenić jakość źródła informacji a także wiarygodność danych uzyskanych w wyniku przeglądu baz danych

8. potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim, rozumiejąc wagę konstruktywnej współpracy w grupie


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. jest świadomy swoich kompetencji, jak również konieczności poszerzania wiedzy,

10. potrafi samodzielnie zbierać informacje i poszerzać swoje umiejętności badawcze, wykorzystując odpowiednie źródła informacji.


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W30 w stopniu podstawowym; K_W08 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U08 w stopniu podstawowym; K_U06 i K_U11 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01 w stopniu podstawowym; K_K02 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego, a także obsługi komputera; podstawowa umiejętność poszukiwania informacji w internecie

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, opracowanie projektu na zadany temat wraz z jego prezentacją podczas zajęć, a także zdanie testu wielokrotnego wyboru; nie wyklucza się również formy zaliczenia ustnego.

Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego są: obecność i aktywne zaangażowanie w zajęcia; przygotowanie raportów dotyczących grupowej pracy projektowej i przeprowadzenie ustnych prezentacji wyników raportów w czasie ćwiczeń.

Końcowa ocena z testu zaliczeniowego zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów,

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów,

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów,

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów,

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów.

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową:

• 60% - wyniku testu wielokrotnego wyboru,

• 20% - średniej oceny z ustnych prezentacji wyników raportów dotyczących pracy projektowej,

• 20% - aktywnej obecności na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1 - 4: na podstawie zaliczenia w formie pisemnej, testowej według przyjętej skali.

Efekt 5-10: monitorowanie aktywności studenta i postępów przy rozwiązywaniu zadań podczas zajęć, ocena prezentacji studenta dotyczącej zadania projektowego.

Efekt 1 – 3: ćwiczenia i testy rozwiązywane przez studenta na platformie PEGAZ


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusje ze studentami, prezentacje referatów, praca grupowa i indywidualna.

Techniki „e-learning” dopasowane do potrzeb i możliwości poszczególnych grup studentów.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. – 1 ECTS

• zajęcia e-learningowe, przygotowanie pracy w ramach zadania projektowego oraz prezentacja wyników pracy: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie i uczestnictwo w egzaminie: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Zasady przetwarzania informacji naukowej oraz formy, jakie przybiera tego rodzaju informacja*

2) Krajowe i europejskie źródła informacji (instytucje, bazy, czasopisma, portale internetowe), przydatne w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej*

3) Kryteria oceny jakości źródeł informacji, typy publikacji naukowych*

4) Strategie wyszukiwania – zasady przygotowania i analiza wiarygodności

Ćwiczenia:

1) Kryteria oceny jakości źródła informacji oraz oceny wiarygodności poszczególnych rodzajów publikacji naukowych*

2) Zasady wyszukiwania informacji w literaturze fachowej, czasopismach, bazach danych i internetowych źródłach informacji

3) Przygotowanie strategii wyszukiwania

4) Przeszukiwanie wybranych krajowych i europejskich źródeł informacji (instytucje, bazy, czasopisma, portale internetowe)

5) Praktyczna ocena jakości analizowanych źródeł informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kawalec P. (2002), Medyczne bazy danych (cz.1), Służba Zdrowia, 75-76, str.12-4

• Kawalec P. (2002), Medyczne bazy danych (cz.1), Służba Zdrowia, 77-78, str. 21-4

• Niedźwiedzka B. (2000), Ochrona zdrowia oparta na rzetelnych analizach i wynikach badań naukowych, w: Czupryna A. i in. (red.), Zdrowie publiczne, t. 1, wyd. 2. poprawione, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków

• Nowakowska E. (2018), Farmakoekonomika w zarzadzaniu zasobami w służbie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa, omawiane na zajęciach treści z rozdziału 2.2

Literatura uzupełniająca:

• Kawalec P. (2002), Medyczne bazy danych [Medical data bases], Przewodnik Lekarza, 5(5), str. 107-12

• Prokop-Kacprzak A. (2008), Ars Quaerendi, czyli sztuka wyszukiwania informacji bez tajemnic, w: Pietruch-Reizes. D. Zarządzanie informacją w nauce, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2620, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.