Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-MBS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Prokop-Dorner
Prowadzący grup: Anna Prokop-Dorner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami badań ilościowych i jakościowych stworzonymi na gruncie nauk społecznych, a mogącymi znaleźć zastosowanie w zdrowiu publicznym.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wiedza – student/ka:

1. rozumie podstawowe założenia teoretyczne (pozytywizm vs fenomenologia, interakcjonizm symboliczny, etnometodologia) warunkujące różnice pomiędzy badaniami ilościowymi a jakościowymi. Rozumie rolę modeli teoretycznych w projektowaniu badania naukowego


Umiejętności – student/ka:

2. potrafi przygotować projekt badania ilościowego, z dokładnym określeniem poszczególnych etapów badania. W oparciu o posiadana wiedzę potrafi sformułować hipotezy badawcze w badaniu ilościowym

3. potrafi przeprowadzić analizę treści (zawartości, content analysis) wskazując na dwa składniki tej analizy (co się twierdzi i jak się twierdzi)

4. potrafi przygotować kwestionariusz wywiadu i kwestionariusz ankiety dla określenia potrzeb zdrowotnych lub oczekiwań pacjentów.

5. potrafi krytycznie ocenić istniejące narzędzia pomiarowe

6. potrafi dokonać adaptacji kulturowej istniejącego narzędzia pomiarowego

7. potrafi zgodnie z obowiązującymi zasadami uczestniczyć lub nadzorować przebieg badania naukowego

8. potrafi wychwycić błędy wynikające ze złego przygotowania kwestionariusza, błędy ankietera, błędy kodowania danych

9. potrafi przygotować raport z badań


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. w badaniach kieruje się zasadami etycznymi


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W30 w stopniu średnim; K_W15 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, KU_08 i KU_09 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 i K_K08 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość materiału z zakresu podstaw socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Zaliczenie na ocenę.

Aktywny udział w zajęciach, projekt badawczy oceniany jako podstawa zaliczenia ćwiczeń;


Efekt 1. Na 2 - nie potrafi wymienić i nie zna podstawowych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, na 3 - student poprawnie wymienia kilka metod i technik badań ilościowych i jakościowych, na 4 - student zna podstawowe zasady stosowania badań ilościowych i jakościowych, na 5 - student potrafi wykorzystać we własnym projekcie badawczym przedstawione metody i techniki badań ilościowych i jakościowych do własnego projektu badawczego.


Efekt 2: Na 2 - nie potrafi zaprojektować badań łączących uwarunkowanie społeczne ze zdrowotnymi; na 3 - student poprawnie potrafi ocenić kilka z tych zależności, na 4 - student nie tylko poprawnie rozumie te zależności, ale potrafi zaproponować narzędzie badawcze je badające; na 5 - potrafi w umiejętny sposób ocenić wyniki badań z punktu widzenia trafności i rzetelności zależności pomiędzy czynnikami społecznymi a stanem zdrowia.


Efekt 3. Na ocenę 2 - nie potrafi krytycznie czytać i ocenić literatury przedmiotu, na 3 - potrafi "wyłapać" tylko niektóre źle zastosowane metody badawcze w literaturze przedmiotu; na 4 - potrafi właściwie ocenić czytaną literaturę przedmiotu z perspektywy zastosowanych metod i technik badawczych, na 5 potrafi w sposób efektywny czytać literaturę przedmiotu ustosunkowując się krytycznie do zastosowanych metod i technik badawczych, wykazując ich wpływ na uzyskane wyniki badań.


Efekt 4. Na 2 - nie potrafi wykorzystać badań socjomedycznych dla określenia potrzeb zdrowotnych i satysfakcji pacjentów; na 3 - zna tylko niektóre wyniki badań wskazujące na rolę badań socjomedycznych w określeniu potrzeb zdrowotnych i satysfakcji pacjentów, na 4 - zna podstawowe modele badań socjomedycznych wykorzystywanych dla określenia potrzeb zdrowotnych i satysfakcji pacjentów, potrafi ocenić ich znaczenie; na 5 - potrafi krytycznie wybrać te wyniki badań socjomedycznych, które najbardziej skutecznie pokazują rolę tych badań w ocenie potrzeb zdrowotnych i satysfakcji pacjentów.


Efekt 5: Na 2 - nie potrafi ocenić jakości dowodów naukowych, na 3 - potrafi ocenić niektóre elementy istotne dla jakości dowodów naukowych, na 4 - potrafi ocenić większość elementów istotnych w ocenie dowodów naukowych, na 5 - potrafi wskazać elementy istotne oraz ocenić jakość dowodów naukowych


Efekt 6: Na 2 - nie rozumie zasad etycznych badań naukowych i pracy w zespołach badawczych; na 3 - zna tylko niektóre zasady etyczne w badaniach, na 4 - zna i rozumie podstawowe zasady etyczne w badaniach jakościowych i ilościowych dotyczących aspektów społecznych, na 4 - w pełni rozumie i zna wszystkie zasady etyczne w badaniach ilościowych i jakościowych oraz zasady etyczne pracy w zespole badawczym.


Efekt 7: na 2 - nie potrafi określić poziomu swoich kompetencji i ograniczeń w wykonywaniu zadań zawodowych, na 3 - potrafi wskazać tylko niektóre własne kompetencje i ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych, na 4 - potrafi wskazać większość własnych kompetencji i ograniczeń w wykonywaniu zadań zawodowych, na 5 - potrafi określić własne kompetencje i ograniczenia oraz ocenić ich znaczenie dla wykonywania zadań zawodowych.


Efekt 8: Na 2 - nie potrafi angażować się w lokalne projekty na rzecz ochrony zdrowia publicznego, na 3 - w sprzyjających okolicznościach potrafi inicjować projekty bądź uczestniczyć w ich tworzeniu i wdrażaniu, na 4 - na ogół potrafi inicjować projekty bądź uczestniczyć w ich tworzeniu i wdrażaniu, na 5 - potrafi inicjować projekty bądź uczestniczyć w ich tworzeniu i wdrażaniu bez względu na warunki i okoliczności.


Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń zachowuje swoją ważność także w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów W trakcie zaliczenia końcowego każdy z efektów kształcenia sprawdzany w formie osobnego pytania, projekt badawczy oceniany oddzielnie jako podstawa zaliczenia ćwiczeń.


Umiejętność samodzielnego przygotowania projektu badań, umiejętność samodzielnego przygotowania kwestionariusza do badania sondażowego, umiejętność przedstawienia projektu badawczego przed grupą.


Metody dydaktyczne:

wykład, praca własna studentów - przygotowywanie własnego projektu badawczego

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

• opracowanie własnego projektu badawczego, przygotowanie się do zaliczenia i uczestniczenie w nim: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Treści modułu kształcenia (z podziałem na formy realizacji zajęć) Wykłady:

1) Teoretyczne podstawy nauk społecznych a podstawy metodologii badań społecznych Pojęcie nauki, rola teorii i paradygmatów w badaniach naukowych. Pojęcie przyczynowości. Typologia badań, proces badawczy, strategia badań. Etapy procesu badawczego. Konceptualizacja procesu badawczego: modele, twierdzenia, wskaźniki. Jednostki analizy w badaniu rzeczywistości społecznej. Hipotezy badawcze, rodzaje hipotez. Pomiar: skale nominalne, porządkowe, interwałowe, ilorazowe. Tworzenie indeksów i skal pomiarowych. Trafność i rzetelność skali. Wybór populacji do badań.

2) Badanie sondażowe jako metoda zbierania danych. Rola ankietera w badaniach. Proces komunikacji, ograniczenia wynikające ze zbierania danych za pomocą wywiadu. Rodzaje badań ankietowych (ankieta pocztowa, audytoryjna, prasowa). Wady i zalety badań ankietowych.

3) Zasady budowy kwestionariusza: (rodzaje pytań, kolejność pytań). Błędy w konstrukcji kwestionariusza. Kodowanie odpowiedzi w pytaniach otwartych i w pytaniach zamkniętych.

4) Badania eksperymentalne: typy eksperymentu, ocena badań eksperymentalnych w naukach społecznych.

5) Badania socjometryczne: cel i zastosowanie ankiety socjometrycznej. Interpretacja wyników badań socjometrycznych.

6) Jakościowe badania terenowe (obserwacja uczestnicząca, wywiady jakościowe, grupy fokusowe). Analiza danych jakościowych.

7) Analiza treści (analiza przekazów informacyjnych, analiza dokumentów osobistych). Techniki projekcyjne.

8) Zasady opracowywania wyników badań. Napisanie raportu z badań ilościowych i jakościowych z zastosowaniem metod i technik stosowanych w naukach społecznych.

9) Zasady etyczne w badaniach.

Ćwiczenia:

1) Plan badań: konceptualizacja. Aplikacja do wybranego projektu/problemu badawczego.

2) Plan badań: operacjonalizacja. Aplikacja do wybranego projektu/problemu badawczego.

3) Dobór próby badawczej: aplikacja do projektu/ problemu.

4) Struktura procesu badawczego: plan badań - aplikacja do projektu/problemu badawczego.

5) Pytania: treść i rodzaje pytań.

6) Metody jakościowe: obserwacja. Rodzaje obserwacji. Zastosowanie w zdrowiu publicznym.

7) Metody jakościowe: studium przypadku i metoda biograficzna.

8) Metody jakościowe: wywiad. Rodzaje wywiadów. Zastosowanie w zdrowiu publicznym. Wywiad jako technika kwestionariuszowa. Zastosowanie w zdrowiu publicznym.

9) Techniki jakościowe: wywiad indywidualny. Zasady prowadzenia wywiadu indywidualnego. Zastosowanie w zdrowiu publicznym.

10) Techniki jakościowe: wywiad grupowy. Zasady prowadzenia wywiadu grupowego. Zastosowanie w zdrowiu publicznym.

11) Metody ilościowe: badanie sondażowe. Rodzaje kwestionariuszy. Zastosowanie w zdrowiu publicznym.

12) Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety. Aplikacja do projektu/problemu badawczego/ kwestionariusza.

13) Indeksy, skale i typologie; zastosowanie w badaniach. Aplikacja do projektu/problemu badawczego/kwestionariusza. Ogólne zasady i zastosowanie analizy treści.

Literatura:

• Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

• Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa

• Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań

• Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. Tom 1. Wydawnictwo PWN, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.